Sista dag för handel med LightAir BTU är den 2 januari 2023

LightAir AB (publ):s (”LightAir”) företrädesemission, samt emissionerna för ersättning i samband med företrädesemissionen, är registrerade hos Bolagsverket. Sista dag för handel med BTU (betald tecknad unit) är måndagen den 2 januari 2023. Första dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 2 är den 9 januari 2023. Teckningsoptionerna till affärsutvecklings- och förvärvskonsulten är också tecknade.

Företrädesemissionen tillförde LightAir cirka 21 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket och sista dag för handel med LightAir BTU är den 2 januari 2023. Aktier och teckningsoptioner av serie TO 2 beräknas finnas på respektive VP-konto/depå den 9 januari 2023.

Antal aktier

I LightAir finns totalt 83 747 521 aktier med en röst vardera, således totalt 83 747 521 röster. Aktiekapitalet är 41 873 760,50 SEK. Aktiens kvotvärde är 0,50 SEK.

Utestående teckningsoptioner

I LightAir finns teckningsoptioner av serie TO 2 och teckningsoptioner av serie 2022/2024:1.

Teckningsoptioner av serie TO 2 uppgår till 14 980 479, vilka berättigar till teckning av 14 980 479 aktier i LightAir från och med den 2 januari 2024 till och med den 16 januari 2024. Teckningskursen för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner motsvarar 75 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för LightAirs aktier på NGM Nordic SME under perioden från och med den 1 december 2023 till och med den 29 december 2023. Teckningskursen kan dock inte vara högre än 1,40 SEK och inte lägre än 0,70 SEK. Första dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 2 är den 9 januari 2023 och sista dag för handel är den 12 januari 2024.

Teckningsoptioner av serie 2022/2024:1 uppgår till 500 000, vilka berättigar till teckning av 500 000 aktier i LightAir från och med den 9 december 2024 till och med den 30 december 2024 för 3 kronor per aktie. Teckningskursen och det antal aktier som en teckningsoption berättigar till kan komma att omräknas vid fondemission, nyemission samt i vissa andra fall. Teckningsoptionerna tecknades, i enlighet med beslutet på den extra bolagsstämman den 22 november 2022, av den affärsutvecklings- och förvärvskonsult som LightAirs styrelse har anlitat för att lyfta LightAirs försäljning och för att genomföra förvärv i enlighet med styrelsens förvärvsstrategi.

För ytterligare information kontakta:

Lars Liljeholm
VD, LightAir AB (publ)
0708-28 61 96
lars.liljeholm@lightair.com

 

Om LightAir

LightAir AB (publ) har som mission att förbättra människors hälsa och välbefinnande genom att utveckla och sälja effektiva luftrenare för alla typer av miljöer. Produkterna är baserade på två unika teknologier. Bolagets aktie är listad på Nordic SME Sweden (Nordic Growth Market NGM AB) under kortnamnet LAIR. Läs mer på www.lightair.com.