SealWacs – Företrädesemissionen övertecknad

Den 14 november 2017 avslutades teckningstiden i SEALWACS AB:s (”SealWacs”) företrädesemission om högst 6 160 540 SEK. Företrädesemissionen tecknades till cirka 14,5 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 236 procent. Genom företrädesemissionen nyemitteras 3 080 270 aktier och SealWacs tillförs cirka 6 160 540 MSEK före emissionskostnader om cirka 1,4 MSEK. Avräkningsnotor är beräknade att skickas ut i morgon, den 17 november 2017.

VD Sören Sandström kommenterar

”Jag vill tacka alla som valt att investera i SealWacs. Med likviden som bolaget tillförs kan vi nu ta till vara på potentialen som vi ser för vår produkt SealWacs Sensor och fortsätta den nyligen påbörjade marknadslanseringen av metoden, först på den svenska marknaden och därefter utomlands. Vi ser att det finns ett klart intresse bland de svenska tillverkarna av plastpåsar på rulle. När vi inom kort fullföljt den första installationen hos kund, är det fler av landets ledande tillverkar som anmält att de vill ha sin första sensor installerad. Förutsatt att allt fungerar till belåtenhet och att kunderna ser den stora nyttan med realtidsövervakning av svetskvaliteten, är det åtskilliga ytterligare produktionslinjer hos dessa tillverkare, som behöver utrustats med SealWacs Sensor.

Teckning och tilldelning

Företrädesemissionen tecknades till cirka 14,5 MSEK inklusive teckningsåtagande, motsvarande en teckningsgrad om cirka 236 procent. 3 080 270 aktier nyemitteras och SealWacs tillförs därmed cirka 6,2 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 1,4 MSEK. 2 971 917 aktier (motsvarande cirka 96,5 procent) tilldelas tecknare med företrädesrätt. Tilldelning har skett i enlighet med de tilldelningsprinciper som angivits i bolagets memorandum. De tecknare som tilldelas aktier utan företrädesrätt kommer att erhålla avräkningsnotor, vilka skickas ut i morgon, den 17 november 2017. Tecknare som inte tilldelas aktier erhåller ej avräkningsnotor.

Antal aktier och aktiekapital

När SealWacs företrädesemission registrerats hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier att uppgå till 6 160 540 stycken och aktiekapitalet att uppgå till 1 909 767,40 SEK.

Handel med BTA

Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) sker på AktieTorget fram till dess att Bolagsverket registrerat företrädesemissionen. Registrering beräknas att ske i mitten av december 2017.

Finansiell rådgivare

Göteborg Corporate Finance AB är finansiell rådgivare till Sealwacs i samband med den planerade företrädesemissionen.

Emissionsinstitut

Eminova Fondkommission AB ansvarar för det administrativa arbetet i samband med nyemissionen.

För ytterligare information kontakta

Sören Sandström, VD , Telefon: + 46 70 600 73 94 E-post: info@sealwacs.se       

Denna information är sådan information som SealWacs AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 november 2017.  

Sören Sandström, VD , Telefon: 46 70 600 73 94 E-post: info@sealwacs.se                                                                                                                                      

SealWacs AB har som affärsidé att förse marknaden för tillverkning av bottensvetsade plastpåsar med ett automatiskt övervaknings ‐ och kontrollsystem, som avsevärt ökar tillverkarnas vinstmarginal genom att väsentligt minska de omfattande kostnaderna för kassation, kvalitetssäkring och övervakning. Bolaget förväntas inom några år vara en ensam aktör på en nischad global marknad. En marknad som uppskattas till flera 1 000-tals installationer per år.

SealWacs AB, Göteborgsvägen 74, 433 63 Sävedalen

Tel: 46 70 600 73 94 www.sealwacs.se