Offentliggörande av prospektet inför företrädesemissionen i Zenergy AB (publ) med teckningsperiod från den 4 juni till den 18 juni

Företrädesemissionen är garanterad av ett garantikonsortium på cirka 25 MSEK samt teckningsförbindelser på cirka 2,1 MSEK, vilket gör att emissionen är täckt av garanti och teckningsförbindelser motsvarande ca 55,6 %. Zenergy tillförs vid fullteckning ca 48,8 miljoner kronor, före emissionskostnader.

Erbjudandet i sammandrag;

Teckningstid: 4 juni – 18 juni 2018

Teckningskurs: 1,50 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

Villkor: För en (1) befintlig aktie erhålls rätten att teckna en (1) ny aktie.

Antal befintliga aktier: 32 509 477

Antal nya aktier i emissionen: 32 509 477

Totalt emissionsbelopp: 48 764 215,50 SEK 

Handel i aktien: Bolagets aktie handlas på AktieTorget.

Kortnamn: ZENZIP B

ISIN-kod: SE0010413658 

Prospektet (innehållande fullständiga villkor och anvisningar) finns att tillgå via Zenergys (www.zenergy.se), AktieTorgets (www.aktietorget.se) och Göteborg Corporate Finance (www.gcf.se) respektive hemsidor. Teaser och anmälningssedel för teckning utan företräde finns även att tillgå på respektive hemsidor. Det går även att teckna sig digitalt i emissionen via Aqurat  Fondkommission (www.aqurat.se) 

Finansiell rådgivare

Göteborg Corporate Finance är finansiell rådgivare till Zenergy i samband med nyemissionen. Telefon: 031-13 82 30

E-post: info@gcf.se 

För mer information kontakta:

Olle Magnusson – VD, Zenergy AB (publ) Telefon: 0707 – 61 81 33

E-post: olle.magnusson@zenergy.se 

Zenergy grundades 2009 och är en ledande aktör i utvecklingen av bostäder och andra byggnader baserade på modulär arkitektur. Bolagets patenterade ZIP-Element gör det möjligt att tids- och kostnadseffektivt färdigställa trivsamma bostäder och andra typer av fastigheter med hög kvalitet som uppfyller stränga EU-regelkrav inom energieffektivitet, brandsäkerhet och fuktresistens. Zenergy håller för närvarande på att skala upp verksamheten och har under senare delen av 2017 tecknat avtal med ledande bostadsbolag som Wallenstam och K-Fastigheter. Dessa avtal har ett sammanlagt ordervärde om cirka 50 MSEK med förväntad leverans under 2017–2018, och dessutom har ett ramavtal tecknats med K-Fastigheter om upp till 700 MSEK i ordervärde under de kommande 5 åren. Zenergys B-aktie är listad på Aktietorget med kortnamnet ZENZIP B. Zenergy AB (publ), Storgatan 82, 568 32 Skillingaryd, +46 36121340, info@zenergy.se, www.zenergy.se