Nepa har genomfört en riktad nyemission om 714 835 aktier och tillförs härigenom cirka 39,3 MSEK

INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN SKULLE VARA I STRID MED ELLER KRÄVA REGISTRERING ENLIGT GÄLLANDE REGLER.

Pressmeddelande

Stockholm, 12 december 2018

Nepa har genomfört en riktad nyemission om 714 835 aktier och tillförs härigenom cirka 39,3 MSEK

Nepa AB (publ) (“Nepa” eller “Bolaget”) har, med stöd av det bemyndigande styrelsen erhöll på årsstämman den 31 maj 2018, beslutat om en riktad kontant nyemission om 714 835 aktier till en teckningskurs om 55 kronor per aktie. Teckningskursen har fastställts av Bolagets styrelse, i samråd med Handelsbanken Capital Markets, baserat på det bedömda investeringsintresset från institutionella investerare och styrelsen bedömer därmed att teckningskursen har säkerställts vara marknadsmässig. Genom den riktade nyemissionen tillförs Bolaget cirka 39,3 MSEK före emissionskostnader.

Tecknare i nyemissionen utgörs av de institutionella investerarna AMF Fonder, Elementa, Enter Fonder AB, Grenspecialisten Förvaltning AB, Handelsbanken Fonder AB, Humle Småbolagsfond och Swedbank Robur Fonder.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att diversifiera ägarbasen bland institutionella investerare och samtidigt genomföra kapitalanskaffningen på ett tids- och kostnadseffektivt sätt. Genom nyemissionen ökas Bolagets finansiella flexibilitet och emissionslikviden kommer huvudsakligen användas för finansiering av Bolagets fortsatta tillväxt med fokus på pågående satsningar i USA och Storbritannien. I Storbritannien har Nepa under de tre första kvartalen 2018 haft ett starkt momentum med en bruttovinsttillväxt om 172 procent och Bolaget är idag lönsamt på denna marknad. Bolagets plattform och produkterbjudande har vidare anpassats för den amerikanska marknaden och Nepa avser nu att fokusera på ytterligare tillväxt i USA genom satsningar på marknadsföring och försäljning i syfte att stärka Bolagets varumärke och position på denna marknad.

Genom den riktade nyemissionen kommer det totala antalet aktier och röster i Bolaget att öka med 714 835 från 7 148 351 till 7 863 186. Aktiekapitalet ökar med 142 967,00 SEK från 1 429 670,20 SEK till 1 572 637,20 SEK. Nyemissionen medför en utspädningseffekt för existerande aktieägare om cirka 9,1 procent baserat på det totala antalet aktier och röster i Nepa efter nyemissionen.

I syfte att underlätta leverans av aktier i den riktade nyemissionen kommer Bolagets störste ägare, Ulrich Boyer, låna ut 714 835 aktier till Handelsbanken Capital Markets. De lånade aktierna kommer att återlämnas efter det att nyemissionen registrerats hos Bolagsverket.

I samband med den riktade nyemissionen har Bolaget åtagit sig gentemot Handelsbanken Capital Markets att under en period om 180 dagar inte emittera ytterligare aktier. Vissa sedvanliga undantag gäller enligt åtagandet efter samråd med Handelsbanken Capital Markets. Dessutom har Ulrich Boyer, Fredrik Östgren, P-O Westerlund, Niclas Öhman och Hans Skruvfors åtagit sig att inte sälja sina respektive aktieinnehav under en lock up-period om 180 dagar.

Som rådgivare i den riktade nyemissionen har Bolaget anlitat Handelsbanken Capital Markets som Sole Lead Manager och Bookrunner och Advokatfirman Lindahl som legal rådgivare.

För frågor, kontakta

Fredrik Östgren
CEO
Maria Skolgata 83 118 53
Stockholm
+46 733 345 069 
fredrik.ostgren@nepa.com

P-O Westerlund
Deputy CEO, CFO
Maria Skolgata 83 118 53
Stockholm
+46 706 404 824 
p-o.westerlund@nepa.com

Denna information är sådan information som Nepa AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 december 2018, kl. 08:00 CET.

Om Nepa

Nepa grundades 2006 och noterades på Nasdaq First North i april 2016. Med huvudkontor i Stockholm och lokal närvaro i Helsingfors, Oslo, Köpenhamn, London, Mumbai, Gurgaon, New York, Miami, Cincinnati och Denver, hjälper vi några av världens starkaste varumärken i mer än 50 länder att effektivisera sin marknadsföring och försäljning. Nepa har tilldelats DI Gasells utmärkelse för organiskt snabbväxande företag i 6 av 7 år sedan 2011. Bolaget är börsnoterat på Nasdaq First North Stock Exchange sedan 2016. Erik Penser Bank är Nepas certifierade rådgivare.

Viktig information

Utgivning, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna, några värdepapper i Nepa i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 eller utan tillämpning av ett undantag från sådan registrering. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, till USA, Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, eller någon annan jurisdiktion där offentliggörande, publicering eller distributionen av informationen skulle vara i strid med gällande regler.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt. Nepa har inte lämnat eller godkänt något erbjudande till allmänheten av aktier eller rättigheter i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med den riktade nyemissionen.