OX2 publicerar prospekt och offentliggör priset inför noteringen på Nasdaq First North Premier Growth Market

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, I HELA ELLER DELAR, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, KANADA, JAPAN, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER ANNAT LAND TILL JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER I ENLIGHET MED TILLÄMPLIG LAG.

Efter offentliggörande av sin avsikt att genomföra en notering av sina aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market (”Noteringen” eller ”Erbjudandet”) den 3 juni 2021 offentliggör OX2 AB (publ) (“OX2” eller “Bolaget”), en ledande europeisk utvecklare av förnybar energi[1], idag prospektet och priset för Erbjudandet. Erbjudandet är avsett att accelerera tillväxt i linje med Bolagets strategi genom att öka Bolagets finansiella flexibilitet och bredda OX2:s ägarbas. Prospektet har godkänts av Finansinspektionen och har publicerats på Bolagets hemsida. Priset för Erbjudandet är fastställt till 60 SEK per aktie och (1) Afa Försäkring, (2) BNP Paribas Energy Transition Fund, (3) Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab, (4) Handelsbanken Fonder AB, (5) Lannebo Fonder AB, (6) Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, (7) Länsförsäkringar Fondförvaltning och (8) Skandia Fonder AB har åtagit sig att, på sedvanliga villkor, förvärva aktier i Erbjudandet för ett belopp om totalt 2 250 MSEK. Första handelsdag på Nasdaq First North Premier Growth Market förväntas vara den 23 juni 2021.

Erbjudandet i korthet:

 • Priset per aktie i Erbjudandet är fastställt till 60 SEK, vilket motsvarar ett totalt värde om cirka 16,4 MDSEK för samtliga utestående aktier i Bolaget efter Erbjudandet.
 • Erbjudandet omfattar 72 869 824 aktier, vilket motsvarar cirka 26,7% av det totala antalet aktier i Bolaget efter Erbjudandet och ett värde om 4,4 MDSEK.
 • Genom Erbjudandet kommer Bolaget att öka sin tillgängliga likviditet med 3,0 MDSEK, varav 1,8[2] MDSEK i bruttolikvid och en ny outnyttjad grön revolverande kreditfacilitet om 1,2 MDSEK som ersätter befintlig finansiering inom koncernen om 1,5 MDSEK som återbetalas genom Erbjudandet.
 • I samband med Erbjudandet kommer den Säljande Aktieägaren (enligt definitionen nedan) att använda 2,7 MDSEK från nettolikviden av försäljningen av befintliga aktier för att återbetala befintliga finansiella åtaganden inom koncernen till förmån för Bolaget.
 • Erbjudandet omfattar 10 204 088 nyemitterade aktier som erbjuds av Bolaget och 62 665 736 befintliga aktier som erbjuds av Xygen AB[3] (den ”Säljande Aktieägaren”) ett bolag indirekt ägt av Peas Industries AB (“Peas”), Altor Fund V (Nr 1) AB och Altor Fund V (nr 2) AB (gemensamt "Altor" och tillsammans med Peas, "Huvudägarna").
 • För att täcka eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet har den Säljande Aktieägaren åtagit sig att sälja upp till 10 930 473 aktier, motsvarande maximalt 15% av det totala antalet aktier i Erbjudandet ("Övertilldelningsoptionen").
 • Under förutsättning att Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo, kommer Erbjudandet att omfatta 83 800 297 aktier, vilket motsvarar cirka 30,8% av det totala antalet aktier i Bolaget efter att Erbjudandet har fullgjorts och ett värde om 5,0 MDSEK.
 • (1) Afa Försäkring, (2) BNP Paribas Energy Transition Fund, (3) Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab, (4) Handelsbanken Fonder AB, (5) Lannebo Fonder AB, (6) Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, (7) Länsförsäkringar Fondförvaltning och (8) Skandia Fonder AB har på sedvanliga villkor åtagit sig att förvärva aktier i Erbjudandet motsvarande ett sammanlagt värde om 2 250 MSEK. Åtagandet representerar sammanlagt cirka 13,8% av de utestående aktierna i Bolaget efter genomförandet av Erbjudandet och cirka 44,7% av aktierna i Erbjudandet förutsatt att Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo.
 • Peas och Altor kommer att fortsätta vara betydande och engagerade aktieägare i Bolaget. Efter Erbjudandet och förutsatt att Övertilldelningsoptionen utnyttjas i sin helhet kommer Peas och Altors ägande att uppgå till 48,6% respektive 16,1%.
 • Lock-up perioden gentemot Managers (enligt definitionen nedan) är 180 dagar för Altor och 360 dagar för Peas samt OX2:s styrelseledamöter och ledande befattningshavare.
 • Tre styrelseledamöter, ledning och vissa anställda i OX2 (”Deltagarna”) ingår i ett aktierelaterat incitamentsprogram i Bolaget, vilket innebär att deras aktier, utöver lock-up gentemot Managers, är föremål för löpande intjäning (s.k. vesting) fram till hösten år 2026[4] med linjär årlig intjäning med generell startpunkt från hösten 2021[5]. Generellt infaller första intjäningstidpunkten för Deltagarna hösten 2022[6]. Deltagarna kommer inte att sälja några aktier från det aktierelaterade incitamentsprogrammet som en del av Erbjudandet. Efter Erbjudandet kommer Deltagarnas ägande i Bolaget att uppgå till 4,5% av aktierna och rösterna i Bolaget.
 • Aktierna kommer att erbjudas allmänheten i Sverige och institutionella investerare i Sverige och andra jurisdiktioner i enlighet med gällande lagar och tillämpliga undantag.
 • Anmälningsperioden förväntas pågå 15 juni – 22 juni 2021 för både allmänheten i Sverige och institutionella investerare.
 • Den första handelsdagen förväntas bli den 23 juni 2021 under kortnamnet (ticker) "OX2". Beräknad likviddag är den 28 juni 2021.
 • Fullständiga villkor, anvisningar och instruktioner för Erbjudandet ingår i det prospekt som idag har godkänts av Finansinspektionen och som nu finns tillgängligt på Bolagets hemsida (www.OX2.com).

