Publicering av prospekt i samband med SciBases företrädesemission

Styrelsen i SciBase Holdings AB (publ) (”SciBase” eller ”Bolaget”) har idag publicerat ett prospekt i samband med den nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare om cirka 85 miljoner SEK som offentliggjordes den 26 oktober 2017. 

Prospektgodkännande och publicering 

Prospektet avseende företrädesemissionen har godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns nu tillgängligt på Bolagets hemsida ( www.scibase.com ) och på Pareto Securities AB:s hemsida ( www.paretosec.com ). Prospektet kommer även att finnas tillgängligt på Finansinspektionens hemsida ( www.fi.se ).

Företrädesemissionen

Den 26 oktober 2017 beslutade styrelsen i Bolaget att föreslå bolagsstämman att besluta om en företrädesemission om upp till 85 miljoner SEK före avdrag för transaktionskostnader.

Vid extra bolagstämma den 15 november 2017 beslutades att godkänna styrelsens förslag om företrädesemission.

Preliminär tidplan

22 november 2017                                   Avstämningsdag. Aktieägare som är upptagna i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per denna dag kommer att erhålla teckningsrätter vilka medför rätt att delta i företrädesemissionen

27 november – 7 december 2017        Handel i teckningsrätter

27 november – 11 december 2017      Teckningsperiod

Omkring den 14 december 2017          Utfallet i företrädesemissionen offentliggörs

Omkring den 27 december 2017          Företrädesemissionen slutförs och registreras

Finansiella och legala rådgivare

Pareto Securities AB är finansiell rådgivare till SciBase och Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare till SciBase och Pareto Securities AB i samband med företrädesemissionen. Avanza Bank är Bolagets certified adviser.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Simon Grant, VD
Tel: +46 72 887 43 99, e-post: simon.grant@scibase.se 

Michael Colérus, CFO
Tel: +46 70 341 34 72, e-post: michael.colerus@scibase.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 november 2017 kl. 16:30 CET.

Om SciBase

SciBase är ett medicinteknikbolag med huvudkontor i Stockholm, som utvecklar och säljer cancerdiagnostikinstrument. Produkten Nevisense är ett hjälpmedel för detektion av malignt melanom, den farligaste formen av hudcancer. Bolaget grundades av Stig Ollmar, forskare på Karolinska Institutet. Produkten baserar på omfattande forskning, och i den största kliniska studien som hittills genomförts för detektion av malignt melanom har Nevisense fått resultat som visar på värdet av metoden för sjukvården. Nevisense är godkänd för försäljning inom EU (CE-märkning), TGA-godkännande i Australien samt nu även i USA (PMA). Nevisense baserar på en metod som kallas Elektrisk Impedansspektroskopi (EIS) som upptäcker maligna vävnader genom att mäta motståndet av elektriskt ström i cellerna.

SciBase är noterat på Nasdaq First North (“SCIB”). För mer information om Bolaget, vänligen se www.scibase.com .

VIKTIG INFORMATION

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva aktier i SciBase. Ett prospekt  avseende företrädesemissionen som beskrivs i detta pressmeddelande har upprättats och godkänts av  Finansinspektionen.

Detta pressmeddelande utgör inte, helt eller delvis, ett erbjudande eller en inbjudan att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som refereras till häri får inte säljas i USA utan registrering, eller i enlighet med ett tillämpligt undantag från registrering, enligt U.S. Securities Act från 1933, i dess aktuella lydelse. SciBase har inte för avsikt att registrera någon del av erbjudandet av värdepapperna i USA eller att genomföra ett offentligt erbjudande av värdepapperna i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i USA, Australien, Kanada, Hong Kong, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, eller i någon annan jurisdiktion där offentliggörande, publicering eller distribution av informationen inte skulle vara förenlig med tillämpliga föreskrifter.