Påminnelse om nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 B

Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO 1 B kan äga rum till och med den 28 mars 2018 och detta ska ske genom samtidig kontant betalning senast klockan 15.00. Omvandling av B-interimsaktier till B-aktier beräknas att ske vecka 17.

Notera att sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 1 B på AktieTorget är den 26 mars 2018. Notera även att de teckningsoptioner som inte nyttjas senast den 28 mars 2018, alternativt avyttras senast den
26 mars 2018, förfaller. För att dina teckningsoptioner inte ska förfalla krävs att du aktivt tecknar B-aktier alternativt säljer dina teckningsoptioner.

Anmälningssedel finns för nedladdning på VibroSenses, Sedermera Fondkommissions och AktieTorgets hemsidor (www.vibrosense.se/investor-relations, www.sedermera.se och www.aktietorget.se).

För frågor med anledning av teckningsoptioner av serie TO 1 B, vänligen kontakta

Sedermera Fondkommission

Telefon: 040-615 14 10

E-post: info@sedermera.se 

Kontakt
Toni Speidel, VD VibroSense Dynamics AB, 040 – 650 14 12, info@vibrosense.com
www.vibrosense.com

Om VibroSense Dynamics AB (publ)
VibroSense Dynamics AB (publ) säljer och utvecklar  medicintekniska produkter och tjänster för diagnostikstöd vid nervskador i händer och fötter till primärvård, företagshälsovård, sjukhus och forskare. Bolaget grundades 2005, är noterat på AktieTorget och har sitt säte i Malmö, Sverige.