Real Holding – Handeln i Real Holding i Sverige AB återförs från observationsavdelningen

Real Holding i Sverige AB (”Real Holding”) aktier har sedan den 14 september 2017 varit placerade på observationsavdelningen för Nordic MTF. Detta mot bakgrund av den väsentliga osäkerhet som förelåg efter att bolaget annonserade en nyemission som innebar att en aktieägare som inte utnyttjade sin företrädesrätt (om samtliga teckningsoptioner utnyttjas och samtliga preferensaktieägare godtog erbjudandet) blev utspädd med 94,6 %.

Real Holding informerade idag den 11 januari 2018 att emissionen tecknades till 55 MSEK och att erbjudandet av inlösen av preferensaktier har accepterats till ca 72 procent. Vidare informerade bolaget om att styrelsen nu gör bedömningen att bolagets rörelsekapital täcker bolagets planerade drift under den kommande 12-månadersperioden.

Med hänvisning till ovanstående information har NGM-börsen beslutat att aktierna och relaterade instrument i Real Holding i Sverige AB med omedelbar verkan återförs från observationsavdelningen.

Information om instrumentet som omfattas:
Listningsnamn: Real Holding i Sverige B
Kortnamn: REAL MTF
ISIN-Nummer: SE0007922885
Instrument-ID: 365Y
Marknad: NMTF
Segment: MST

Listningsnamn: Real Holding i Sverige PREF1
Kortnamn: REAL MTF PREF1
ISIN-Nummer: SE0007922893
Instrument-ID: 36GE
Marknad: NMTF
Segment: MST

Listningsnamn: Real Holding Obligation 2015-2018
Kortnamn: Real H Obligation
ISIN-Nummer: SE0007280383
Instrument-ID: 39JN
Marknad: XNGM
Segment: DSSP

Med vänlig hälsning
Marknadsövervakningen

Frågor rörande detta börsmeddelande kan ställas via e-post: marknadsovervakningen@ngm.se
alternativt telefon: 08-566 390 55.