Rättelse – Utnyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO 1 i Attana inleds idag och teckningskursen har fastställts till 0,07 SEK per aktie

I det pressmeddelande som Attana AB (”Bolaget”) offentliggjorde idag, den 3 juni 2024, uppgavs att den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under mätperioden uppgick till 0,07 SEK. Rätteligen uppgick den volymvägda genomsnittskursen under mätperioden till cirka 0,10 SEK. För undvikande av missförstånd är den fastställda teckningskursen om 0,07 SEK per aktie som angavs i pressmeddelandet korrekt.

 

För mer information kontakta:

Attana AB

Teodor Aastrup, VD

Tel: +46 (0)708 862 300

E-post: ir@attana.comir@attana.com

 

För ytterligare information, kontakta:

Teodor Aastrup

VD Attana AB
ir@attana.com

+46 708862300

Styrelsen för Attana AB bedömer att informationen i detta pressmeddelande ej är av kurspåverkande karaktär men att det alltjämt är av betydande vikt att enhetligt via offentliggörandet kommunicera informationen till bolagets intressenter.

Om Attana

Attana AB grundades 2002 med idén att effektivisera forskning och utveckling av nya läkemedel genom biologisk interaktionskarakterisering i realtid. Baserat på sina patenterade teknologier säljer bolaget uppdragsforskning och egenproducerade analysinstrument samt ett in vitro diagnostiskt (IVD) verktyg, Attana Virus Analytics (AVA), till läkemedelsbolag, bioteknikföretag och akademiska institutioner. Mer information om Attanas forskningstjänster och produkter finns på www.attana.com eller kontakta sales@attana.com