S2Medical AB (publ) tillförs ca 26,2 MSEK i kontanta medel dels genom en övertecknad företrädesemission dels genom beslutad övertilldelning

S2Medical AB (publ) meddelar idag att Bolagets nyemission om ca 21,2 MSEK tecknats till ca 287 %. Teckning från aktuellt garantikonsortium behöver därmed inte tas i anspråk. Därtill har en övertilldelning beslutats om 5,0 MSEK.

Med stöd av bemyndigande från årsstämman den 11 juni 2020 beslutade styrelsen för S2Medical AB (publ) den 11 november 2020 att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”).

Företrädesemissionen omfattade 2 823 750 aktier, varav 625 000 av serie A och 2 198 750 av serie B, till en kurs om 7,5 SEK per aktie.

Totalt tecknades 8 099 457 aktier av serie A och serie B motsvarande 60 745 927,50 SEK, varav 2 658 453 med företrädesrätt (625 000 aktier av serie A och 2 033 453 av serie B) och 5 441 004 B-aktier utan företrädesrätt. Företrädesemissionens fulla antal, 2 823 750 aktier, kommer därmed att tilldelas.

Styrelsen har även beslutat att utnyttja möjligheten till en kompletterande riktad emission, s.k. övertilldelning som tidigare kommunicerats i informationsmemorandumet, varvid Bolaget emitterar ytterligare 666 667 aktier av serie B (5,0 MSEK) till 7,5 SEK per aktie. Totalt tillförs S2Medical AB i kontant emissionslikvid därmed ca 26,2 MSEK före emissionskostnader.

Totalt kommer det efter registreringen av samtliga ovanstående nyemitterade aktier att finnas 14 785 417 aktier i Bolaget. Aktiekapitalet kommer att öka med 204 452,73 SEK till 866 062,38 SEK. Smärre justeringar i ovan angivna antal aktier och belopp kan komma att ske i samband med slutlig registrering hos Bolagsverket.

”Intresset för emissionen har varit mycket stort vilket gläder oss. Bolaget är nu välkapitaliserat tack vare tillskott från bra och långsiktiga investerare. Därmed kan vi nu med full kraft fortsätta realisera Bolagets planer mot att leda den globala förändringen från sårvård till sårläkning . Försäljningen av kärnprodukterna börjar tilltaga och sammanfattningsvis anser jag att Bolaget aldrig varit i bättre position än nu att läka världen sår för sår.” säger Bolagets CEO Petter Sivlér.

Teckning av aktier med och utan företrädesrätt pågick 20 november – 4 december 2020. Tecknare med subsidiär rätt har erhållit tilldelning utifrån sin pro-rata andel av teckning med stöd av teckningsrätter. Tilldelning av de aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har skett i enlighet med de principer som angivits i informationsmemorandumet. Besked om tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter kommer inom kort att skickas till dem som tilldelats aktier. Aktier skall betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan.

Så snart aktiekapitalökningen har registrerats hos Bolagsverket kommer betalda tecknade aktier (BTA) i företrädesemissionen att omvandlas till nya aktier. Fram till dess pågår handel med BTA på Nasdaq First North Growth Market.

De som tilldelats aktier inom ramarna för övertilldelningen kommer att erhålla BTA av en separat serie som ej kommer att handlas på Nasdaq First North Growth Market. Upptagande av handel i dessa nya aktier kommer att tillkännages genom en separat pressrelease.

Partner Fondkommission har agerat finansiell rådgivare och emissionsinstitut i samband med emissionen.

Denna information är sådan som S2Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-12-11 08:39 CET.

Petter Sivlér – CEO, S2Medical AB (publ)
Telefon: +46 (0)8-70 000 50
E-post: petter.sivler@s2m.se

Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30, www.partnerfk.se) är Bolagets certified adviser.

Om S2Medical 
S2Medical AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som utvecklar och säljer innovativa sårläkningsprodukter för hela sårläkningsprocessen med fokus på brännskador och kroniska sår. Bolaget har utvecklat eiratex®, ett nytt cellulosabaserat material för läkning av svåra brännskador och kroniska sår. Materialet läker sår effektivt och därmed minskar både lidande för patienter samt kostnader för hälso- och sjukvården. 

Aktiens kortnamn: S2M

Aktiens ISIN-kod: SE0011725084