S2Medical ABs företrädesemission registrerad – omvandling av BTA till aktier

S2Medical AB (publ) (“S2Medical”) har genomfört en företrädesemission av 2 823 750 aktier, varav 625 000 av serie A och 2 198 750 av serie B motsvarande 21,2 MSEK.

Företrädesemissionen tecknades till 60,7 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om 287 procent. Därtill beslutade styrelsen att utnyttja möjligheten till en kompletterande riktad emission, s.k. övertilldelning, varvid Bolaget emitterar ytterligare 666 667 B-aktier motsvarande 5 MSEK. Totalt tillförs S2Medical i kontant emissionslikvid därmed ca 26,2 MSEK före emissionskostnader.

Företrädesemissionen och den riktade emissionen är nu registrerade hos Bolagsverket och sista dag för handel med BTA är den 9 februari 2021. Stoppdagen är den 11 februari 2021. De nyemitterade B-aktierna beräknas finnas tillgängliga på respektive aktieägares depå/vp-konto den 15 februari 2022.

Efter registrering av företrädesemissionen och den riktade emissionen uppgår aktiekapitalet i Bolaget till 866 062 SEK fördelat på 14 785 417 aktier varav 3 125 000 av serie A och 11 660 417 av serie B.

Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande.

Petter Sivlér – CEO, S2Medical AB (publ)
Telefon: +46 (0)8-70 000 50
E-post: petter.sivler@s2m.se

Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30, www.partnerfk.se) är Bolagets certified adviser.

Om S2Medical 
S2Medical AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som utvecklar och säljer innovativa sårläkningsprodukter för hela sårläkningsprocessen med fokus på brännskador och kroniska sår. Bolaget har utvecklat eiratex®, ett nytt cellulosabaserat material för läkning av svåra brännskador och kroniska sår. Materialet läker sår effektivt och därmed minskar både lidande för patienter samt kostnader för hälso- och sjukvården. 

Aktiens kortnamn: S2M

Aktiens ISIN-kod: SE0011725084