PolarCool offentliggör informationsmemorandum med anledning av företrädesemission av units

PolarCool AB (publ) (”PolarCool” eller ”Bolaget”) meddelar idag att informationsmemorandumet med anledning av Bolagets tidigare meddelade företrädesemission (”Företrädesemissionen”) och annan relevant information kommer finnas tillgängligt på Bolagets hemsida www.polarcool.se, Nordic Issuings hemsida www.nordic-issuing.se samt på Spotlight Stock Markets hemsida www.spotlightstockmarket.com.

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, STORBRITANNIEN, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER NÅGON ANNAN ÅTGÄRD.

Bakgrund och motiv

PolarCool är ett medicintekniskt bolag baserat i Lund. Bolagets CE-märkta produkt, PolarCap® System, är utvecklat för att användas, i direkt anslutning till skadetillfället, som akut behandlingsmetod vid hjärnskakningar och upprepade huvudkollisioner.

Motivet för företrädesemissionen är att, förutom den löpande verksamheten, finansiera en fortsatt lansering av den marknadsgodkända produkten PolarCap® System inom EU och EES. Fokus kommer att ligga på marknadslansering genom att dels förstärka säljorganisationen, dels möjliggöra en snabbare expansion på den europeiska marknaden samt att förbereda för kommande lansering i USA och Australien. Vidare avser även emissionen att stärka PolarCools finansiella position inför kliniska studier, exempelvis en eventuell uppföljningsstudie tillsammans med United Rugby Championship i Storbritannien men också en planerad studie i Kanada inom rehabiliteringssegmentet. Därutöver är företrädesemissionen avsedd att finansiera den avslutande processen i arbetet med att erhålla MDR-certifiering för Bolagets egna kvalitetssystem (QMS). Dessutom avser Bolaget använda medlen till fortsatt vidareutveckling av den nya head-capen, som är avsedd att bredda användningsområdet för PolarCap till att innefatta akutvård av trafikskador/whiplash och för rehabilitering.

Företrädesemissionen i sammandrag

Den 10 augusti 2023 beslutade styrelsen för PolarCool AB, villkorat av godkännande från Extra Bolagsstämman den 8 september 2023, att genomföra Företrädesemissionen med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare att teckna units i förhållande till det antal aktier de äger på avstämningsdagen den 14 september 2023. Företrädesemissionen innebär en emission av minst 2 600 000 units och högst 6 697 585 units. I Företrädesemissionen berättigar en (1) befintlig aktie i Bolaget till en (1) uniträtt. Fyra (4) uniträtter ger rätt att teckna en (1) unit. En (1) unit består av fem (5) aktier och fem (5) teckningsoptioner av serie TO1. Teckningskursen per unit uppgår till 0,75 SEK, motsvarande 0,15 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Vid fullteckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 5 MSEK före emissionskostnader. Vid full teckning av Företrädesemissionen och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO1, inom ramen för emitterade units, kan Bolaget komma att tillföras ytterligare cirka 6,3 MSEK.

Företrädesemissionen omfattas till cirka 60% av garantiåtaganden. Garanterna erhåller en kompensation om 17 % av det garanterade beloppet motsvarande cirka 0,5 MSEK, varav cirka 0,4 MSEK kontant och resterande cirka 0,1 MSEK i nyemitterade aktier till en teckningskurs motsvarande teckningskursen i företrädesemissionen. Åtagandena är inte säkerställda genom exempelvis bankgarantier eller pantsättningar.

Tidsplan för företrädesemissionen

  • Avstämningsdag för erhållande av uniträtter är den 14 september 2023
  • Sista dag för handel i aktien inklusive uniträtt är den 12 september 2023
  • Första dag med handel i aktie exklusive uniträtt är den 13 september 2023
  • Teckningsperiod för teckning med och utan stöd av uniträtter 18 september – 2 oktober 2023.
  • Handel med uniträtter kommer att ske på Spotlight Stock Market under perioden 18 september – 27 september 2023.
  • Handel med BTU kommer att ske från och med den 18 september 2023 till dess att aktierna registrerats hos Bolagsverket vilket beräknas ske under oktober 2023.
  • Omvandling av BTU till stamaktier beräknas ske under oktober 2023
  • Uniträtter som inte utnyttjas under teckningsperioden blir ogiltiga och förlorar sitt värde.

