OptiMobile inleder samarbete med Sedermera Fondkommission inför planerad nyemission och notering på AktieTorget

OptiMobile AB (”OptiMobile”) gör via sin lösning och mjukvaruplattform det möjligt för mobiloperatörer att erbjuda innovativa, avancerade kommunikationslösningar som kombinerar traditionella mobiltelefonitjänster med telefonitjänster som levereras via internet. Bolagets lösningar bygger på 15 års erfarenhet och produktutveckling inom telekommunikation och internetbaserad telefoni. Telekombranschen är en konservativ bransch driven av pris med få möjligheter att konkurrera och erbjuda ett unikt utbud av tjänster. OptiMobiles lösning och produkter skapar affärsmöjligheter för mobiloperatörerna att utveckla nya typer av framtidssäkra tjänster och intäktsströmmar. Bolaget förbereder nu inför en nyemission under Q1 2018 med efterföljande planerad notering på AktieTorget. OptiMobile har inför sin planerade nyemission och notering valt Sedermera Fondkommission som finansiell rådgivare.

Lars Rutegård, VD för OptiMobile, kommenterar:
”Vi är glada att kunna meddela att OptiMobile nu, med Sedermera Fondkommission som rådgivare, är i startgroparna inför en nyemission och notering av bolaget. OptiMobile ger telekomoperatörerna en möjlighet att erbjuda nya typer av digitala och konkurrenskraftiga tjänster som höjer värdet på deras existerande tjänster, men även skapar nya typer av tjänster som genererar nya intäkter, både idag och i framtiden. Med OptiMobiles lösning och teknologi kan telekomoperatörerna även på allvar konkurrera med Skype, WhatsApp och liknande tjänster och kan därigenom ta tillbaka en del av de betydande intäkter som dessa tjänster på senare år tagit en allt större andel av. Detta sker genom att telekomoperatörerna med hjälp av våra produkter kan erbjuda sina kunder – abonnenterna – flera fördelar som historiskt inte varit möjliga med traditionella mobilabonnemang. Vår avsikt är att expandera OptiMobiles verksamhet över de kommande åren och målsättningen är att nå en omsättning om minst 80 MSEK år 2020.”

OptiMobiles lösning ger operatörerna ett stort antal attraktiva möjligheter och fördelar. Främst genom att telekomoperatörerna kan erbjuda nya typer av innovativa och användarvänliga tjänster som möjliggör en framtida marknadspositionering både inom operatörsmarknaden, men även inom internettelefonimarknaden. Tjänster som Skype, WhatsApp m.fl. har på senare år tagit en allt större andel av operatörernas intäkter, över 100 miljarder dollar enligt en studie från Juniper Research, vilka operatörerna med hjälp av OptiMobiles produkter därigenom kan ta tillbaka. Bland annat kan abonnenterna med OptiMobiles lösning utnyttja både det vanliga mobilnätet och internet vid telefonsamtal utomlands och därmed slippa höga roamingavgifter. Vidare ges abonnenterna möjlighet att få flera abonnemang i en och samma telefon utan extra SIM-kort. Tjänsten skapar härutöver en lång rad ytterligare fördelar för både operatörerna och abonnenterna – exempelvis medför tjänsten en förbättrad täckning inomhus eftersom tjänsten parallellt kan utnyttja både mobilnät och WiFi. Bolaget har idag pågående samarbeten med bland annat Telenor och 3 men även med internationella kunder som exempelvis NOS Portugal och polska Polkomtel-gruppen.

Arbetet inför planerad notering är i full gång och mer information kommer att presenteras i det memorandum som kommer att publiceras före planerad nyemission, vilken är avsedd att genomföras under Q1 2018. För mer information om OptiMobile, vänligen besök bolagets hemsida www.optimobile.se . I samband med nyemissionen kommer bolaget att närvara vid investerarträffar för att informera om sin verksamhet. Bolaget kommer även att delta på Sedermeradagen i Stockholm den 16 november 2017.

För frågor med anledning av den planerade nyemissionen, vänligen kontakta:
Sedermera Fondkommission
Telefon: +46 (0) 40-615 14 10
E-post: info@sedermera.se

Hemsidor och sociala medier:
Hemsidor: www.sedermera.se och www.sedermeradagen.se
Twitter: www.twitter.com/sedermerafk 
LinkedIn: www.linkedin.com/company/sedermera-fondkommission
Facebook: www.facebook.com/sedermera 

Sedermera Fondkommission erbjuder tjänster för bolag som är noterade eller står inför en notering på en marknadsplats. Bolagets tjänster omfattar corporate finance, certified adviser, förvärv och företagsöverlåtelser (M&A), finansiell kommunikation, emissionshantering och likviditetsgaranti. Sedermera är en bifirma till ATS Finans AB, ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Sedermeras huvudkontor finns i Malmö. Bolaget har även kontor i Lund (Medicon Village) och Norrköping ( Norrköping Science Park). Organisationen består av cirka 20 personer. Sedermera arbetar för långvariga kund- och investerarrelationer.