Nattaro Labs noteringsemission tecknades till ca 137% av över 1000 investerare

Nattaro Labs AB (”Bolaget”) offentliggör härmed utfallet av erbjudandet att förvärva units i Bolaget i samband med noteringen av Bolagets aktier och teckningsoptioner på Spotlight Stock Market (”Erbjudandet”). På grund av stort intresse beslutade styrelsen att genomföra en övertilldelningsemission om ca 3 MSEK som fördelas enligt samma villkor som Erbjudandet (”Övertilldelningsemissionen”). Erbjudandet tecknades till cirka 137% (motsvarande cirka 20,5 MSEK) och Bolaget tillförs därmed över 1 000 aktieägare. Genom Erbjudandet och Övertilldelningsemissionen tillförs Bolaget totalt cirka 18 MSEK före emissionskostnader. Handel i Bolagets aktie på Spotlight Stock Market avses inledas den 10 december 2021.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER

”Vi är fantastiskt nöjda med det överväldigande intresse Nattaro Labs har fått under hela IPO-processen. Att över 1 000 investerare valde att teckna sig är enormt glädjande och stärker oss i tron att vi på Spotlight Stock Market har möjlighet att leverera långsiktigt värde åt aktieägarna”, kommenterar Carl-Johan Gustafson, VD i Nattaro Labs AB. ”Den lyckade noteringsemissionen innebär att vi får bättre förutsättningar att kunna möta den efterfrågan som finns globalt. Kapitaltillskottet kommer möjliggöra investeringar i internationell försäljningstillväxt, satsningar på marknaden i USA samt ytterligare marknader för Bolagets produkter. Vi ser fram emot den fortsatta resan tillsammans med alla våra aktieägare”, säger Carl-Johan Gustafson.

Tilldelning

Styrelsen har nu fattat tilldelningsbeslut och för maximal ägarspridning har samtliga som anmält sig i Erbjudandet erhållit allokering. Till följd av det stora intresset har styrelsen beslutat att tilldela samtliga som tecknade sig för minst en post av 600 units motsvarande 4 200 SEK. Beslut om tilldelning av tecknade units har skett i enlighet med de principer som angavs i det Informationsmemorandum som Bolaget offentliggjorde den 5 november 2021. Besked om tilldelning av units lämnas genom utskick av avräkningsnota. Tilldelade units ska betalas enligt instruktioner på avräkningsnotan. Meddelande utgår endast till de som har erhållit tilldelning.

Första dag för handel

Första dag för handel i Nattaro Labs aktie på Spotlight Market är planerad till den 10 december 2021. Aktien kommer efter genomförd notering att handlas under kortnamnet NATTA. Aktiens ISIN-kod är SE0016844534.

Första dag för handel i Nattaro Labs Teckningsoption (TO1) på Spotlight Market är planerad till den 23 december 2021. Teckningsoptionen kommer efter genomförd notering att handlas under kortnamnet NATTA TO1. Teckningsoptionens ISIN-kod är SE0016844781.

Aktier och aktiekapital

Efter registreringen av samtliga aktier i Erbjudandet och Övertilldelningsemissionen kommer antalet aktier i Bolaget att öka från 5 597 600 till 8 169 026, samtliga utgivna aktier är av samma slag. Aktiekapitalet i Bolaget kommer att öka med 257 143 SEK, från 559 760 SEK till 816 903 SEK.

För mer information, vänligen kontakta:

Carl-Johan Gustafson
VD, Nattaro Labs AB
+46 73 301 92 23 carl-johan@nattarolabs.com

Om Nattaro Labs AB

Nattaro Labs är ett svenskt forsknings- och utvecklingsbolag grundat 2011 med visionen att ingen ska behöva få sin sömn störd av blodsugande vägglöss. Med en unik position som internationell vägglusspecialist och i samarbete med saneringsbranschen, utvecklar Nattaro Labs innovativa och hållbara lösningar för att förebygga och bekämpa det globalt växande problemet med vägglöss. Bolaget har huvudkontor på Medicon Village i Lund. Nattaro Labs aktie är planerad att noteras på Spotlight Stock Market under namnet NATTA. Första dag för handel är planerad att bli den 10 december 2021. Läs mer på www.nattarolabs.com

Denna information är sådan som Nattaro Labs AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-11-24 18:00 CET.