SensoDetect genomför en riktad nyemission om cirka 4,0 MSEK

SensoDetect genomför en riktad nyemission om cirka 4,0 MSEK i syfte att lansera egna kliniker utöver fortsatt fokus på internationell expansion

Styrelsen i SensoDetect Aktiebolag (publ) (“Bolaget”) har, med stöd av bemyndigandet från den ordinarie bolagsstämman den 3 maj 2021, beslutat om en riktad nyemission av 12 121 205 aktier till en teckningskurs om 0,33 SEK per aktie (“Nyemissionen”). Genom Nyemissionen tillförs Bolaget cirka 4,0 MSEK före emissionskostnader. Nyemissionen riktades till en utvald krets av nuvarande aktieägare samt nya investerare. Nyemissionen genomförs för att möjliggöra för Bolaget att på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt anskaffa kapital.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Styrelsen för SensoDetect har, med stöd av bemyndigandet från den ordinarie bolagsstämman den 3 maj 2021, beslutat att genomföra en riktad nyemission av 12 121 205 aktier, vilket resulterar i en total emissionslikvid om cirka 4,0 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 0,1 MSEK. Emissionslikviden ska användas för att finansiera en fortsatt internationell expansion, digitalisering och etablering av det nya affärsområdet SensoDetect klinik.

Teckningskursen uppgår till 0,33 SEK per aktie och motsvarar en rabatt om cirka 15,0 procent mot den genomsnittliga stängningskursen under perioden 14 mars 2022 – 25 mars 2022 för Bolagets aktier på Spotlight Stock Market. Teckningskursen har fastställts efter förhandling på armlängds avstånd mellan Bolaget och ett antal investerare och baseras på nu nämnda genomsnittliga stängningskurs. Enligt styrelsens bedömning är emissionskursen marknadsmässig under rådande bransch- och marknadsförhållanden.

Skälet till att Nyemissionen genomförs med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt att teckna nya aktier är att Nyemissionen möjliggör för Bolaget att på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt anskaffa kapital. Styrelsen har även utrett möjligheten att anskaffa kapital genom andra alternativ än förevarande Nyemission, innefattandes möjligheten att genomföra en emission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Styrelsens samlade bedömning är att Nyemissionen, av ovan angivna skäl, ligger i Bolaget och samtliga aktieägares intresse. I tillägg till detta kommer Bolaget genom Nyemissionen även tillföras nya långsiktiga aktieägare, och styrelsen bedömer att en sådan förstärkning av aktieägarbasen är positiv för Bolaget och för likviditeten i Bolagets aktier.

Nedanstående parter deltar i Nyemissionen:

Part Antal aktier
PO Rosenqvist 3 787 878
Birgitta Möllerström* 2 272 727
Skyddsprodukter i Sverige Finans AB** 757 575
Jonas Hagberg 303 030
Thomas Holmgren 606 060
Inger Holmgren 303 030
Kenneth Eriksson 303 030
Fredrik Eriksson 757 575
Michael Tobin 303 030
Karl Vilhelm Lundin 254 545
Janne Johansson 757 575
Wendi Ma 200 000
Anders Ohrstedt 303 030
Björn Wetterling 303 030
Daniel Lindell 606 060
Lars Gunnarsson 303 030
Totalt 12 121 205

*Birgitta Möllerström är inte närstående till Johan Möllerström, styrelseordförande i Bolaget.

**Haqvin Svensson, styrelseordförande i Skyddsprodukter i Sverige Finans AB tillika styrelseledamot i Bolaget, har inte deltagit i någon styrelses handläggning eller beslut gällande denna Nyemission.  

Nyemissionen innebär att antalet aktier i SensoDetect ökar från 88 577 340 till 100 698 545 stycken. Bolagets aktiekapital ökar från SEK till 4 428 867,00 SEK till 5 034 927,25 SEK. Nyemissionen medför en utspädning för existerande ägare om cirka 12,04 procent baserat på antalet aktier och röster i Bolaget efter Nyemissionen. Utspädningseffekten är beräknad genom att dividera antalet nya aktier och röster med totalt antal aktier och röster i Bolaget efter registrering av de nya aktierna.

Kommentar från PA Hedin, SensoDetects VD

”Bolaget har sedan tidigare en tydlig inriktning att leverera en 100% objektiv metod för diagnostisering av ADHD, autism och schizofreni. Det kliniskt bevisade, och inom EU godkända, verktyget säljs idag främst till specialistkliniker och sjukhus. Den nu molnbaserade tjänsten har gjort det möjligt att väsentligt minska tiden från mätning till slutgiltigt resultat – från 24 timmar till endast 30 minuter- vilket har bidragit till ett ökat intresse framför allt internationellt. För att nå ut ännu snabbare på marknaden har bolaget nu lanserat en egen klinik där privatpersoner inom en timme själva kan få svar på om de har ADHD, autism eller schizofreni. Målet är fortsatt att minska den ständigt ökande kötiden för utredning och behandling genom screening och validering samt att erbjuda lagstadgad second opinion. Lanseringen, som slagit väl ut, ligger nu till grund för att ta in nytt kapital i bolaget samt säkerställa att på sikt kunna erbjuda en komplett neuropsykiatrisk klinik. Med egna kliniker förväntas kassaflödet öka, värdekedjan förstärkas och försäljningsprocessen mot bolagets distributörer och deras nätverk påskyndas.”

Rådgivare
I samband med nyemissionen har SensoDetect AB engagerat Moll Wendén Advokatbyrå som juridisk rådgivare.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

PA Hedin, VD, SensoDetect Aktiebolag

Telefon: 0730-68 64 20

E-post: pa.hedin@sensodetect.com

Johan Möllerström, Styrelseordförande, SensoDetect Aktiebolag

Telefon: 0768-86 81 78

E-post: Johan.Mollerstrom@opticept.se

Denna information är sådan som SensoDetect AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-03-29 08:39 CET.

SensoDetect belyser genom patenterad utrustning hjärnstammens reaktioner på ljudstimuli i syfte att ge sjukvården tydliga avvikelser och mönster för användning inom främst psykiatrin. Målet är att öka effektiviteten inom psykiatrin och därmed nyttan för sjukvården, samhället, patienter och anhöriga. SensoDetect är sprunget ur mångårig forskning vid Kliniskt psykoakustiskt laboratorium i Lund. Bolagets aktie är listad på Spotlight.