Recyctec Holding AB (publ) genomför företrädesemission av units om cirka 13,2 MSEK.

Recyctec Holding AB (”Recyctec Holding” eller ”Bolaget”) har idag den 3 september 2020, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 30 juni 2020, beslutat om en emission av units med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Likviden skall framförallt användas för att skala upp produktionen i Bolagets anläggning i Jönköping för att kunna möta en ökande efterfrågan på Bolagets produkter.

Sammanfattning
 

 • Samtliga aktieägare erhåller en (1) uniträtt för varje en (1) aktie oavsett aktieslag som innehas på avstämningsdagen den 10 september 2020. Tre (3) uniträtter berättigar innehavaren att teckna en (1) unit bestående av fem (5) nya B-aktier och två (2) teckningsoptioner, en (1) av serie TO1 respektive en (1) av serie TO2. För varje unit erläggs 40 SEK vilket motsvarar 8 SEK per B-aktie.
 • Företrädesemissionen består av högst 329 178 units, vilket innebär att Bolaget kommer tillföras cirka 13,2 MSEK före emissionskostnader vid fullteckning.
 • Vid full teckning emitteras 1 645 890 nya B-aktier efter registrering av Företrädesemissionen.
 • Teckningsperioden för Företrädesemissionen kommer att löpa från och med 11 september 2020 till och med den 25 september 2020.
 • Uniträtterna kommer att handlas mellan den 11 september 2020 och den 22 september 2020.
 • Teckningsoptionerna av serie TO1 kommer att löpa från och med den dag emissionen registreras till och med den 30 november 2020. Teckningsoptionerna av serie TO2 kommer att löpa från och med den dag emissionen registreras till och med den 31 mars 2021.
 • Vid full lösen av teckningsoptionerna emitteras 658 356 nya B-aktier.
 • Teckningskursen för både TO1 och TO2 bestäms med ledning av 20 handelsdagars volymvägd snittkurs (VWAP) innan lösen med en rabatt om trettio (30) procent. Konverteringskursen kan dock som lägst uppgå till 5,01 SEK per ny B-aktie för både Serie TO1 och Serie TO2, högst 12 SEK per ny B-aktie för serie TO1 och högst 15 SEK per ny B-aktie för Serie TO2. Beloppet som tecknas till följd av teckningsoptionerna kan därmed maximalt uppgå till 8 887 806 MSEK.
 • Företrädesemissionen omfattas till cirka 85 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.
 • I syfte att tillvarata eventuell överteckning av Företrädesemissionen har styrelsen beslutat om en övertilldelningsoption uppgående till maximalt 2 560 000 SEK.               Övertilldelningsoptionen innebär att högst 64 000 units emitteras genom en riktad emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Detta innebär att högst 320 000 nya B-aktier, högst 64 000 nya teckningsoptioner av serie TO1 och högst 64 000 nya teckningsoptioner av serie TO2 kan komma att ges ut. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner kommer ytterligare 128 000 nya B-aktier att emitteras. Totalt kan högst 448 000 nya B-aktier komma att emitteras och erbjudandet genomförs på samma villkor som Företrädesemissionen.

Bakgrund och motiv i sammandrag

 

Recyctec Holding AB bildades 2011 och är holdingbolag till det rörelsedrivande helägda dotterbolaget Recyctec AB – ett svenskt innovationstekniskt återvinningsföretag med huvudkontor i Momarken i Jönköping. Recyctec grundades 2005 efter att man identifierat behovet att återvinna den stora mängden glykol som förorenar naturen eller går till förbränning. Fram till idag har Recyctec utvecklat en unik metod för rening av glykol och färdigställt en reningsanläggning som återställer glykolen till ursprungligt skick så att den kan säljas och återanvändas med samma funktionalitet. Då det tidigare inte funnits någon metod för att rena och återanvända glykol, kan Recyctec nu sluta kretsloppet för den ändliga naturresursen glykol som annars går till materialåtervinning eller förbränning. 

Enligt EU:s avfallsdirektiv som infördes i svensk lagstiftning 2011 ska den svenska politiken och lagstiftningen utformas så att avfall hanteras i enlighet med direktivets avfallshierarki – där förekomsten av avfall i första hand ska förebyggas. Under förutsättningen att miljövinsten är större än miljöbelastningen, ska företag enligt avfallshierarkin återanvända all förbrukad glykol. Recyctec är det enda företaget som kan tillgodose det i Sverige och har därmed en fördelaktig position på marknaden.

I tjänsteväg erbjuder bolaget huvudsakligen omhändertagande av använd glykol, som utgör grundpelaren för verksamheten. Den returnerade glykolen återförs till ursprungligt skick och utgör sedan insatsvaran i Recyctecs huvudsakliga inkomstkälla, teknisk glykol och EarthCare™ Glycol – som säljs i stora och små volymer i olika varianter på den svenska marknaden. Recyctec har som ensam aktör etablerat en affärsmodell som möjliggör dubbla intäktsströmmar, en vid leverans av använd glykol och därefter en vid försäljning av den utgående och renade glykolen.

