S2Medical AB (publ) meddelar nytt datum för årsstämma och att beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission tas i samband därmed

Styrelsen för S2Medical AB (publ) (“Bolaget”) har beslutat att flytta Bolagets årsstämma från den 1 juni 2023 till den 8 juni 2023 samt att beslut om godkännande av styrelsens beslut till företrädesemission ska fattas på årsstämman istället för på en extra bolagsstämma vid samma datum.

 

Bolagets styrelse har idag beslutat att årsstämma i Bolaget avses hållas den 8 juni 2023. Bolaget har i samband därmed även fattat beslut om att styrelsens beslut om företrädesemission under förutsättning av godkännande från extra bolagsstämman som kommunicerats i Bolagets pressmeddelande från den 5 maj 2023 ska underställas beslut på årsstämman den 8 juni 2023 istället för en extra bolagsstämma vid samma datum. 

 

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 maj 2023 kl. 20.20 CEST.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Petter Sivlér – CEO, S2Medical AB (publ)

Telefon: +46 (0)8-70 000 50

E-post: petter.sivler@s2m.se