Närmare tidplan för Amnodes företrädesemission fastställd

Amnode AB (”Amnode” eller ”Bolaget”) har, som tidigare kommunicerats, på den extra bolagsstämman den 30 december 2019 beslutat att genomföra en nyemission av units bestående av aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare (”Företrädesemissionen”). Närmare tidplan för Företrädesemissionen är nu fastställd.

Tidplan för Amnodes Företrädesemissionen

                                                

30 januari 2020    Sista handelsdag för Bolagets aktier inklusive rätt att delta i Företrädesemissionen
   
31 januari 2020    Första handelsdag för Bolagets aktier exklusive rätt att delta i Företrädesemissionen
   
3 februari 2020    Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen
   
4 februari 2020    Beräknad dag för offentliggörande av IM
   
5 februari -17 februari 2020      Handel i uniträtter
   
5 februari– 19 februari 2020    Teckningsperiod
   
21 februari 2020    Beräknat offentliggörande av utfall via PM

                                      

Företrädesemissionen i korthet

Sammanfattning

  • Rätt att teckna nya aktier i Företrädesemissionen ska med företrädesrätt tillkomma de personer som på avstämningsdagen för Företrädesemissionen är registrerade som aktieägare i Bolaget.
  • Teckningskursen är fastställd till 0,08 kronor per unit (motsvarande en teckningskurs per aktie om 0,008 kronor).
  • En (1) befintlig aktie berättigar till en (1) uniträtt. Fem uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit, bestående av tio (10) aktier. 
  • Vid full teckning tillförs bolaget ca 9,1 mkr före transaktionskostnader och bolagsvärdet före Företrädesemission är ca 4,5 mkr.
  • Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen är den 3 februari 2020.
  • Teckningstiden förväntas löpa från och med 5 februari som första dag till och med 19 februari som sista dag för teckning.
  • Handel med uniträtter (UR) förväntas ske mellan 5 februari och 19 februari.

Aktieägare som väljer att inte deltaga riskerar en utspädning av sitt innehav med ca 67 %.

Rådgivare

GCF, Göteborgs Corporate Finance AB agerar rådgivare och Mangold Fondkommission AB är emissionsinstitut.

Amnode AB

Styrelsen

För mer information vänligen kontakta:

Lars Save, Ordf.

Info@Amnode.se

070 590 18 22

Amnodes affärsidé är att vara en komplett och innovativ leverantör och samarbetspartner till OEM, Industri- och VVS-kunder inom segmentet bearbetade mässingskomponenter på den europeiska marknaden. Amnode erbjuder produkter från fyra kärnområden; varmsmide, pressgjutning, bearbetning samt automatsvarvning.