RhoVac AB:s bokslutskommuniké för 2017 tillgänglig

Sammanfattning av bokslutskommuniké

Tolv månader (2017-01-01 – 201712-31)

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 0 TSEK (0).
 • Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -12 862 TSEK (-12 919).
 • Koncernens resultat per aktie uppgick till -1,34 SEK (-1,38).
 • Soliditeten uppgick till 83 % (88).

Fjärde kvartalet (2017-10-01 – 201712-31)

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 0 TSEK (0).
 • Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -3 323 TSEK (-5 268).
 • Koncernens resultat per aktie uppgick till -0,35 SEK (-0,48).
 • Soliditeten uppgick till 83% (88).

Med “RhoVac AB (publ)” avses RhoVac AB (publ) med organisationsnummer 559037-2271. Med ”Bolaget” eller ”RhoVac” avses koncernen, det vill säga RhoVac AB (publ) och dess helägda dotterbolag RhoVac ApS.

Definitioner

 • Resultat per aktie före utspädning: Periodens resultat dividerat med det genomsnittliga antalet utestående aktier i perioden.
 • Resultat per aktie efter utspädning: Periodens resultat dividerat med det genomsnittliga antalet utestående aktier i perioden samt utestående teckningsoptioner.
 • Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2017

 • Rhovac erhåller den 9 januari 2017 godkännande för start av klinisk fas I/II-studie från det danska läkemedelsverket och etikkommittén.
 • Rhovac erhåller patentgodkännande från Europapatentverket den 16 januari 2017.
 • RhoVac meddelar den 24 januari 2017 att Bolaget mottagit information om att det japanska patentverket (”JPO”) avser att bevilja ytterligare ett patent avseende RhoVac:s terapeutiska cancervaccinteknologi.
 • Den 10 januari 2017 beslutade extra bolagsstämma i RhoVac AB om genomförande av en riktad nyemission till Swedish Growth Fund AB. Genom den riktade nyemissionen tillförs Bolaget cirka 1,4 MSEK.
 • RhoVac meddelar den 8 mars att VD, Anders Ljungqvist har, via RQ Solutions ApS, valt att förlänga lock up-avtalet till samma villkor som tidigare. Lock up-avtalet omfattar det innehav RQ Solutions ApS har i RhoVac den 9 mars 2017 och avtalstiden löper under 12 månader räknat från den 9 mars 2017.
 • RhoVac meddelar den 21 mars att Bolaget utvidgar antalet kliniska avdelningar som står för rekryteringen till Bolagets kliniska fas I/II-studie.
 • RhoVac meddelar den 5 april 2017 att den första patienten har givits första dos med RhoVacs cancervaccin RV001 i Bolagets pågående kliniska fas I/II-studie.
 • Den 11 april 2017 meddelar RhoVac att JPO har godkänt Bolagets kompletterande patentansökan avseende RhoVacs terapeutiska cancervaccinteknologi.
 • RhoVac rapporterar den 19 maj 2017 att de första tre patienterna i Bolagets kliniska fas I/II-studie med RhoVacs cancervaccin RV001 nu genomgått en samlad säkerhetsutvärdering. Slutsatsen av denna utvärdering är att inga säkerhetsfrågor som utgör hinder att fortsätta studien som planerat har påträffats.
 • RhoVac meddelar den 3 juli 2017 att Bolagets kliniska fas I/II-studie är fullt rekryterad, innebärande att totalt 22 patienter rekryterats till studien och att studiens rekryteringsfas således är avslutad.
 • RhoVac inleder den 21 augusti 2017 forskningssamarbete med Lunds Universitet om forskningssamarbete kring cancerstamceller och uttrycket av proteinet RhoC i dessa celler.
 • RhoVac meddelar den 26 oktober 2017 att Bolaget haft ett positivt möte med den Europeiska läkemedelsnämnden (”EMA”). EMA ansåg under mötet att RhoVac bör gå direkt till Scientific Adviceproceduren för att diskutera mer detaljerade planer för nästa kliniska fas – en fas IIb-studie.
 • Rhovac meddelar den 13 december 2017 att Bolaget erhållit positiva INFγELIspot-resultat. Sju av åtta testade patienter responderade positivt på RV001 cancervaccinet och etablerade ett signifikant vaccin-mediterat immunförsvar.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Det har inte varit några väsentliga händelser efter perioden utgång

Omsättning och resultat

Nettoomsättningen för det fjärde kvartalet 2017 uppgick till 0 SEK (0) och resultatet för det fjärde kvartalet 2017 uppgick till – 2 874 TSEK (-3 370).

