S2Medical AB (publ) slutför köpet av Curenc AB genom en riktad kvittningsemission

S2Medical AB (publ) meddelar idag att köpet av Curenc AB nu slutförs genom en riktad kvittningsemission av 266 666st B-aktier till teckningskursen 7,09 kronor/aktie vilket motsvarar dagens stängningskurs.

Med stöd av bemyndigande från årsstämman den 1a juni 2021 beslutade styrelsen för S2Medical AB (publ) idag den 9e juli 2021 att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för Curenc Holding AB.

Totalt kommer det efter registreringen av samtliga ovanstående nyemitterade aktier att finnas 15 052 083 aktier i Bolaget. Aktiekapitalet kommer att öka med 15 620,08 SEK till 881 682,46 SEK.

”Att slutföra detta köp är både ett stort steg för Bolaget och ett stort steg i kampen mot multiresistenta bakterier. Nu kan vi lägga in en extra växel i detta projekt vilket kommer att öppna flera nya portar för Bolaget. ” säger Bolagets CEO Petter Sivlér.

Denna information är sådan som S2Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-07-09 20:49 CET.

Petter Sivlér – CEO, S2Medical AB (publ)
Telefon: +46 (0)8-70 000 50
E-post: petter.sivler@s2m.se

Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30, www.partnerfk.se) är Bolagets certified adviser.

Om S2Medical 
S2Medical AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som utvecklar och säljer innovativa sårläkningsprodukter för hela sårläkningsprocessen med fokus på brännskador och kroniska sår. Bolaget har utvecklat eiratex®, ett nytt cellulosabaserat material för läkning av svåra brännskador och kroniska sår. Materialet läker sår effektivt och därmed minskar både lidande för patienter samt kostnader för hälso- och sjukvården. 

Aktiens kortnamn: S2M

Aktiens ISIN-kod: SE0011725084