Bakgrund och anledning till Erbjudandet

OX2:s styrelse och ledning, tillsammans med Bolagets Huvudägare, anser att Erbjudandet och Noteringen av Bolagets aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market är ett naturligt och viktigt steg i OX2:s framtida utveckling. Erbjudandet är avsett att påskynda tillväxten i linje med Bolagets strategi genom att öka dess finansiella flexibilitet och bredda OX2:s ägarbas. Dessutom förväntas Erbjudandet och Noteringen stärka medvetenheten om Bolagets verksamhet och öka intresset för dess tjänster bland investerare och affärspartners samt ge Bolaget tillgång till de svenska och internationella kapitalmarknaderna. Huvudägarna, Peas och Altor, avser att fortsätta vara betydande och engagerade aktieägare i Bolaget efter Erbjudandet och kommer därmed att fortsätta att bidra till Bolagets framtida utveckling.

Ytterligare information om Erbjudandet

Genom Erbjudandet kommer Bolaget att öka sin tillgängliga likviditet med 3,0 MDSEK före transaktionskostnader med en bruttolikvid om 1,8 MDSEK och en ny outnyttjad grön revolverande kreditfacilitet om 1,2 MDSEK.

Bruttolikviden om 1,8 MDSEK består av:

• Återbetalning till Bolaget av utestående koncerninterna lån om 1,2 MDSEK[7].

• Nyemitterade aktier som förväntas generera cirka 0,6 MDSEK.

Upptagandet av den nya outnyttjade gröna revolverande kreditfaciliteten om 1,2 MDSEK är villkorat av återbetalning av befintlig finansiering inom koncernen om 1,5 MDSEK, vilket kommer att göras med likvid från försäljning av befintliga aktier i Erbjudandet.

Efter Erbjudandet förväntas OX2 ha en nettokassa om cirka 2,4 MDSEK[8], dvs. total tillgänglig likviditet om 3,6 MDSEK inklusive den outnyttjade gröna revolverande kreditfaciliteten.

