Penser Access: Irisity – Kapitalanskaffning banar väg för kommersialisering

Totala intäkter uppgick till 9,5 mkr. EBIT uppgick till -6,6 mkr, vi hade räknat med ett nollresultat. Avvikelsen härleds till att vi underskattat kostnaderna under inledningen av kommersialiseringen med G4S. Vi hade även räknat med ökade intäkter i övriga segment, där Irisity sett negativa pandemieffekter i Norden. Vi sänker våra intäktsestimat för 2021 med ca 25 mkr. Vi bedömer att de länder G4S valt att implementera projektet i är relativt Covid-19 drabbade vilket gör att vi tar höjd för förseningar. Sänkningen gör att EPS-estimaten sjunker med 20% 2021 och 25% 2022. Efter kvartalets utgång har Irisity genomfört en nyemission om ca 50 mkr före kostnader. Emissionen sänker den finansiella riken i bolaget samt möjliggör ett ökat tempo i kommersialiseringen. Den sänkta risken gör att vi justerar WACC från 14% till 12%. Vi väljer därför att bibehålla vårt motiverade värde om 29-31 kr.

Läs den fullständiga analysen: https://links.penser.se/f/a/iris_20201105.pdf

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se