Oncology Ventures företrädesemission övertecknad

”Oncology Venture bryter ny mark inom utvecklingen av cancerläkemedel genom avtal med Big Pharma och en omfattande pipeline av potentiella cancerläkemedel. Jag vill tacka samtliga som deltog i nyemissionen och passa på att välkomna våra nya aktieägare. Emissionslikviden finansierar vår verksamhet och våra planerade kliniska studier under 2018. Min förväntning på DRP®-teknologin är hög eftersom den fokuserade behandlingen med DRP® kommer att bringa nytt hopp och bättre behandlingar för cancerpatienter”, säger Peter Buhl Jensen, MD, PhD och VD för Oncology Venture.

Teckning och tilldelning i företrädesemissionen

Företrädesemissionen tecknades till 59 562 645,00 SEK inklusive teckningsåtagande, motsvarande en teckningsgrad om cirka 133 procent. 2 745 143 aktier nyemitteras och Oncology Venture tillförs därmed cirka 44,7 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 3,9 MSEK, varav cirka 2 MSEK avser ersättning till garantitecknare. 2 397 047 aktier, motsvarande cirka 87 procent av den tecknade emissionsvolymen, tilldelas tecknare med stöd av företrädesrätt. De som tilldelas aktier utan företrädesrätt kommer att erhålla avräkningsnotor, vilka är beräknade att skickas ut idag, den 31 januari 2018. Tecknare som inte tilldelas aktier erhåller inga avräkningsnotor. Eftersom företrädesemissionen övertecknades har garantiteckning inte aktiverats och garantitecknare erhåller således inga aktier.

Antal aktier och aktiekapital

När företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer antalet aktier i Oncology Venture att uppgå till 13 832 716 aktier och aktiekapitalet att uppgå till 1 936 580,24 SEK.

Handel med BTA

Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske på AktieTorget fram till dess att Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen. Denna registrering beräknas ske i mitten av februari 2018.

Finansiell rådgivare

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till Oncology Venture i samband med företrädesemissionen.

För frågor med anledning av nyemissionen, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission
Telefon: 040-615 14 10
E-post: info@sedermera.se 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Ulla Hald Buhl, operativ chef, ansvarigför IR & kommunikationTelefon: +45 2170 1049E-mail: uhb@oncologyventure.com Eller Peter Buhl Jensen, VDTelefon: +45 21 60 89 22E-mail: pbj@oncologyventure.com

Denna information är sådan information som Oncology Venture Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 januari 2018.

Om Oncology Venture Sweden AB 

Oncology Venture Sweden AB arbetar med forskning och utveckling inom cancerläkemedel via det helägda danska företaget Oncology Venture ApS. Oncology Venture innehar licens att använda Drug Response Prediction – DRP® – för att signifikant kunna öka sannolikheten att lyckas i kliniska tester. DRP® har visat förmåga att ge statistiskt tillförlitliga förutsägelser för kliniska resultat av läkemedelsbehandling av cancerpatienter i 29 av 37 undersökta kliniska studier. Företaget använder sig av en modell som förbättrar oddsen jämfört med traditionell farmaceutisk utveckling. Istället för att behandla alla patienter som har en viss typ av cancer genscreenas först biopsier från patienternas tumörer, och endast de patienter som sannolikt kommer svara positivt på behandling med aktuell läkemedelskandidat inkluderas sedan i studien. Med en mer väldefinierad patientgrupp kan risker och kostnader minimeras, och utvecklingen effektiviseras.

Nuvarande produktportfölj: LiPlaCis® för bröstcancer i samarbete med Cadila Pharmaceuticals, Irofulven, utvecklad ur en svamp, mot prostatacancer, och APO010: en immunonkologisk produkt mot multipelt myelom (benmärgscancer).

Oncology Venture har bildat två spin-off-företag i form av specialbolag: 2X Oncology Inc. är ett USA-baserat företag som fokuserar på precisionsmedicin för kvinnliga cancerformer, för tillfället med en produktportfölj bestående av tre lovande produktkandidater i fas 2. OV-SPV 2 är ett danskt företag som ska testa och potentiellt utveckla en småmolekyl-kinas-hämmare från Novartis. Oncology Venture äger för närvarande 92 procent av 2X Oncology Inc. och 40 procent av OV-SPV2.

Oncology Venture-img