Sammanfattning av transaktionsstrukturen

Erbjudande  MDSEK Antal aktier
(1) Nyemitterade aktier erbjudna av Bolaget: 0,6 10 204 088
(2) Befintliga aktier som erbjuds av den Säljande Aktieägaren till förmån för Bolaget: 2,7 45 263 101
(2a) Likvid till Bolaget:  1,2
(2b) Återbetalning av skuld:  1,5
(3) Ytterligare befintliga aktier som erbjuds av den Säljande Aktieägaren: 1,7 28 333 108
Varav Övertilldelningsoptionen: 0,7 10 930 473
Totalt Erbjudande: 5,0 83 800 297
Varav Övertilldelningsoptionen: 0,7 10 930 473
Likvid till Bolaget
Bruttolikvid: 1,8
(1) Nyemitterade aktier som erbjuds av Bolaget: 0,6
(2a) Befintliga aktier som erbjuds av den Säljande Aktieägaren till förmån för Bolaget: 1,2
Outnyttjad RCF:[9] 1,2
Ytterligare tillgänglig likvid: 3,0
Nettokassa före Erbjudandet[10]: 0,6
Totalt tillgänglig likviditet efter Erbjudandet[11]: 3,6

                                  

Om OX2

OX2 utvecklar och säljer vind- och solkraftsparker. Inom storskalig landbaserad vindkraft har OX2 de senaste dryga 16 åren intagit en ledande position, efter att ha utvecklat och sålt cirka 2,5 GW i Sverige, Finland, Polen och Norge åt kunder såsom Allianz, Ardian och IKEA. Under perioden 2014 till 2020 realiserade OX2 mer landbaserad vindkraft i Europa än någon annan utvecklare[12]. Genom att ständigt öka tillgången på förnybar energi driver OX2 omställningen mot en mer hållbar framtid. OX2 har verksamhet i Sverige, Finland, Polen, Frankrike, Litauen, Norge, Spanien[13], Italien och Rumänien med huvudkontor i Stockholm, Sverige. Nettoomsättningen under 2020 uppgick till 5 201 MSEK med EBIT om 416 MSEK.

OX2 säkrar mark för att möjliggöra utveckling och leverans av nyckelfärdiga vind- och solkraftsparker, samt förvärvar och vidareutvecklar projekt som redan har initierats av andra utvecklare. Bolaget äger inte energiproduktionstillgångar utan säljer färdiga projekt till finansiella och industriella investerare, större företag samt energiproducenter. Per 31 mars 2021 uppgick OX2:s projektutvecklingsportfölj till cirka 17 GW, som består av land- och havsbaserad vindkraft samt solenergiteknik spridd över Bolagets geografiska marknader. Dessutom erbjuder Bolaget tekniska och kommersiella förvaltningstjänster till projekt som OX2 har utvecklat och sålt samt till projekt som utvecklats av tredje part.

Prospekt och anmälan

Prospektet (på svenska med engelsk översättning), som innehåller de fullständiga villkoren för Erbjudandet, finns tillgängligt på OX2:s hemsida (www.OX2.com). Under anmälningsperioden kommer prospektet också att finnas tillgängligt på ABG Sundal Collier AB:s (”ABG Sundal Collier”) hemsida (www.abgsc.com), Carnegie Investment Bank AB:s (“Carnegie”) hemsida (www.carnegie.se), Nordnets hemsida (www.nordnet.se) och Avanzas hemsida (www.avanza.se), och inom ett par dagar även på Finansinspektionens (SFSA) hemsida (https://fi.se/sv/vara-register/ prospektregistret/). Ansökningar från allmänheten kan göras via Avanza och Nordnet i enlighet med villkoren i prospektet.

