NanoCaps innehav MyFirstApp Group ingår avsiktsförklaring om att avyttra sin verksamhet till ObsteCare

Stockholm 2022-10-17

NanoCaps innehav MyFirstApp Group har ingått avsiktsförklaring om att avyttra sin verksamhet inom Ed-Tech till ObsteCare AB. Indikerad köpeskilling uppgår till 22 MSEK varav 9,7 MSEK ska erläggas genom nyemitterade aktier i ObsteCare till en kurs om 0,05 SEK per aktie och 12,3 MSEK genom revers. Tilläggsköpeskilling om högst 10 MSEK ska kunna utgå till säljaren beroende på prestation under kommande 18 månader. Tilläggsköpeskillingen erlägges till 50 procent i form av aktier och till 50 procent av kontanta medel.

Vi som ägare ställer oss positiva till den föreslagna transaktionen och ser fram emot att MyFirstApp kan utvecklas tillsammans med oss och övriga långsiktiga aktieägare.

//

 

För mer information, kontakta bolaget på:

Telefon: +46 (0)8-410 59 140

ir(at)nanocapgroup.com

www.nanocapgroup.com

 

NanoCap Group AB (publ)

NanoCap har som verksamhet att investera i tillväxtbolag, primärt onoterade, samt utveckla och lansera egna in-house projekt. Målet är att de bolag NanoCap investerar i inom en snar framtid ska organiseras och förberedas för notering.