VD Anders Ljungqvist har ordet

Vi har under verksamhetsåret 2017 kunnat meddela flera glädjande nyheter i utvecklingsarbetet med vårt cancervaccin RV001, som befinner sig i klinisk fas I/II-utveckling. Målet med RV001-projektet är att utveckla cancervaccin för att förhindra eller begränsa spridningen (metastaseringen) av cancer. Cancervaccinet är målinriktat mot proteinet RhoC som är allmänt känt för att finnas i hög koncentration i metastaserande cancerceller – oavsett från vilken cancerform spridningen härstammar.

Den 9 januari 2017 meddelade vi att det danska läkemedelsverket och etikkommittén utfärdade sina respektive godkännande avseende RhoVacs ansökan om att inleda klinisk fas I/II-studie. Målsättningen med fas I/II-studien var primärt att utvärdera säkerheten vid RV001-vaccinationsterapin och sekundärt att utvärdera specifikt immunologiskt svar vid behandling med Bolagets cancervaccin.

Säkerheten i studien har löpande utvärderats och inga hinder för att fortsätta studien har påträffats. Den 13 december 2017, kunde vi offentliggöra, att Bolaget erhållit positiva INFγ ELIspot-resultat som visar att sju av åtta testade patienter svarade positivt på cancervaccinet RV001 och etablerade ett signifikant vaccin-medierat immunsvar. De positiva analytiska resultaten är en milstolpe för RV001-projektet och för RhoVac, jag vill uttrycka mitt tack till University of Tübingen och speciellt till Dr. Gouttefangeas team, för ett mycket professionellt arbete som slutfördes enligt tidsplan.

De analyser som gjorts i förbindelse med det analytiska utvecklingsarbetet omfattar prover från enbart åtta av de tjugotvå patienter som rekryterats till den pågående kliniska fas I/IIstudien och är gjorda för att säkerställa att protokollen för analysmetoden är anpassad till antigenet RV001. Även om de rapporterade resultaten är konklusiva med hänsyn till immunologisk respons, är det de samlade proverna från den kliniska studien som styr den slutliga konklusionen. Den kliniska fas I/II-studien fortsätter som planerat och analyser kommer att utföras på blodprover tagna från alla tjugotvå patienter före, under och efter avslutad vaccination. Analysen av dessa prover är planerad att rapporteras under det andra kvartalet 2018.

I linje med vår strategi att utlicensera eller sälja hela eller delar av verksamheten efter att den nu pågående kliniska fas I/II-studien avslutats, har vi under året ökat vår närvaro på affärsmöten och internationella konferenser. I oktober deltog vi i möte med den europeiska läkemedelsnämnden (”EMA”) angående den regulatoriska utvecklingen av Bolagets cancervaccin RV001. EMAs råd till RhoVac var att Bolaget bör gå direkt till Scientific Adviceproceduren för att diskutera nästa kliniska fas – en fas IIb-studie. Ett råd vi följt och igångsatt proceduren som förväntas avslutad Q2 2018.

Diskussionerna med EMA, tillsammans med resultaten från den pågående fas I/II-studien, kommer att bidra till att visualisera potentialen hos cancervaccinet RV001 för behandling av metastaserande cancer och utgöra viktig information i våra vidare diskussioner med potentiella partners.

Jag vill rikta ett tack till alla aktieägare som följt oss under 2017 och hoppas på ett fortsatt intresse och förtroende för RhoVac och vårt cancervaccin RV001.

Anders Ljungqvist

VD – RhoVac AB

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Ljungqvist – VD, RhoVac AB

Telefon: +45 4083 2365

E-post: alj@rhovac.com

Denna information är sådan information som RhoVac AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 februari 2018.

RhoVac-img

Om RhoVac AB

RhoVac AB bedriver forskning och utveckling av immunterapeutiska läkemedel. Bolagets huvudfokus är utveckling av ett terapeutiskt cancervaccin med potential att förhindra eller begränsa metastasering vid cancer. RhoVacs första läkemedelskandidat har avslutat preklinisk fas och klinisk fas I/II-studie har inletts under våren 2017. RhoVac har sitt huvudkontor på Medicon Village i Lund. Forskningen bedrivs sedan 2007 primärt på Universitetssjukhuset i Herlev, Danmark, av ett forskarteam i världsklass inom sin nisch. RhoVac är noterat på AktieTorget sedan mars 2016. Aktien handlas under tickern RHOVAC. Läs mer på www.rhovac.com