Posterpresentation vid vetenskapligt lungmöte

Vid årets möte av LURN (Lunds Respiratoriska Nätverk) i Ystad den 12-13 april 2018 presenteras en poster med resultat från en genomförd studie där kompositionen av att stort antal proteiner i PEx har studerats.

Forskare från AstraZeneca och Arbets- och miljömedicin vid Göteborgs Universitet har i studien påvisat att PEx-prover innehåller proteiner som är relevanta för luftvägssjukdomar men också att koncentrationen av dessa förändras med åldrande. Förutom att dessa data är intressanta ur ett grundforskningsperspektiv, visar analyserna att PEx-prover bär på specifik biologisk information och därmed utgör en bra grund för utveckling av biomarkörer.

LURN är ett nätverk som bildats för att främja samarbeten inom respiratorisk forskning.

Postern kommer presenteras av Jörgen Östling, (PhD) på PExA AB. Titel på postern: Protein composition of RTLF change with age

För ytterligare information om PExA, vänligen kontakta:

Erik Ekbo, VD
Telefon: 0723-92 30 30
E-post: erik@pexa.se

PExA AB (556956-9246) utvecklar och marknadsför ett forskningsinstrument med därtill hörande produkter och tjänster till lungforskare för enkel och icke-invasiv provtagning, i syfte att studera luftvägssjukdomar som exempelvis astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL. Provtagning med PExA kan användas till att upptäcka lungsjukdomar i ett tidigt skede. Provet kan liknas vid ett ”blodprov för de små luft­vägarna”. Syftet är att underlätta utveck­lingen av tillförlitlig och mer individualiserad diagnos, övervakning och behandling av luftvägssjukdomar. Den ursprung­liga idén och forskningen bakom metoden kommer från enheten för Arbets- och miljömedicin vid Sahlgrenska akademin inom Göteborgs universitet. Den kommersiella verksamheten startade 2010 med stöd av GU Ventures inkubator och bolaget är grundat av uppfinnare, nyckelpersoner, affärsänglar och GU Ventures. Bolagets B-aktie är noterad på AktieTorget.