RÄTTELSE: Fluicell offentliggör halvårsrapport för 2023

I samband med pressmeddelande av offentliggörande av halvårsrapport 2023 utskickat 2023-08-18 08:15 CET saknas en rad i kassaflödesanalysen på sida 18, avseende förändring av långfristiga skulder. Nedan följer pressmeddelandet i sin helhet likaså den korrigerade halvårsrapporten.  

Fluicell AB (publ) (“Fluicell” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed halvårsrapport avseende perioden 1 januari – 30 juni 2023. Halvårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på Bolagets hemsida (www.fluicell.com). Nedan följer en kort sammanfattning av rapporten.

VD Victoire Viannay kommenterar:

Trots det osäkra läget inom inom life science-sektorn överlag fortsätter Fluicell att göra framsteg mot vårt mål att förändra hur vi behandlar sjukdomar genom innovativ forskningsteknik och vävnadsbaserade avancerade terapier. För det andra kvartalet 2023 redovisar vi totala intäkter om 1 389 KSEK (818 KSEK), vilket motsvarar en ökning med 70 procent jämfört med 2022. Nettoomsättningen för perioden uppgick till 1 066 KSEK (487 KSEK), en ökning med 119 procent. De totala intäkterna för första halvåret 2023 uppgick till 3 507 KSEK (1 983 KSEK), vilket är en ökning med 77 procent från motsvarande period föregående år.

Vi anpassar oss aktivt till de nuvarande marknadsförhållandena, diversifierar vår kundbas och utforskar nya möjligheter. Vårt fokus på innovation och kundcentrering förblir orubbligt.

Det rådande läget på forskningsteknikmarknaden kontrasteras av en mycket positiv utveckling i vårt pågående program för regenerativ medicin för behandling av typ 1-diabetes. Fluicells forsknings- och utvecklingsteam har gjort betydande framsteg under första halvåret 2023 och vi kan med säkerhet säga att vi för närvarande ligger längre fram än förväntat i vår utveckling. Framstegen innebär att vi har en förhoppning kunna nå några av de milstolpar som ursprungligen planerades för 2024 redan under 2023.”

Kvartal 2 (1 april – 30 juni) 2023 i sammandrag

 • Rörelsens intäkter uppgick till 1 389 (818) KSEK
 • Nettoomsättning om 1 066 (487) KSEK
 • Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till −7 159 (−6 991) KSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till −7 324 (−7 161) KSEK
 • Resultat före skatt uppgick till −7 027 (−7 052) KSEK
 • Resultatet per aktie uppgick till −0,26 (−0,48) SEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för kvartalet uppgick till −5 904 (−4 972) KSEK

Halvår 1 (1 januari – 30 juni) 2023 i sammandrag

 • Rörelsens intäkter uppgick till 3 507 (1 983) KSEK
 • Nettoomsättning om 2 861 (1 330) KSEK
 • Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till −12 373 (−11 745) KSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till −12 729 (−12 074) KSEK
 • Resultat före skatt uppgick till −12 406 (−11 927) KSEK
 • Resultatet per aktie uppgick till −0,46 (−0,81) SEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till −15 326 (−10 479)

Händelser under första kvartalet 2023

Regulatoriska händelser

 • Den 17 april kallar Fluicell till årsstämma den 17 maj.
 • Den 21 april publicerar Fluicell årsredovisningen för räkenskapsåret 2022.
 • Den 12 maj offentliggör Fluicell delårsrapport för första kvartalet 2023.
 • Den 17 maj publicerar Fluicell kommuniké från årsstämma 2023.
 • Den 1 juni fastställs teckningskursen för teckningsoptioner av serie TO4 till 1,42 sek per aktie. Fluicell kommunicerar att medlemmar av styrelse och ledning har ingått teckningsåtaganden.
 • Den 2 juni inleds nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO4.
 • Den 19 juni tillförs Fluicell cirka 3,9 msek före emissionskostnader genom teckningsoptioner av serie TO4.

