Sammanfattning av IPO – Upsales Technology AB

Bolaget

Upsales Technology AB (“Upsales” eller “bolaget”) är ett svenskt bolag som grundades 2003. Bolaget utvecklar, marknadsför och säljer molnbaserad mjukvara, SaaS (Software as a Service), till företag för att effektivisera sälj- och marknadsföringsprocesser. Den molnbaserade mjukvaran består av CRM, Marketing automation och analys. Den primära målgruppen är små och medelstora företag och fokuset har fram till 2018 enbart varit Sverige. Upsales har idag ett tjugotal kunder i tio andra länder, bland annat Tyskland, Norge och USA. Under 2018 påbörjades en internationell expansion med fokus på Tyskland, Österrike och Schweiz.

Börsnotering

Upsales kommer noteras på First North och genomför i samband med listningen en nyemission som tillför bolaget 25 miljoner kronor, med en övertilldelningsoption på 3,7 miljoner kronor. Nyemissionen sker till en värdering om 337 miljoner kronor före nyemissionen. Minsta teckningspost är 250 aktier motsvarande 5500 kronor.

Sista svarsdagen är den 10e april hos Nordnet och den 9e april hos Avanza. Första handelsdag är beräknad till den 24e april.


Produkter

Upsales utvecklar och säljer en mjukvara inom CRM, Marketing Automation och analys. CRM som står för Customer Relationship Management är en metod för att aktivt kunna arbeta med nuvarande så som potentiella kundrelationer. Marketing Automation handlar om att automatisera exempelvis email, sociala medier och andra repetitiva marknadsaktiviteter. Upsales analysverktyg är en BI-lösning (Business intelligence) som ger kunden bättre insikt kring affären och möjlighet att härleda intäkter till specifika marknadsföringsinsatser. Upsales tillhandahöll ursprungligen endast ett CRM-system. Marketing Automation lades till i erbjudandet 2013 och systemet för analys lades till 2015.

Mjukvaran säljs som en molnbaserad prenumerationstjänst med månadsvisa eller årsvisa abonnemang som paketeras på olika sätt beroende på kundens storlek. Upsales riktar sig primärt mot små och medelstora företag med en storlek på 50 – 2 000 anställda. Bolaget har under 2018 genom ett samarbete med Fortnox mött ett nytt kundsegment av små företag genom att erbjuda en avskalad version av CRM.  

Affärsmodell

Bolaget har två intäktsben, återkommande abonnemangsintäkter, ARR, och konsultintäkter.

När företag använder och köper mjukvaran som Upsales säljer sker det genom abonnemang som löper månadsvis eller årsvis. Abonnemangen genererar återkommande intäkter som under 2018 stod för 84 % av bolagets intäkter. Upsales säljer även konsulttjänster till företag för implementering av bolagets mjukvara. Under 2018 stod konsultintäkterna för 16 % av bolagets intäkter. Upsales strävar efter att ha standardiserade och automatiserade integrationer av sina egna system vilket gör att en stor konsultorganisation inte behöver byggas upp.  

De senaste tre åren har bolagets återkommande abonnemangsintäkter ökat med 20 % per år i genomsnitt.

Marknader

Marknaden för CRM uppgick 2017 till 39,5 miljarder USD i slutet av 2017 och växte med 16% 2018. De 10 största aktörerna inom CRM stod för 50 % av marknaden 2017. Marknaden för Marketing Automation förväntas växa med 11,8 % från 2017 fram till 2025 och väntas 2025 uppgå till 7,6 miljarder USD. I slutet av 2016 värderades marknaden för Business Intelligence till 17 miljarder USD och väntas växa med 27 % årligen fram till 2025 och då uppnå ett värde på 147 miljarder USD.

Figur 1: Marknadsprognos för de tre marknader som berör Upsales.

Konkurrenter

Upsales agerar på en konkurrensutsatt marknad. Det som enligt Upsales diversifierar är att de erbjuder en integrerad lösning med CRM, Marketing Automation och analys. Erbjudandet gör också att de har konkurrenter inom både CRM och Marketing Automation.

Konkurrens finns från globala aktörer som Microsoft, Salesforce och Oracle som erbjuder avancerade och anpassningsbara CRM-system. De konkurrerar också mot bolag med mindre anpassningsbara lösningar och mindre service som Pipedrive och Hubspot som riktar sig mot mindre företag. Inom segmentet för medelstora företag finns konkurrenterna Lime Technologies och Sugar CRM.

Ekonomisk översikt

Företagets mål är att växa de återkommande intäkterna med 30 % årligen samtidigt som dessa står för över 80 % av den totala omsättningen. Företagets summerade intäkter var 61,1 miljoner kronor under 2018, en ökning från 37,7 miljoner kronor år 2017. Upsales bytte 2017 redovisningsprincip från att redovisa hela intäkten vid mottagen betalning till att periodisera denna över hela licensperioden vilket har haft stor påverkan på omsättningen 2017. Rörelseresultat uppgick till 2,5 miljoner kronor under 2018 jämfört med en förlust på 20,9 miljoner kronor under 2017. Detta är också påverkat av den nya redovisningsprincipen.

Figur 2: Upsales intäkter samt rörelseresultat för 2017 och 2018.

De återkommande intäkterna i Upsales ökade från 49,6 miljoner kronor 2017 till 57,0 miljoner kronor år 2018. Bolagets skulder ligger på 64,5 miljoner kronor vilket överstiger tillgångarna på 55,8 miljoner kronor.

Figur 3: Upsales utveckling av de återkommande intäkterna sedan 2003.

Huvudsakliga risker

Det finns risk att bolagets tillväxt påverkar den finansiella ställningen i bolaget och att extern finansiering kan behövas. Om bolaget ej får tillräckligt med kapital kan det leda till förseningar eller negativ påverkan på bolagets finansiella ställning.

Upsales har idag samarbetspartners som försäljning av deras mjukvara sker via. Om samarbetspartnerna väljer att avsluta samarbetet kan det leda till färre kunder och lägre intäkter. Det skulle påverka bolagets finansiella ställning och därmed förmågan att växa.

Upsales verkar inom en bransch som är konkurrensutsatt, med konkurrenter som Microsoft, Salesforce och Oracle men även mindre aktörer som Superoffice och Lime Technologies. En del av konkurrenterna har betydligt större resurser och kan därmed utveckla sina tjänster i en högre takt och ta marknadsandelar.

Det finns fler risker utöver de som är nämnda ovan i bolaget och aktien.

Disclaimer

Dokumentet är upprättat på uppdrag av IPO.se (”Uppdragsgivaren”). Skribenten erhåller ersättning från Uppdragsgivaren för framställandet av dokumentet. Dokumentet är framställt i informationssyfte för allmän spridning och är således inte avsett att ha en rådgivande verkan. Dokumentet ska därmed inte ses som en rekommendation. Informationen i dokumentet är baserad på källor som av Skribenten bedöms tillförlitliga. Uppdragsgivaren eller Skribenten kan däremot inte garantera att informationen är korrekt. Läsaren är medveten om att dokumentet utgör en sammanfattning av ett prospekt och att informationen således är komprimerad. Uppdragsgivaren och skribenten frånsäger sig med anledning härav allt ansvar för eventuell förlust eller skada, som tillfogas läsaren på grund av vederbörandes användning av dokumentet.

Skribenten äger varken direkt eller indirekt andelar i Upsales vid publicering och har inte ansökt om tilldelning i samband med noteringen.


Skribent: Samuel Persson och Oscar Sandberg