Safello Group AB har erhållit villkorat godkännande för notering på Nasdaq First North Growth Market och offentliggör EU-tillväxtprospekt

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, HONGKONG, JAPAN, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Safello Group AB (”Safello” eller ”Bolaget”), ett mäklarföretag inom kryptovalutabranschen som erbjuder och gör det möjligt för kunder att på ett säkert sätt köpa och sälja ledande kryptovalutor, offentliggjorde den 16 februari 2021 sin avsikt att genomföra en notering av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market Stockholm (”Nasdaq First North”) och samtidigt genomföra en nyemission av aktier för att finansiera Bolagets fortsatta tillväxt (”Erbjudandet”). Safello har idag, den 16 april 2021, erhållit villkorat godkännande från Nasdaq Stockholm för notering på Nasdaq First North. Det villkorade godkännandet från Nasdaq Stockholm innehåller sedvanliga villkor såsom att spridningskravet för Safellos aktier uppfylls inför den planerade noteringen på Nasdaq First North. Vidare har EU-tillväxtprospekt avseende Safellos och Erbjudandet idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Erbjudandet är riktat till allmänheten i Sverige och institutionella investerare i Sverige och internationellt.

Erbjudandet i sammandrag:

·     Priset i Erbjudandet är fastställt till 13,5 SEK per aktie, vilket motsvarar ett totalt marknadsvärde på Bolagets aktier om cirka 235,6 MSEK före Erbjudandet.

·     Erbjudandet omfattar högst 3 000 000 nyemitterade aktier, motsvarande cirka 14,67 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter Erbjudandet.

·     Erbjudandet förväntas tillföra Bolaget en emissionslikvid om cirka 40,5 MSEK före transaktionskostnader.

·     Ett antal institutionella investerare samt styrelseledamöter, ledande befattningshavare och befintliga aktieägare har åtagit sig att under vissa villkor och till samma pris som övriga investerare, teckna aktier motsvarande sammanlagt 32,4 MSEK, motsvarande cirka 80 procent av Erbjudandet.

·     Beräknad första handelsdag för Bolagets aktier på Nasdaq First North är den 12 maj 2021. Aktierna kommer att handlas under kortnamnet ”SFL”.

Frank Schuil, VD, kommenterar:

”Safello har sedan 2013 stadigt byggt sin plattform för att påskynda användandet av kryptovalutor. Vår notering på Nasdaq First North Growth Market är en viktig milstolpe och ett kvitto på vårt fokuserade arbete att vara den trygga personen (Safe Fellow) att följa in i kryptoindustrin. Det är även ett bevis på mognaden för kryptovalutamarknaden som helhet.”

Bakgrund till Erbjudandet

Bolaget ser en ökad efterfrågan på kryptovaluta på den svenska och globala marknaden.  Syftet med Erbjudandet är att tillföra Bolaget ytterligare kapital samt att öka dess marknadsnärvaro i Sverige och andra målmarknader. Bolaget vill bredda sitt produktutbud genom att lansera nya kundlösningar både i Sverige och på nya marknader. Vidare avser Bolaget att investera i varumärkesbyggande genom marknadsföring, ökad kundservice och nya produkter för att tillhandahålla bättre service till existerande och nya kunder och därmed öka omsättningen och intjäningen på medellång och lång sikt.

Prospekt och anmälningssedlar

Ett EU-tillväxtprospekt med Erbjudandets fullständiga villkor och anvisningar offentliggörs idag på Safellos webbplats, www.safello.com/sv/, och Corpura Fondkommission AB:s webbplats, www.corpura.se. Anmälningssedel finns tillgänglig på Safellos och Corpuras webbplatser och ska vara Aqurat Fondkommission AB tillhanda senast klockan 12:00 den 30 april 2021.

Preliminär tidplan för Erbjudandet

Anmälningsperiod: 19 april 2021 – 30 april 2021
Likviddag: 7 maj 2021
Första handelsdag på Nasdaq First North: 12 maj 2021

 

Rådgivare

Corpura Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Certified Advisor till Safello. Advokatfirman Schjødt och KassaiLaw AB är legala rådgivare till Safello. Aqurat Fondkommission AB är emissionsinstitut.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16 april 2021 kl. 15:00.

Viktig Information

Detta pressmeddelande är inte och utgör inte del av ett erbjudande om att sälja, eller en anfordran om att lämna ett erbjudande att köpa eller förvärva, aktier eller andra värdepapper i Bolaget.

Kopior av detta pressmeddelande görs inte och får inte distribueras eller på annat vis skickas till USA, Australien, Kanada, Hong Kong, Japan, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott eller skulle kräva registrering eller andra åtgärder.

De värdepapper som beskrivs i detta pressmeddelande har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från registrering enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Bolaget avser inte att registrera någon del av erbjudandet i USA eller erbjuda allmänheten i USA att förvärva värdepapperna.

Frågor som diskuteras i detta pressmeddelande kan innehålla uttalanden som är framåtriktade. Framåtriktad information är alla uttalanden som inte hänför sig till historiska fakta och händelser   samt sådana uttalanden som är hänförliga till framtiden och som exempelvis innehåller uttryck som ”anser”, ”uppskattar”, ”förväntar”, ”väntar”, ”antar”, ”förutser”, ”avser”, ”kan”, ”kommer”, ”ska”, ”bör”, ”enligt uppskattning”, ”är av uppfattningen”, ”får”, ”planerar”, ”fortsätter”, ”potentiell”, ”beräknar”, ”prognostiserar”, ”såvitt man känner till” eller liknande uttryck. Detta gäller särskilt uttalanden som avser framtida resultat, finansiell ställning, kassaflöde, planer och förväntningar på Bolagets verksamhet och ledning, framtida tillväxt och lönsamhet och allmän ekonomisk och regulatorisk omgivning samt andra omständigheter som påverkar Bolaget, varav många i sin tur är baserade på ytterligare antaganden, såsom att inga förändringar i befintliga politiska, rättsliga, skattemässiga, marknadsmässiga eller ekonomiska förhållanden eller i tillämplig lagstiftning inträffar (inklusive, men inte begränsat till, redovisningsprinciper, redovisningsmetoder och skattepolicyer), vilka var för sig eller tillsammans skulle kunna vara av betydelse för Bolagets resultat eller dess förmåga att driva sin verksamhet. Även om Bolaget bedömer att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är dessa i sig föremål för betydande kända och okända risker, osäkerheter, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutse och som kan ligga utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer kan medföra att faktiska händelser skiljer sig väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller antyds i sådana framåtriktade uttalanden.

Potentiella investerare ska därför inte fästa otillbörlig tilltro vid den framåtriktade informationen häri, och potentiella investerare uppmanas starkt att läsa de delar i EU-tillväxtprospektet som inkluderar en mer detaljerad beskrivning av faktorer som kan ha en inverkan på Bolagets verksamhet och den marknad varpå Bolaget bedriver sin verksamhet.

Informationen, ståndpunkterna och de framåtriktade uttalandena som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart per dagen för detta pressmeddelande, och kan komma att ändras utan att det meddelas.

###

För mer information vänligen kontakta:
Frank Schuil, medgrundare och vd Safello, press@safello.com

Safello är en prisbelönt mäklartjänst av kryptovalutor. Safello erbjuder ett säkert sätt att köpa och sälja kryptovalutor i sömlösa transaktioner och marknadsledande hastigheter. Safello är reglerat av Finansinspektionen sedan 2013.