Preliminär tidsplan

Anmälningsperiod för allmänheten i Sverige:                                           15 Juni – 22 Juni 2021

Anmälningsperiod för institutionella investerare:                                      15 Juni – 22 Juni 2021

Första dag för handel på Nasdaq First North Premier Growth Market:    23 Juni 2021

Likviddag:                                                                                                  28 Juni 2021

 

Stabiliseringsåtgärder

I samband med Erbjudandet kan ABG Sundal Collier ("Stabiliseringsmanagern"), på uppdrag av Joint Global Coordinators, komma att övertilldela aktier för att genomföra transaktioner i syfte att stabilisera, upprätthålla eller annars påverka marknadsvärdet på OX2:s aktie (inkluderat att hålla marknadspriset på aktierna på en högre nivå än den som i annat fall hade varit rådande på marknaden) under upp till 30 dagar från första handelsdagen på Nasdaq First North Premier Growth Market. Sådana stabiliseringstransaktioner kan komma att genomföras på Nasdaq First North Premier Growth Market, på OTC-marknaden eller på annat sätt. Stabiliseringsmanagern är inte skyldiga att genomföra någon stabiliseringsåtgärd och det finns därför ingen garanti att dessa åtgärder kommer att genomföras. Om de genomförs kan Stabiliseringsmanagern när som helst avsluta åtgärderna, och de måste avslutas vid slutet av 30-dagarsperioden.

Stabiliseringsmanagern kan komma att utnyttja Övertilldelningsoptionen och övertilldela aktier för att genomföra stabiliseringstransaktioner. Stabilisering, om påbörjad, kan vidare komma att avbrytas när som helst utan förvarning. Under inga omständigheter kommer transaktionen att genomföras till ett pris som är högre än det pris som fastställts i Erbjudandet. Senast vid slutet av den sjunde handelsdagen efter att stabiliseringstransaktioner utförts ska Stabiliseringsmanagern offentliggöra att stabiliseringstransaktioner genomförts, i enlighet med artikel 5(4) i EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Stabiliseringsmanagern kommer att offentliggöra huruvida stabilisering utfördes eller inte, det datum då stabilisering inleddes, det datum då stabilisering senast genomfördes, samt det prisintervall inom vilket stabiliseringen genomfördes för vart och ett av de datum då stabiliseringstransaktioner genomfördes.

Om Peas Industries

Peas Industries är idag aktivt på flera av de marknader där det finns möjlighet att göra mest positiv skillnad; en förnybar energisektor, cirkulär avfallshantering samt en långsiktigt hållbar matproduktion. På Peas Industries drivs vi av att bygga meningsfulla och lönsamma bolag som förenar människors behov med omsorg om vår planet. Vårt yttersta mål är att skapa ett hållbart samhälle utifrån alla dimensioner; miljömässiga, sociala och ekonomiska. Peas Industries huvudkontor ligger i Stockholm. Omsättningen uppgick 2020 till 5 460 MSEK. För mer information besök www.peas.com.

Om Altor

Familjen av Altor-fonder har rest cirka 8,3 MDEUR sedan start. Fonderna har investerat över 5 MDEUR i fler än 75 bolag. Altor är specialiserat på att investera i och utveckla medelstora bolag, huvudsakligen i Norden, genom aktivt ägande med ambitionen att bygga långsiktigt värde genom tillväxt och operativa förbättringar. Exempel på nuvarande och tidigare innehav är Dustin, Eleda, Piab, Meltwater, RevolutionRace och Trioworld. Vänligen besök altor.com för mer information.

Rådgivare

ABG Sundal Collier AB och Carnegie Investment Bank AB (publ) är Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners (”Joint Global Coordinators”) i samband med Erbjudandet. Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) är Joint Bookrunners (”Joint Bookrunners” och tillsammans med Joint Global Coordinators ”Managers”) i samband med Erbjudandet. Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB är legal rådgivare till Bolaget och Huvudägarna. Baker & McKenzie Advokatbyrå KB är legal rådgivare till Managers.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mikael Östlund
Acting Head of Communications OX2
Tel. +46 709 10 01 59
mikael.ostlund@ox2.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan [13.30] CEST den 14 juni 2021.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i OX2 i någon jurisdiktion, varken från OX2 eller från någon annan.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydkorea, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande eller inbjudan avseende att teckna eller förvärva värdepapper i Bolaget och utgör inget prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen"). Pressmeddelandet har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Erbjudandet som avses i detta pressmeddelande får endast lämnas genom ett prospekt och en potentiell investerare ska inte fatta ett investeringsbeslut baserat på annan information än vad som framgår av ett sådant prospekt.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "kvalificerade investerare" (i betydelsen i den brittiska versionen av förordning (EU) 2017/1129 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara kopplade med en investering i aktier. Ett investeringsbeslut att förvärva eller teckna nya aktier i Erbjudandet får endast fattas baserat på offentligt tillgänglig information om Bolaget eller Bolagets aktier, vilken inte har verifierats av Joint Global Coordinators eller Joint Bookrunners. Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners agerar för Bolagets räkning i samband med Erbjudandet och inte för någon annans räkning och är inte ansvariga gentemot någon annan för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls dess kunder eller för att ge råd i samband med transaktionen eller avseende något annat som omnämns häri.