Recyctecs erbjudande har sedan marknadsetablering mottagits med stort intresse och koncernen omsatte 2019 cirka 6,8 MSEK. Samarbetsavtal har ingåtts för både inleverans av använd glykol och försäljning av återanvänd glykol.

Det senaste året har bolaget jobbat med att sätta sin process i full drift och är nästan där. Recyctec ser dock att förutsättningarna är något förändrade sen ursprunglig strategi lades, primärt avseende råvarutillgång samt marknadspriser på glykol. Detta har föranlett en ny strategi, som primärt inriktar sig på att investera i breddat råvaruspektra och utökad produktionskapacitet för reningsanläggningen samt därtill ökat fokus på försäljning av egen vara – och därmed en marginalförstärkning.

Trots utmanande marknadsförhållanden under 2019 för Recyctec har 2020 börjat positivt, beaktat Covid-19 som har haft en negativ påverkan på bolagets marknad under våren. Recyctec har inlett andra halvåret 2020 med en ökad halvårsförsäljning av EarthCare under första halvåret jämfört med föregående år; genomförda tester och säkerställd teknik för bredare spektrum av råvaror; uppstartade investeringsinitiativ för breddat råvaruspektrum och ökad produktionskapacitet; två avtalade leverantörer av använd glykol som säkerställer god tillgång på råvara; växande potential för teknisk glykol med ökad betalningsvilja för glykolprodukter med god klimatprestanda samt en rekryterad erfaren VD med insikt i Recyctecs verksamhet för att realisera framtagen strategi.

Sett till detta bedömer Recyctec Holding att bolaget har goda möjligheter att åter ta sig tillbaka till den position där de marknadsmässigt och ekonomiskt borde ha varit innan pandemin samt genom det lyckas med att bli kassaflödespositiva under 2021.

                                

Nettolikviden, efter avdrag för emissionskostnader om cirka 2,7 MSEK, kommer, vid full teckning i Företrädesemissionen exklusive eventuellt utnyttjande av övertilldelningsoptionen, att uppgå till cirka 10,5 MSEK, detta förutsatt att garanterna väljer att erhålla garantiersättning genom kontant betalning. Nettolikviden avses disponeras enligt följande, angivet i prioritetsordning.

 • Utökad produktionskapacitet och kapacitet att hantera ett större råvaruspektrum vid Bolagets anläggning i Jönköping – 80 %
 • Täckande av driftsunderskott innan bolaget når lönsamhet – 20 %

Villkor för Företrädesemissionen

Styrelsen i Recyctec Holding har, med stöd av bemyndigande från årsstämman 30 juni 2020, beslutat om en företrädesemission av units i enlighet med nedan huvudsakliga villkor:

 • Samtliga aktieägare erhåller en (1) uniträtt för varje en (1) aktie oavsett aktieslag som innehas på avstämningsdagen den 10 september 2020. Tre (3) uniträtter berättigar innehavaren att teckna en (1) unit bestående av fem (5) nya B-aktier och två (2) teckningsoptioner, en (1) av serie TO1 respektive en (1) av serie TO2. För varje unit erläggs 40 SEK vilket motsvarar 8 SEK per B-aktie. 
 • Företrädesemissionen innebär därmed en emission om högst 329 178 units. Vid full teckning i Företrädesemissionen erhåller Bolaget en emissionslikvid om cirka 13,2 MSEK, före emissionskostnader.
 • Teckningsperiod för teckning av units äger rum från och med den 11 september 2020 till och med den 25 september 2020.
 • Teckningsoptionerna av serie TO1 kommer att löpa från och med den dag emissionen registreras till och med den 30 november 2020. Teckningsoptionerna av serie TO2 kommer att löpa från och med den dag emissionen registreras till och med den 31 mars 2020. 
 • Teckningskursen för både TO1 och TO2 bestäms med ledning av 20 handelsdagars volymvägd snittkurs (VWAP) innan lösen med en rabatt om trettio (30) procent. Konverteringskursen kan dock som lägst uppgå till 5,01 SEK per ny B-aktie för både Serie TO1 och Serie TO2, högst 12 SEK per ny B-aktie för serie TO1 och högst 15 SEK per ny B-aktie för Serie TO2. Beloppet som tecknas till följd av teckningsoptionerna kan därmed maximalt uppgå till 8 887 806 MSEK.
 • Aktiekapitalet, vid full teckning i Företrädesemissionen, kommer att öka från 4 937 680,45 SEK till högst 13 167 131,2 SEK, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 62,5 procent av det totala antalet aktier och 61,9 procent av röster i Bolaget.
 • Vid full teckning av teckningsoptionerna av både serie TO1 och serie TO2, förutsatt full teckning i företrädesemissionen, kommer antalet aktier öka från 2 633 426 till högst 3 291 782.
 • Vid full teckning av nya B-aktier via teckningsoptionerna av serie TO1 kommer aktiekapitalet att öka från 13 167 131,2 SEK till högst 14 813 021,35 SEK, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 11,1 procent av det totala antalet aktier och 11,0 procent av röster i Bolaget. Vid full teckning av nya B-aktier via teckningsoptionerna av serie TO2 kommer aktiekapitalet att öka från 14 813 021,35 SEK till högst 16 458 911,5 SEK, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 10,0 procent av det totala antalet aktier och 9,9 procent av röster i Bolaget.
 • I syfte att tillvarata eventuell överteckning av Företrädesemissionen har styrelsen beslutat om en övertilldelningsoption uppgående till maximalt 2 560 000 SEK.               Övertilldelningsoptionen innebär att högst 64 000 units emitteras genom en riktad emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Detta innebär att högst 320 000 nya B-aktier, högst 64 000 nya teckningsoptioner av serie TO1 och högst 64 000 nya teckningsoptioner av serie TO2 kan komma att ges ut. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner kommer ytterligare 128 000 nya B-aktier att emitteras. Totalt kan högst 448 000 nya B-aktier komma att emitteras och aktiekapitalet komma att öka med högst 2 240 000,2 SEK till följd av övertilldelningsoptionen. Erbjudandet genomförs på samma villkor som Företrädesemissionen.
 • I det fall övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo, företrädesemissionen fulltecknats och samtliga teckningsoptioner TO1 och TO2 härrörande från både företrädesemissionen och övertilldelningsoptionen utnyttjas för teckning av aktier, kan antalet aktier i Bolaget maximalt öka med  2 752 246 från 987 536 aktier till 3 739 782 aktier och aktiekapitalet öka med 13 761 231,25 SEK från     4 937 680,45 SEK till 18 698 911,70 SEK. Detta innebär en utspädningseffekt om 73,6 procent av det totala antalet aktier och 73,1 procent av antalet röster i Bolaget.

