Prospekt registrerat

Prospektet avseende företrädesemission i Absolicon Solar Collector AB har godkänts och registrerats av Finansinspektionen 2021-05-05 och finns nu tillgängligt på bolagets hemsida www.absolicon.com/ne21. 

Teckningsperioden löper från den 6 maj till och med den 27 maj 2021. För varje innehavd aktie på avstämningsdagen erhålls två teckningsrätter. Nio teckningsrätter ger rätt att köpa en (1) ny aktie till teckningskursen 110 kr. 

I händelse av överteckning kan styrelsen besluta att emittera ytterligare högst 25 000 aktier till samma kurs och med avsteg från företrädesrätten.

Stor efterfrågan på solvärme: Absolicon väljer genomföra företrädesemission för att förverkliga fler kundprojekt och höja projekttakten

För ett år sedan började Absolicons största marknads- och försäljningssatsning någonsin med en global kampanj för solvärme och riktade marknadsaktiviteter. Marknaden har svarat bra – bolaget har sedan 2020 års start gått från två tecknade ramavtal till 14 ramavtal med partners över hela världen. Satsningen har också resulterat i hundratals förfrågningar från industrier intresserade av bolagets solfångare vilket första kvartalet 2021 resulterade i 34 projektförslag om stora solfångarinstallationer.

Hälften av världens energiförbrukning är värme. Absolicons solfångare T160 och T200 kan producera värme och ånga upp till 200 grader och konkurrerar med olja och gas för värme till städer och industrier. T160 är certifierad enligt Solar Keymark och har över 76% verkningsgrad vilket är världens högt uppmätta för ett litet paraboliskt tråg.

Runt om i världen skärps nu tonen kling klimatfrågan och många multinationella företag har tryck på sig från investerare och aktieägare att klara åtagandena i Parisöverenskommelsen om minskade förbränning av fossila bränslen. De multinationella bolagen väljer nu vilka energikällor som skall ersätta de fossila bränslena och är mycket intresserade av Absolicons lösningar.

Sammantaget har detta skapat ett stort och ökande inflöde av förfrågningar som överstiger förväntan. Absolicon genomför därför en företrädesemisson för att skala upp försäljningsorganisationen och projekteringskapaciteten samt för att möta en stor och växande efterfrågan.

Absolicon har diskussioner med många av världens största multinationella bolag, bland annat 10 av de 20 största livsmedelsbolagen i världen. Första kvartalet 2021 skickade Absolicon 34 projektförslag vilket med dagens bemanning är mer än bolaget uthålligt klarar.

Företrädesemissionen kommer vid fullteckning tillföra 48,8 MSEK och med utnyttjande av övertilldelningsemission 51,6 MSEK kronor före emissionskostnader som beräknas till 1,4 MSEK. Nettolikviden med fulltecknad övertilldelningsemission om 50,2 MSEK förväntas användas till:

  • Försäljning och marknadsföringskostnader – 70%
  • Utvalda investeringar i solvärmeanläggningar – 20%
  • Forskning & utveckling – 10%

Emissionslikviden skall användas till att fördjupa samarbetet med de multinationella bolag Absolicon idag förhandlar med och ge kapacitet att förhandla och utveckla projektförslag med fler. Förhandlingarna är tidskrävande och ledtiderna för projekten ofta långa.

Joakim Byström vd Absolicon Solar Collector AB

E-post: joakim@absolicon.com
tel: 0611-35 08 00

Pressbilder: http://www.absolicon.se/nyheter/pressbilder/ 

Absolicon är ett börsnoterat svenskt solenergiföretag, specialiserat på koncentrerad solvärme. Solfångaren T160 arbetar upp till 160°C och har den högsta optiska verkningsgraden som någonsin uppmätts för ett kommersiellt tillgängligt litet paraboliskt tråg. Absolicon har uppnått banbrytande prestanda och levererat en första produktionslina till den kinesiska provinsen Sichuan och byggt en robotiserad produktionslina i Sverige för demonstration för intresserade kunder och för egen tillverkning av solfångare.Varje produktionslina har kapacitet att producera en solfångare var sjätte minut, 50 MWp(th) årligen. Företaget kombinerar solenergiforskning med försäljning av solfångarfält till industrier som behöver hetta och ånga samt kompletta robotiserade produktionslinor för T160.