Icke-regulatoriska händelser

 • Den 11 april publicerar Fluicell VD-nyhetsbrev 1, 2023.
 • Den 15 april förnyar Oregon Health and Science University leasingavtal avseende Biopixlar.
 • Den 26 april pulbicerar Fluicell applikationsnot kring bioprintade levermodeller.
 • Den 29 april förnyar Genentech ett avtal för Dynaflow Resolve Silver.
 • Den 8 maj besöker 90 elever från ISGR Fluicell och prövar att bioprinta celler.
 • Den 16 maj publicerar Fluicell whitepaper kring utvecklingsprogram för behandling av typ 1-diabetes
 • Den 19 maj publicerar Analyst Group intervju med VD Victoire Viannay.
 • Den 22 maj anordnar Fluicell webbsänd Kapitalmarknadsdag.
 • Den 23 maj mottar Fluicell order avseende Dynaflowkomponenter och chip från Washington University i St.Louis.
 • Den 30-31 maj deltar Fluicell vid SMILS-konferens vid Kungliga tekniska högskolan i Stockholm.
 • Den 13 juni meddelar Fluicell att VD Victoire Viannay köpt aktier i Fluicell till ett värde av 58 700 kr.
 • Den 14 juni publicerar Fluicell VD-nyhetsbrev 2, 2023 – vävnadsbaserade forskningsmodeller och behandlingar lägger grunden för ett framgångsrikt Fluicell.
 • Den 26-30 juni deltar Fluicell vid MPS World Summit 2023 i Berlin.
 • Den 28 juni uppmärksammar Fluicell nyligen publicerade forskningsframsteg där forskare vid Umeå universitet och Asarina Pharma AB använt Dynaflow Resolve för att undersöka möjlig behandling av premenstruellt dysforiskt syndrom (PMDD).

Rekryteringar under perioden

 • Den 1 maj börjar Carolina Trkulja som Chief Innovation Officer.
 • Den 8 maj börjar Viktória Orsolya Juhász-Hassanvad som Sales Specialist.

Händelser efter periodens utgång

Icke-regulatoriska händelser

 • Den 5 juli publicerar Fluicell applikationsnot kring cell- och proteinbioprinting för mikrosopisk kontroll av cellmiljö.
 • Den 7 juli meddelar Fluicell att CFO Joakim Wahlberg köper aktier i Fluicell till ett värde av 63 684 kr.

Rekryteringar efter periodens utgång

 • Den 1 juli börjar Joakim Wahlberg som Chief Financial Officer.

För fullständig halvårsrapport, se bifogad PDF eller via länken här.

För mer information, vänligen kontakta:
Victoire Viannay, VD, +46 (0) 763 07 03 27, victoire@fluicell.com

Joakim Wahlberg, CFO, +46 (0) 735 14 09 91, Joakim.wahlberg@fluicell.com

Fluicell AB 
Flöjelbergsgatan 8C, 431 37 Mölndal, Sverige
+46 762 08 33 54 
http://fluicell.com/ 
info@fluicell.com

Om Fluicell:

Fluicell är ett Göteborgsbaserat bolag som har kommersialiserat en produktportfölj för att bearbeta och studera enskilda celler inom framför allt läkemedelsutveckling. Fluicells befintliga produkter är forskningsinstrumenten BioPen®, Dynaflow® Resolve och Biozone 6® som ger forskare möjlighet att studera, bearbeta och mäta läkemedelseffekter i enskilda celler på en unik detaljnivå. Som en vidareutveckling av den befintliga produktportföljen har Fluicell utvecklat en unik högupplöst teknologi för bioprinting i både 2D och 3D under namnet Biopixlar® och Biopixlar® AER. Fluicell bedriver dessutom utveckling av avancerade terapiläkemedel baserade på Biopixlar-printade transplanterbara biokompositer. Bolaget verkar inom tre terapiområden där den underliggande orsaken till sjukdom är en vävnadsskada. Dessa sjukdomsområden inkluderar autoimmuna sjukdomar, t.ex typ 1 diabetes, vävnadsdegenerativa sjukdomar i centrala nervsystemet, t.ex blindhet eller dövhet samt hjärtsvikt orsakad av exempelvis ischemisk hjärtsjukdom, hjärtinfarkt eller annan hjärtsjukdom med associerad vävnadsskada. Mer information finns på www.fluicell.com. Fluicells Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB.

Fler artiklar om Fluicell