Nivika Fastigheter AB (publ):s valberedning utsedd

Vid en extra bolagsstämma i Nivika Fastigheter AB (publ) (”Nivika” eller ”Bolaget”) den 30 juni 2021 antogs en valberedningsinstruktion som fastställer principer för sammansättning av Bolagets valberedning och dess arbete.

Valberedningsinstruktionen finns tillgänglig på Bolagets webbplats (www.nivika.se).

Enligt valberedningsinstruktionen ska Bolagets valberedning utgöras av representanter för de till röstetalet fyra största aktieägarna i Bolaget baserat på Bolagets aktiebok per den sista bankdagen i april varje år och övrig tillförlitlig ägarinformation som tillhandahållits Bolaget vid denna tidpunkt. Därutöver kan väsentliga ägarförändringar därefter medföra förändring i valberedningens sammansättning enligt vad som följer av valberedningsinstruktionen.

Baserat på valberedningsinstruktionen har Nivikas valberedning erhållit följande sammansättning:

  • Victoria Skoglund, valberedningens ordförande, utsedd av Värnanäs AB
  • Erik Dahl, utsedd av Santhe Dahl Invest AB
  • Bo Sandberg, utsedd av Holmgren Group AB
  • Jörgen Olsson, utsedd av Skandinavkonsult i Stockholm AB

Valberedningen ska inför årsstämman 2021/2022 ta fram (i) förslag till stämmoordförande, (ii) förslag till styrelseledamöter och styrelseordförande, (iii) förslag till styrelsearvode med fördelningen mellan ordförande och övriga ledamöter, samt förslag till eventuellt ytterligare arvode för styrelsekommittéarbete, (iv) förslag till revisorer och revisorsarvode och, (v) om det bedöms lämpligt, förslag till ändringar i valberedningsinstruktionen. Styrelsens ordförande ska ansvara för att sammankalla valberedningen och ska, i den utsträckning som valberedningen finner lämpligt, delta vid valberedningens arbete såsom adjungerad utan rösträtt.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen inför årsstämman 2021/2022 kan göra detta via e-post till victoria.skoglund@lindahl.se eller post till Nivika Fastigheter AB (publ), Att: Valberedningen, Ringvägen 38, 331 32 Värnamo. Valberedningens förslag avses att presenteras i kallelsen till årsstämman 2021/2022 samt på Bolagets webbplats.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Victoria Skoglund, valberedningens ordförande, telefon +46 76 104 78 27, e-post: victoria.skoglund@lindahl.se

Kristina Karlsson, CFO & IR, telefon +46 70 614 20 20, e-post: kristina@nivika.se

Om Nivika

Nivika är ett snabbväxande småländskt fastighetsbolag med fokus på långsiktigt ägande, en effektiv nybyggnation samt med en investeringstrategi som syftar till att vara flexibel och anpassningsbar gentemot fastighetsmarknaden. Bolagets huvudsakliga verksamhet består i att äga, förvalta och utveckla fastigheter. Bolaget bedriver sin verksamhet i framför allt Jönköping, Värnamo och Växjö samt i ökande omfattning även i västra och södra Sverige, däribland Helsingborg, Halmstad och Varberg. Per den 28 februari 2022 ägde Nivika fastigheter till ett värde om 9 334 Mkr, varav bostadsfastigheter och samhällsfastigheter utgjorde drygt 40 procent av fastighetsbeståndet. Resterande del av fastighetsbeståndet utgjordes av kommersiella fastigheter med tyngdpunkt på industri och lager och kontor. I tillägg är nybyggnation och fastighetsutveckling för egen förvaltning ett viktigt led i Nivikas arbete och Bolaget hade per den 28 februari 2022 planerade projekt med en total investeringsvolym om cirka 7 500 Mkr vilket inkluderar cirka 2 700 nya lägenheter.

Nivika har som ambition att fortsätta växa utan att göra avkall på lönsamhet. Bolaget anser sig ha goda förutsättningar för att fortsätta sin expansion inom sitt geografiska område, Småland med omnejd.

Läs gärna mer på www.nivika.se