Nivika löser kvarstående obligationslån

Efter fem år på obligationsmarknaden har Nivika idag förtidslöst kvarstående obligationslån om cirka 50 miljoner kronor. Obligationslånet har löpt med en kupong om 3 månaders STIBOR plus 4,5 procent med ett ursprungligt slutligt förfall den 6 september 2024.

Nivika har sedan introduktionen på obligationsmarknaden framgångsriktigt emitterat ett flertal obligationslån, några av dem gröna, som bidragit till bolagets snabba tillväxt. Med anledning av de nuvarande räntenivåerna har Nivika för tillfället valt att lämna obligationsmarknaden.

Återbetalningen innebär att fastighetsbeståndet helt finansieras med banklån och eget kapital.

– Obligationslånen har varit en bidragande faktor till vår tillväxt de senaste åren. Vi vill därmed passa på att tacka alla obligationsinnehavare som givit bolaget sitt förtroende. Vi ser med tillförsikt fram emot nya samarbeten framåt. Nivikas affärsmodell grundas på långsiktig förvaltning och hållbar värdetillväxt. Den pågående förträdesemissionen i kombination med nyupptagna banklån stärker nyckeltalen och möjliggör fortsatt lönsam tillväxt, säger Niclas Bergman, VD på Nivika.
En bild som visar skiss, linje, vit, diagram

Automatiskt genererad beskrivning

För ytterligare information vänligen kontakta:

Niclas Bergman, VD, telefon 010-263 61 47, email niclas@nivika.se

Kristina Karlsson, CFO & IR, telefon 010-263 61 32, email kristina@nivika.se

Om Nivika

Nivika är ett småländskt fastighetsbolag med syfte att långsiktigt äga, förvalta och utveckla fastigheter och samtidigt därmed skapa lönsam och hållbar värdetillväxt. Verksamheten bedrivs i Jönköping, Värnamo, Växjö samt Västkusten, områden med goda tillväxtmöjligheter och stabila hyresmarknader. Den diversifierade fastighetsportföljen uppgår till drygt 10 Mdkr där hyresvärdet till 70% utgörs av kommersiella fastigheter och till 30% av bostäder. Cirka 90% av portföljen är förvaltningsfastigheter. De kommersiella fastigheterna består i huvudsak av industri-, lager-, kontor- och samhällsfastigheter.

Läs gärna mer på www.nivika.se