Informationen i detta meddelande får inte vidarebefordras eller distribueras till någon annan person och får över huvud taget inte reproduceras. Varje vidarebefordran, distribution, reproduktion eller avslöjande av denna information i dess helhet eller i någon del är otillåten. Att inte följa dessa anvisningar kan medföra en överträdelse av Securities Act eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Detta pressmeddelande utgör inte en inbjudan att garantera, teckna eller på annat sätt förvärva eller överlåta värdepapper i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende Erbjudandet. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egenundersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta meddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat. Varken innehållet på Bolagets webbplats eller annan webbplats som är tillgänglig genom hyperlänkar på Bolagets webbplats är inkorporerade i eller utgör del av detta pressmeddelande.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör" "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Premier Growth Markets regelverk för emittenter.

Information till distributörer

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, ("MiFID II"); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans "Produktstyrningskraven i MiFID II") samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon "tillverkare" (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har de erbjudna aktierna varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II ("EU Målmarknadsbedömningen"). I syfte att uppfylla varje tillverkares produktgodkännandeprocess i Storbritannien, har målmarknadsbedömningen för Bolagets aktier lett till slutsatsen att: (i) målmarknaden för sådana aktier är endast godtagbara motparter som definierat i FCA Handbook Conduct of Business Sourcebook och professionella investerare som definierat i förordning (EU) 600/2014 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) ("UK MiFIR"), och (ii) samtliga distributionskanaler för sådana aktier till godtagbara motparter och professionella klienter är lämpliga ("UK Målmarknadsbedömningen" tillsammans med EU Målmarknadsbedömningen "Målmarknadsbedömningen") Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på OX2s aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att OX2s aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i OX2s aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av Erbjudandet. Vidare ska noteras att oaktat Målmarknadsbedömningen kommer Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners endast att tillhandahålla investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller UK MiFIR eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende OX2s aktier.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen Målmarknadsbedömning avseende OX2s aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.

 

[1] Enligt WindEuropes rapport Wind energy and economic recovery in Europe (okt 2020) byggde OX2 flest landbaserade vindkraftverk i Europa mellan 2014 och fram till tredje kvartalet 2020.

[2] Bruttolikvid om 1,8 MDSEK före transaktionskostnader.

[3] Nuvarande namn Goldcup 27995 AB under namnändring till Xygen AB.

[4] Hösten 2025 för styrelseledamöterna.

[5] Hösten 2020 för styrelseledamöterna.

[6] Hösten 2021 för styrelseledamöterna.

[7] Bestående av återbetalningar av ett koncerninternt lån om cirka 0,4 MDSEK och ett utestående lån som härrör från apportemissionen riktad till Deltagarna om cirka 0,7 MDSEK.

[8] Före transaktionskostnader och baserat på Bolagets finansiella rapporter per 31 mars 2021.

[9] Villkorad återbetalning på 1,5 miljarder kronor (2b).

[10] Per 31 mars 2021.Exkluderar koncerninternt lån om 446 MSEK som återbetalas till Bolaget i samband med Erbjudandet.

[11] Före transaktionskostnader och baserat på Bolagets finansiella rapporter per 31 mars 2021.

[12] Enligt WindEuropes rapport Wind energy and economic recovery in Europe (okt 2020) byggde OX2 flest landbaserade vindkraftverk i Europa mellan 2014 och fram till tredje kvartalet 2020.

[13] OX2:s verksamhet i Spanien består av ett kompetensnav avseende solkraft, men OX2 har inga pågående eller planerade projekt i landet