Sista dag för handel med teckningsoptionerna av serie TO 1 i S2Medical AB (publ) är idag den 18 oktober 2022

Idag, den 18 oktober 2022, är den sista dagen för handel med teckningsoptioner av serie TO 1 (“Teckningsoptioner”) i S2Medical AB (publ) (“S2Medical” eller “Bolaget”). Teckningsperioden för Teckningsoptionerna pågår till och med den 20 oktober 2022. En (1) Teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i S2Medical till en teckningskurs om 0,82 SEK per aktie.

Om samtliga Teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier kommer S2Medical att tillföras cirka 12,3 MSEK före emissionskostnader. För att Teckningsoptionerna inte ska förfalla utan värde krävs att innehavaren aktivt tecknar aktier senast den 20 oktober 2022, alternativt säljer Teckningsoptioner senast idag den 18 oktober 2022. Observera att vissa förvaltare kommer att stänga sin anmälan tidigare än den 20 oktober 2022.

 

Villkor för Teckningsoptionerna:

Teckningsperiod: 6 – 20 oktober 2022

Emissionsvolym: 15 052 083 Teckningsoptioner, motsvarande 15 052 083 aktier vid fullt utnyttjande. Vid fullt utnyttjande av Teckningsoptionerna tillförs Bolaget cirka 12,3 MSEK före emissionskostnader

Teckningskurs: 0,82 SEK per aktie

Sista dag för handel med Teckningsoptioner: 18 oktober 2022

Planerat datum för pressmeddelande om utfall: 25 oktober 2022

Planerat datum för omväxling till aktier: 3-8 november 2022

Notera att Teckningsoptioner som inte avyttras senast idag den 18 oktober 2022 alternativt utnyttjas för teckning av aktier senast den 20 oktober 2022 förfaller utan värde.

 

Utnyttjande av Teckningsoptioner

 

Förvaltarregistrerade Teckningsoptioner

Om optionsinnehavaren har sina Teckningsoptioner i en depå, på ett investeringssparkonto eller kapitalförsäkring (förvaltarregistrerat ägande) sker teckning och betalning hos förvaltaren som ger vidare instruktioner om tillvägagångssätt för nyttjande av Teckningsoptioner. Optionsinnehavaren bör kontakta sin förvaltare i god tid för vidare instruktioner angående nyttjande av Teckningsoptioner.

 

Direktregistrerade Teckningsoptioner (VP-konto)

Anmälning sker via en anmälningssedel som finns tillgänglig på Partner Fondkommissions samt S2Medicals respektive hemsidor. Betalning sker enligt instruktioner på anmälningssedeln. Både anmälningssedel och betalning ska vara Partner Fondkommission tillhanda senast klockan 17.00 den 20 oktober 2022.

För mer information om Teckningsoptionerna, vänligen besök S2Medicals hemsida (http://www.s2m.se).

 

Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-10-18 08:46 CET.

Kontaktuppgifter
Petter Sivlér – CEO, S2Medical AB (publ)
Telefon: +46 (0)8-70 000 50
E-post: petter.sivler@s2m.se

Certified Adviser
Vator Securities AB
Telefon +46 (0)8-580 065 99
Hemsida: www.vatorsec.se 
Epost: ca@vatorsec.se

Om S2Medical 
S2Medical AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som utvecklar och säljer innovativa sårläkningsprodukter för hela sårläkningsprocessen med fokus på brännskador och kroniska sår. Bolaget har utvecklat eiratex®, ett nytt cellulosabaserat material för läkning av svåra brännskador och kroniska sår. Materialet läker sår effektivt och därmed minskar både lidande för patienter samt kostnader för hälso- och sjukvården. 

Aktiens kortnamn: S2M

Aktiens ISIN-kod: SE0011725084