Recyctec genomför riktad nyemission av aktier

Recyctec Holding AB (publ) (”Bolaget”), noterat på AktieTorget, meddelar att Bolagets styrelse idag beslutat, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, att genomföra en nyemission om cirka 5 miljoner kronor riktad till ett begränsat antal på förhand vidtalade investerare.

Recyctec avser att använda likviden från nyemissionen till att säkerställa Bolagets rörelsekapitalbehov för att med kraft fokusera på att utveckla verksamheten och arbeta vidare mot de mål som tidigare kommunicerats samt antagits av styrelsen. Bolaget kommer att fortsätta med fullt fokus på försäljning och anskaffning av glykol.

Huvudsakliga villkor för nyemissionen

Styrelsen har beslutat, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, att genom nyemission öka Bolagets aktiekapital med högst 416 666,65 kronor genom nyemission av högst 8 333 333 B-aktier enligt följande huvudsakliga villkor:

  • Rätt att teckna nya aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma ett begränsat antal på förhand vidtalade investerare. Namnen på vidtalade investerare kommer att offentliggöras genom av Bolaget utfärdat pressmeddelande innan bolagsstämman.
  • Teckning av aktier ska ske genom teckning på teckningslista senast den 18 december 2017.
  • De nya aktierna emitteras till en kurs av 0,55 kronor per aktie. Om betalning för tecknade aktier erläggs innan den 6 december 2017 emitteras de nya aktierna till en kurs av 0,50 kronor per aktie.
  • Betalning för tecknade aktier ska erläggas senast den 20 december 2017 genom kontant betalning. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.
    • De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.
    • De båda teckningskurserna för de nya aktierna har fastställts med beaktande av aktiens nuvarande börsvärde och aktiens volatilitet samt efter förhandlingar med vidtalade investerare. Emissionsrabatten om 0,05 kronor per aktie vid tidig teckning föranleds av att Bolaget har ett behov av att skyndsamt få in kapital för att i tid kunna fullgöra Bolagets kommande betalningsförpliktelser. Den ordinarie teckningskursen, emissionsrabatten vid tidig teckning och övriga villkor för nyemissionen bedöms enligt styrelsens mening vara marknadsmässiga.

Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt genom en riktad nyemission är att det enligt styrelsens bedömning är möjligt att emittera akiterna till för Recyctec fördelaktigare villkor, på kortare tid samt till en lägre kostnad om dessa erbjuds till en grupp på förhand vidtalade investerare än om dessa erbjuds samtliga befintliga aktieägare.

Extra bolagsstämma 
Extra bolagsstämma för beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemissionen enligt ovan kommer att hållas fredagen den 15 december 2017 kl. 15.00 på Elite Hotel, Ideon Gateway i Lund. Kallelse till den extra bolagsstämman kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande inom kort.

Majoritetskrav

För bolagsstämmans godkännande av styrelsens beslut krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Motiv för emissionen

Genom nyemissionen tillförs Recyctec kapital innebärande att Bolagets rörelsekapitalbehov säkerställs och att Bolaget i tid kan fullgöra sina betalningsförpliktelser.  

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Niklas Ekman, VD                                   Carl Knutsson, CFO
E-post: niklas.ekman@recyctec.se          E-post: carl.knutsson@recyctec.se
Tel: 0731-47 72 80                                  Tel: 0708-55 79 12

Denna information  
Denna information är sådan information som Recyctec Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 november 2017.

Om Recyctec Holding AB 
Recyctec Holding AB har genom sitt helägda dotterbolag Recyctec AB utvecklat en metod för att återvinna etylen- och propylenglykol. Genom metoden kan ett kretslopp av en ändlig resurs skapas. Samtliga rättigheter för den utvecklade metoden ägs av Recyctec.