S2Medical AB (publ) offentliggör utfall i företrädesemission

S2Medical AB (publ) offentliggör utfall i företrädesemission

Styrelsen för S2Medical AB (publ) (”Bolaget” eller “S2Medical”) offentliggör idag utfallet i den emission av units med företrädesrätt för Bolagets aktieägare som offentliggjordes den 15 mars 2022 (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen tecknades till 37,0 procent med och utan stöd av uniträtter. Totalt tecknades 4 971 902 units med stöd av uniträtter, motsvarande cirka 33,0 procent av Företrädesemissionen, och 599 183 units utan stöd av uniträtter, motsvarande cirka 4,0 procent av Företrädesemissionen. Resterande del av Företrädesemissionen, motsvarande 4 965 373 units eller cirka 33,0 procent, tilldelas emissionsgaranter och S2Medical tillförs därmed totalt cirka 21 MSEK före emissionskostnader.

Utfall i Företrädesemissionen

Teckningstiden för Företrädesemissionen avslutades den 6 maj 2022 och utfallet visar att Företrädesemissionen blev tecknad cirka 37,0 procent med och utan stöd av uniträtter. Totalt tecknades 4 971 902 units med stöd av uniträtter, motsvarande cirka 33,0 procent av Företrädesemissionen, och 599 183 units utan stöd av uniträtter, motsvarande cirka 4,0 procent av Företrädesemissionen. Resterande del av Företrädesemissionen, motsvarande 4,965,374 units eller cirka 33,0 procent, tilldelas emissionsgaranter. Företrädesemissionen tillför Bolaget cirka 21 MSEK före emissionskostnader, vilka förväntas uppgå till cirka 5 MSEK, inklusive kontanta kostnader för emissionsgarantin. Emissionslikviden ska huvudsakligen användas för att möjliggöra fortsatt utveckling av Bolagets produktportfölj och tillgodose Bolagets expansionsplaner.

 

Besked om tilldelning av units som tecknats utan stöd av teckningsrätter skickas till de som tilldelats units i form av avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Tilldelning av units som tecknats utan stöd av teckningsrätter har genomförts i enlighet med de principer som angivits i prospektet som offentliggjordes den 14 april 2022.

 

Verkställande direktör Petter Sivlér kommenterar:

[”Likviden från Företrädesemissionen, tillsammans med den potentiella likviden från teckningsoptionerna i höst, kommer göra det möjligt för oss att fokusera på tillväxt, dels genom en geografisk expansion, dels genom en expansion av produktportföljen. Vi ser positivt på Bolagets framtid och vill tacka våra befintliga aktieägare för deras fortsatta förtroende och hälsa våra nya aktieägare varmt välkomna.”]

 

Antal aktier och aktiekapital

Efter att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer det totala antalet B-aktier i Bolaget att öka med 10 546 458 och uppgå till 22 473 521 (det totala antalet kommer uppgå till 25 598 541). Aktiekapitalet kommer att öka med 617 763,481091 SEK och uppgå till 1 499 445,955901 SEK efter registreringen.

 

För det fall att samtliga teckningsoptioner av serie TO1 fullt utnyttjas kommer antalet B-aktier i Bolaget att öka från 22 473 521 B-aktier till 33 019 999 B-aktier (det totala antalet aktier kommer öka till 36 144 999) och aktiekapitalet öka från 1 499 445,955901 SEK till 2 117 209,436920 SEK.

 

Handel med BTU

Handel med betalda tecknade units (BTU) på Nasdaq First North Growth Market kommer pågå fram till dess att Bolagsverket registrerat Företrädesemissionen och BTU omvandlats till units (B-aktier och teckningsoptioner av serie TO1), vilket beräknas ske omkring vecka 21, 2022.

 

Handel med nya aktier och teckningsoptioner

De nya B-aktierna tas upp till handel i samband med att omvandling av BTU till units (B-aktier och teckningsoptioner av serie TO1) äger rum, vilket beräknas ske omkring vecka 21, 2022.

 

Teckningsoptionerna av serie TO1, med kortnamn S2M TO1 B och ISIN-kod SE0017769433, avses att tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market i samband med att omvandling av BTU till units (B-aktier och teckningsoptioner av serie TO1) äger rum, givet att förutsättningarna för

upptagande till handel, bl.a. avseende spridning, är uppfyllda.

 

Rådgivare

Vator Securities AB är finansiell rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Vator Securities agerar vidare emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

Kontaktuppgifter:

Petter Sivlér – CEO, S2Medical AB (publ)
Telefon: +46 (0)8-70 000 50
E-post: petter.sivler@s2m.se

Certified Adviser
Vator Securities AB
Telefon +46 (0)8-580 065 99
Hemsida: www.vatorsec.se 
Epost: ca@vatorsec.se

 

Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-05-10 20:36 CET.

Kontaktuppgifter
Petter Sivlér – CEO, S2Medical AB (publ)
Telefon: +46 (0)8-70 000 50
E-post: petter.sivler@s2m.se

Certified Adviser
Vator Securities AB
Telefon +46 (0)8-580 065 99
Hemsida: www.vatorsec.se 
Epost: ca@vatorsec.se

Om S2Medical 
S2Medical AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som utvecklar och säljer innovativa sårläkningsprodukter för hela sårläkningsprocessen med fokus på brännskador och kroniska sår. Bolaget har utvecklat eiratex®, ett nytt cellulosabaserat material för läkning av svåra brännskador och kroniska sår. Materialet läker sår effektivt och därmed minskar både lidande för patienter samt kostnader för hälso- och sjukvården. 

Aktiens kortnamn: S2M

Aktiens ISIN-kod: SE0011725084