Scandinavian ChemoTech genomför mindre justeringar av villkor samt tidplan för företrädesemission

Scandinavian ChemoTech AB (publ) (”ChemoTech” eller “Bolaget”) offentliggjorde den 7 april 2020 att Bolagets styrelse, med stöd av bemyndigande från årsstämman, beslutat att genomföra en nyemission av units med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare om 10,8 Mkr (”Företrädesemissionen”). Styrelsen för ChemoTech har idag fattat ett beslut om emission, som ersätter den tidigare kommunicerade emissionen, med mindre justeringar av de tidigare kommunicerade emissionsvillkoren samt den preliminära tidplanen. Uppdaterade emissionsvillkor samt uppdaterad preliminär tidplan för Företrädesemissionen följer nedan.

Justerade villkor för Företrädesemissionen

Företrädesemissionen innebär att ChemoTech’s aktiekapital ökas med högst 1 135 000 kr genom att högst 2 270 000 aktier, varav 300 000 aktier av serie A och högst 1 970 000 aktier av serie B, emitteras genom units.

Befintliga aktieägare har företrädesrätt att teckna units i förhållande till det antal aktier de äger sedan tidigare. Emissionsvillkoren innebär att för varje befintlig aktie av serie A i Bolaget erhålls en (1) uniträtt (”Uniträtt A”) och för varje befintlig aktie av serie B erhålls en uniträtt (”Uniträtt B”). Tre (3) Uniträtter A berättigar till teckning av en (1) ”A-unit” bestående av två (2) aktier av serie A samt två (2) teckningsoptioner av serie TO2. Tre (3) Uniträtter B berättigar till teckning av en (1) ”B-unit” bestående av två (2) aktier av serie B samt två (2) teckningsoptioner av serie TO1.

Teckningskursen per unit är 9,50 kronor, oavsett serie, motsvarande en teckningskurs om 4,75 kronor per aktie. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt.

Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs ChemoTech cirka 10,8 Mkr före emissionskostnader, vilka förväntas uppgå till 0,8 Mkr.

Teckningsoptionerna berättigar till teckning av en aktie, av respektive serie, under perioden 2021-01-18 till och med 2021-01-29 till kursen 5,25 kronor per aktie. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer ChemoTech’s aktiekapital att ökas med ytterligare 1 135 000 kr genom att 2 270 000 aktier emitteras. Utnyttjas teckningsoptionerna fullt ut tillförs ChemoTech ytterligare 11,9 Mkr.

De justerade villkoren innebär att det totala antal aktier och teckningsoptioner som kan komma att emitteras och det belopp som Företrädesemissionen omfattar är de samma som tidigare kommunicerats. Även teckningskursen omräknat per aktie är den samma som tidigare kommunicerats.

Vid full teckning av Företrädesemissionen kommer 2 270 000 aktier att emitteras, vilket motsvarar en utspädning om 40 procent. I det fall samtliga teckningsoptioner utnyttjas kommer ytterligare 2 270 000 aktier att emitteras, vilket motsvarar en ytterligare utspädning om 28,6 procent

För att möjliggöra ytterligare kapitaltillskott och möjlighet till ökad spridning i Bolagets aktie kan styrelsen komma att besluta om en övertilldelningsoption om upp till 185 000 units motsvarande ca 1,8 Mkr (”Övertilldelningsoption”). Vid fullt utnyttjande av Övertilldelningsoptionen kommer antalet aktier i Bolaget att öka med 370 000. Vidare kommer 370 000 teckningsoptioner att emitteras. Emission av units genom Övertilldelningsoptionen sker med stöd av bemyndigande lämnat av årsstämman 2019. Aktierna från Övertilldelningsoptionen medför en ytterligare utspädning av antalet aktier om ca 6,5 procent. Utnyttjas teckningsoptionerna från Övertilldelningsoptionen fullt ut innebär det en tillkommande utspädning av antalet aktier om 4,3 procent.

Justerad preliminär tidplan

17 april – sista handelsdag i aktien inklusive rätt att delta i Företrädesemissionen

21 april – avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen

22 april – beräknat datum för publicering av informationsmemorandum

23 april t.o.m. 8 maj – teckningsperiod i Företrädesemissionen

23 april t.o.m. 6 maj – handel i teckningsrätter

14 maj – beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Företrädesemission

För mer information vänligen kontakta:

Mohan Frick, CEO
Tele: +46 (0)10-218 93 03
Mail: info@chemotech.se

Certified Adviser: Västra Hamnen Corporate Finance AB, Tel: +46 40 200 250, 

E-mail: ca@vhcorp.se

Scandinavian ChemoTech AB (publ)

ChemoTech är ett svenskt medicinteknikföretag med säte i Lund som utvecklat en patenterad teknologiplattform för att ge cancerpatienter tillgång till ett nytt behandlingsalternativ, tumörspecifik elektroporation, som kan användas för behandling av både människor och djur. Det finns ett stort antal cancerpatienter vars tumörer av olika skäl inte kan behandlas med konventionella metoder men där tumörspecifik elektroporation kan vara en lösning. Därför utvärderar bolaget kontinuerligt nya möjligheter och applikationsområden för teknologin. ChemoTechs aktier (CMOTEC B) är noterade på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm och Västra Hamnen Corporate Finance AB är bolagets Certified Adviser. Läs mer på: www.chemotech.se.