PExA AB: Utvecklingschef tecknar units i pågående företrädesemission

PExA AB (“PExA”) meddelar idag att Utvecklingschef Svante Höjer kommer teckna 50 000 units i den pågående företrädesemissionen vilken offentliggjordes den 14 maj 2021. Detta pressmeddelande avser teckning utöver de teckningsförbindelser om 164 740 units som redan ingåtts av styrelse och ledning.

PexA ABs Utvecklingschef Svante Höjer avser teckna 50 000 units med företrädesrätt, motsvarande 60 000 SEK. Denna teckning tillkommer utöver de teckningsförbindelser som redan ingåtts av styrelse och ledning enligt nedan:

Person Antal units SEK
Erik Ekbo* 39 739 47 686,80
Anna-Carin Olin** 41 667 50 000,40
Torpa Industirer AB*** 83 334 100 000,80
Totalt 164 740 197 688

* VD för PExA AB
** Styrelseledamot i PExA AB
***PExAs styrelseordförande Claes Holmberg äger 100 % av rösterna och kapitalet i Torpa Industrier AB.

Villkoren för företrädesemissionen innebär att för varje befintlig aktie (oavsett serie) berättigar till en (1) uniträtt. En (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) Unit. En (1) Unit innehåller en (1) ny aktie av serie B och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO1 B.

Två (2) Teckningsoptioner berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie av serie B i Bolaget. Teckning av aktier i Bolaget med stöd av Teckningsoptioner ska ske i enlighet med villkoren under perioden 20 juni 2022 till och med den 4 juli 2022. Teckningskursen per aktie ska motsvara sjuttio (70) procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Spotlight Stock Markets officiella kurslista för aktie i Bolaget under perioden 2 juni 2022 till och med den 16 juni 2022, dock lägst 0,125 kronor och högst 2,40 kronor. Teckningskursen får dock aldrig understiga aktiens kvotvärde.

Företrädesemissionen omfattas till 80 procent av teckningsförbindelser och emissionsgarantier.

Teckningsperioden i Företrädesemissionen har pågått från och med den 25 maj 2021 och pågår till och med den 8 juni 2021. Styrelsen äger dock rätt att förlänga teckningsperioden.

För ytterligare information om PExA, vänligen kontakta:

Erik Ekbo, VD
Telefon: 0723-92 30 30
E-post: erik@pexa.se

PExA AB (556956-9246) har utvecklat PExA 2.1, ett patenterat forskningsinstrument som hjälper forskare att på ett smart sätt samla in biologiska prover från de minsta luftvägarna genom en enkel utandningsmanöver. PExAs teknologi används för närvarande av framstående forskargrupper i flera olika länder och forskning med instrumentet har resulterat i cirka 30 vetenskapliga publikationer, vilka fungerar som referensmaterial för PExAs metod. Bolagets långsiktiga målsättning är att marknadsföra och sälja diagnostiska instrument för folksjukdomar (t.ex. lungcancer och KOL) som ska användas globalt för diagnostisering eller allmän screening på inrättningar där vård erbjuds. Bolaget avser vid den tidpunkt det är aktuellt med försäljning till kliniker att ha utvecklat mer patientnära, smidiga och kommersiella produkter, vilket innebär att PExA vänder sig till en betydligt bredare marknad, vilken idag omfattar åtskilliga miljoner patienter globalt.
PExAs B-aktie är noterad på Spotlight Stock Market.