Nowonomics AB (publ) kallar enligt plan på andra tranchen under befintlig kreditram

Styrelsen för Nowonomics AB (publ) (”NOWO” eller ”Bolaget”) kallar på återstående del av den kreditram om totalt 20 MSEK (”Kreditramen”), som ställdes ut till Bolaget av Formue Nord Fokus A/S (”Långivaren”) i oktober 2021.

Rutger Selin, VD på NOWO kommenterar:

  •  Vi kallar nu på andra tranchen om 7 MSEK enligt den plan som vi har satt upp för Bolagets expansion och som fortlöper i hög takt. Den kreditram som Bolaget ingick i oktober 2021 har inneburit en möjlighet för Bolaget att öka sin marknadsföring och stärka sin position inom privat sparande till pensionen. Vi ser fram emot att fortsätta vår resa att bli en folkrörelse och göra verklig skillnad för framtidens pensionärer.

Bakgrund

Styrelsen för Bolaget beslutade den 14 oktober 2021 att ingå låneavtal avseende Kreditramen om totalt 20,0 MSEK, av vilken Bolaget kallade på 13,0 MSEK i samband med att låneavtalet ingicks. Styrelsen i Bolaget har nu beslutat att kalla på återstående 7,0 MSEK. 

Om Kreditramen

Kreditramen uppgår till totalt 20,0 MSEK och är utställd av Långivaren. Kreditramen löper till och med den 14 juni 2023 till en marknadsmässig ränta om 0,7 procent av Kreditramens nyttjade likvid per påbörjad 30-dagarsperiod. Nyttjat belopp under Kreditramen jämte upplupen ränta avses att återbetalas med teckningslikvid som inflyter från nyttjande av Bolagets befintliga teckningsoptioner av serie TO2. NOWO har möjlighet att återbetala lånet innan löptidens utgång. Om hela eller delar av lånet inte är återbetalt senast den 14 juni 2023 har Långivaren rätt att konvertera minst 5 MSEK av det då utestående lånebeloppet, inklusive ränta, till aktier i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 90 procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för Bolagets aktie på NGM Nordic SME under en period om 10 handelsdagar före konverteringstillfället.

Denna information är sådan som Nowonomics AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 januari 2022 kl. 14.53 CEST.

Rådgivare
Mangold Fondkommission är finansiell rådgivare och Qap Legal Advisors är legal rådgivare till Bolaget i samband med upptagandet av Kreditramen.

För mer information, kontakta:
Rutger Selin, VD Nowonomics AB (publ), telefon + 46 70 931 64 28.

Om Nowonomics AB (publ)
NOWO, Nowonomics AB (publ) föddes ur en frustration om att människor bekymrar sig om sin levnadsstandard när de blir pensionärer. Ett steg i taget hjälper vi våra medlemmar att trygga sin framtid medan de kan fortsätta leva precis som de gör idag.NOWO har som mål att främja sparande inför pensionen och utvecklar därför egna verktyg och lösningar tillsammans med våra samarbetspartners för att förenkla, utbilda och hjälpa våra medlemmar att få en bättre ekonomisk situation. 

Bolagets Mentor är Aktieinvest FK AB som nås på Rutger.Ahlerup@aktieinvest.se eller tel: +46 739 496 250