Tidsplan

 • 8 september 2020          Sista handelsdag i aktierna med rätt att delta i Företrädesemissionen
 • 9 september 2020          Första handelsdag utan rätt att delta i Företrädesemissionen
 • 10 september 2020        Avstämningsdag
 • 10 september 2020        Beräknad dag för offentliggörande av memorandum
 • 11 – 22 september 2020                               Handel i teckningsrätter
 • 11 – 25 september 2020                               Teckningsperiod

Företrädesrätt

Företrädesemissionen är högst cirka 13,2 MSEK. Rätt att teckna units ska med företrädesrätt tillkomma Bolagets aktieägare, varvid tre (3) aktier oavsett slag ska berättiga till teckning av en unit, bestående av fem (5) nya B-aktier och två (2) teckningsoptioner, en (1) av serie TO1 och en (1) av serie TO2. För varje unit erläggs 40 SEK vilket motsvarar 8 SEK per B-aktie.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden

Företrädesemissionen omfattas till cirka 10 procent av teckningsförbindelser och till cirka 75 procent av garantiåtaganden. Sammanlagt omfattas därmed cirka 85 procent av Företrädesemissionen av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Teckningsförbindelser har lämnats av bland andra Altavida AS, Robert Wahren (styrelseledamot), Andreas Cederborg (styrelseordförande och tillträdande VD) och Lars Erik Hilsen (styrelseledamot).

Garantiåtaganden har lämnats av bland andra Christian Berger, John Bäck, Gerhard Dal, Karkas Capital AB, Wilhelm Risberg, Tommy Ure och Råsunda Förvaltning AB. För garantiåtaganden utgår en garantiprovision om tolv (12) procent av det garanterade beloppet i det fall Garanterna vill ha ersättningen utbetald kontant. Ersättningen kan alternativt, om så Garanten önskar, betalas genom riktad emission av units. I detta fall är ersättningen femton (15) procent av garanterat belopp och den riktade emissionen genomförs i sådant fall på samma villkor som i Företrädesemissionen. För teckningsförbindelser utgår ingen ersättning.

Styrelseordförande och tillträdande VD Andreas Cederborgs kommentar

Det är mycket glädjande för bolaget att äntligen säkerställa finansieringen på detta sätt. Vi ser fram emot att realisera de identifierade investeringsområdena för att på så sätt öka lönsamheten för bolaget. Investeringarna i bredare råvaruspektra samt produktionskapacitet kommer i detta väl tillpass, då bolaget ser goda möjligheter till mottagande av stora mängder råvara. Vi ser redan nu att marknaden för EarthCare håller på att återgå till det normala under Q3, samtidigt som att noteringarna har en stadig positiv utveckling sen i våras, vilket bådar gott för lönsamheten i teknisk glykol. Båda dessa faktorer är gynnsamma för bolaget.

Jönköping 2020-09-03

Styrelsen

Andreas Cederborg
Styrelseordförande
andreas.cederborg@recyctec.se / +46 70 480 00 89

Miljöteknik- och Ideonföretaget Recyctec Holding AB:s affärsidé är att effektivt och med en unik samt miljövänlig metod förädla använd glykol till att åter bli en industriell produkt. Recyctec är medlem i Cleantech Inn Sweden.