Rådgivare

PolarCool har anlitat Nordic Issuing som emissionsinstitut i samband med emissionen. Advokatfirman Delphi har agerat legal rådgivare åt Bolaget och Paues Åberg Communications är rådgivare avseende Bolagets externa kommunikation.

För ytterligare information

Erik Andersson – VD PolarCool AB (publ)                                       
+46 – 738 60 57 00                                                                             
E-mail: erik.andersson@polarcool.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande enligt Spotlights regelverk den 14 september 2023 kl. [15:00]

Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distributionen av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagarna av detta pressmeddelande i jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats eller distribuerats ska informera sig själva om och följa sådana begränsningar. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande, eller en uppmaning till något erbjudande, att köpa eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i PolarCool kommer endast ske genom det emissionsmemorandum som Bolaget beräknar kunna publicera inför teckningsperioden.

Detta pressmeddelande utgör inte eller ingår inte i ett erbjudande eller uppmaning att köpa eller teckna värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras eller distribueras, direkt eller indirekt, till USA, Storbritannien, Australien, Kanada, Japan eller någon annan jurisdiktion där offentliggörandet, publiceringen eller distributionen av informationen inte skulle följa gällande lagar och förordningar eller skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag.

Detta meddelande ingår inte och är inte del av något erbjudande eller uppmaning att förvärva, teckna, sälja eller på något annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i PolarCool. Detta meddelande har inte godkänts av någon myndighet, och informationen utgör inte ett prospekt. I en EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till kvalificerade investerare i den medlemsstaten enligt prospektförordningens (2017/1129) mening.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets avsikter, övertygelser eller nuvarande förväntningar om och mål för Bolagets framtida verksamheter, finansiella situation, likviditet, resultat, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt marknaderna där Bolaget verkar, bland annat med avseende på utsikterna för läkemedelsbehandlingar och studier. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte är historiska fakta och som kan identifieras med ord som ”tro”, ”förvänta”, ”förutse”, ”avse”, ”kan”, ”planera”, ”uppskatta”, ”ska”, ”bör”, ”kunde”, ”sikta” eller ”kanske” eller, i varje enskilt fall, deras negativa, eller liknande, uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande baseras på olika antaganden, varav många i sin tur baseras på ytterligare antaganden. Trots att Bolaget anser att förväntningarna som återspeglas i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte ge några garantier om att de kommer att inträffa eller visa sig vara korrekta. Eftersom dessa uttalanden grundar sig på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerhetsfaktorer kan de faktiska resultaten eller resultatet skilja sig väsentligt från de som framgår av de framåtriktade uttalandena vilka är ett resultat av många faktorer. Sådana risker, osäkerhetsfaktorer, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer kan leda till att faktiska händelser skiljer sig väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller är underförstådda i denna utgåva genom sådana framåtblickande uttalanden. Bolaget garanterar inte att antagandena bakom de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är fria från fel och accepterar inte något ansvar för framtida exakthet i de åsikter som uttrycks i detta pressmeddelande eller någon skyldighet att uppdatera eller revidera uttalandena i detta pressmeddelande för att återspegla efterföljande händelser. Otillbörligt beroende bör inte läggas på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Informationen, åsikter och framåtriktade uttalanden som ingår i detta pressmeddelande avser endast situationen vid dess datering och kan komma att ändras utan föregående meddelande. Bolaget åtar sig inte någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta eller offentliggöra några revideringar av framåtriktade uttalanden för att avspegla händelser som uppstår eller omständigheter som uppstår i relation till innehållet i detta pressmeddela