Observationsnoteringen för Camanio Care AB uppdateras/The observation status for Camanio Care AB is updated

(for English version see below)

Observationsnoteringen för Camanio Care AB uppdateras

(for English version see below)

Den 26 februari 2019 observationsnoterades aktierna (CARE) och teckningsoptionerna (CARE TO1) i Camanio Care AB då Spotlight bedömde att det rådde osäkerhet kring bolagets finansiella ställning och framtida finansiering.

Med anledning av det pressmeddelande som bolaget offentliggjorde den 14 oktober 2019 ”Kommuniké från extra bolagsstämma i Camanio Care AB (publ)” uppdateras grunden för observationsnoteringen till att även avse att bolaget förändrar sin verksamhet i en sådan omfattning att det framstår som ett nytt bolag.

Spotlight kommer löpande pröva om det finns förutsättningar att återföra bolagets aktier till den ordinarie listan.

Spotlight Stock Market
08-511 68 000
E-post: info@spotlightstockmarket.com 

Om Spotlight

Spotlight Stock Market är handelsplats som vill göra det enklare och tryggare och synligare för tillväxtbolag att bli och vara noterade. Samtidigt erbjuder företaget investerare möjligheten att bli delägare i tillväxtbolag på ett enklare och tryggare sätt. Hos Spotlight Stock Market finns fler än 170 noterade tillväxtbolag från olika branscher. Spotlight Stock Market grundades 1997, har 20 anställda och huvudkontor i Stockholm. Läs mer på www.spotlightstockmarket.com 

Press release 2019-10-16

The observation status for Camanio Care AB is updated

On February 26, 2019, the shares (CARE) and subscription option (CARE TO1) in Camanio Care AB were transferred to the observation list, due to uncertainty regarding the company’s financial situation and future funding.

With reference to the press release that Camanio Care AB published October 14, 2019 ”Kommuniké från extra bolagsstämma i Camanio Care AB (publ)” Spotlight has decided to update the observation status to also include that the company changes its business to such an extent that it appears to be a new company.

Spotlight will continuously review if there are reasons to remove the company’s shares from the observation list.

Spotlight Stock Market
+ 46 8-511 68 000
E-mail: info@spotlightstockmarket.com 

About Spotlight

Spotlight Stock Market is a market place that wants to make it easier, safer and more visible for growth companies to become and be listed. The company also offers investors the opportunity to become shareholders in growth companies in an easier and safer way. At Spotlight Stock Market there are more than 170 listed growth companies from different industries. Spotlight Stock Market was founded 1997, have 20 employees and head office in Stockholm. Read more at www.spotlightstockmarket.com