Skola

IPOskolan kommer inom kort

 

Vad är en IPO – Börsintroduktion

En IPO, initial public offering, eller en börsintroduktion som det också heter innebär att göra aktierna i ett aktiebolag tillgängliga för handel på en marknadsplats där aktierna noteras, till exempel Stockholmsbörsen. En börsintroduktion innebär så gott som alltid att ägandet i företaget sprids. Detta kan ske genom att de existerande ägarna säljer hela eller delar av sitt aktieinnehav, eller genom nyemission av aktier för att få in nytt aktiekapital till företaget.

Varför en IPO eller börsintroduktion

Ett företags livscykel innehåller olika typer av utmaningar. En sådan utmaning kan vara att ledning, styrelse och ägare vill utveckla och expandera verksamheten och till det behövs det en finansiering. En börsintroduktion är en typ av finansiering som företaget kan använda sig utav för att exempelvis utveckla verksamheten.

Startpunkten

Det första steget i en börsintroduktion är att företagets aktieägare skall besluta om att genomföra just en börsintroduktion och det är först efter det steget som arbetet med att notera företaget kan börja. Det är många krav som ska uppfyllas innan ett företag kan noteras på en börs och på grund av det så involveras ofta specialister så som jurister, banker, finansinspektionen etc. I denna process tas också ett prospekt fram som sedan kan användas som underlag för de som vill investera i företaget.

I slutändan är det den aktuella börsen där företaget vill bli noterat som fattar det slutgiltiga beslutet om företaget skall få noteras eller ej. När företaget väl är noterat på någon börs så blir företaget ett s.k. publikt bolag från att ha varit ett privat bolag.

IPO – En kvalitetsstämpel

I och med de krav som ställs på den information som ges ut av företaget i samband med en börsintroduktion så ökar transparensen i företaget. Den genomlysning som görs samt de krav som ställs på företaget inför en notering innebär en kvalitetsstämpel.

Testa dina IPO-kunskaper

IPO-Memory

Prospekt
I samband med en IPO upprättas ett prospekt eller informationsmemorandum som beskriver bolaget och som innehåller finansiell information.

Teckningskurs
Är det fastställda priset på vad varje enskild aktie kostar. I vissa fall anges ett intervall (exempelvis 50-58 SEK), det slutliga priset avgörs då utifrån marknadens intresse.

Minsta teckning
Anges i antal aktier och innebär att för att få teckna i nyintroduktionen behöver anmälan uppgå till miniminivån eller mer. I fallet där teckningskursen är 50 SEK och minsta teckning 100 aktier ger ett lägsta teckningsbelopp om 5000 SEK.

Sista svarsdagen
Sista svarsdagen hittas ofta i början av prospektet och anger det datum och klockslag som anmälan senast ska vara inskickad. Viktigt att notera är att det anmälda kontot måste ha tillräcklig likvid.

Ansökan
Ansökan är bindande och går inte att ändra på efter sista svarsdagen. Om det anmälda kontot inte har tillräcklig likvid så stryks anmälan. Normalt bokas aktierna in på ditt konto dagarna efter sista svarsdagen.
Övertecknad
Om intresset för ett bolag är stort kan erbjudandet bli övertecknat eftersom antalet aktier som säljs ut till allmänheten är bestämt på förhand. Om antalet anmälningar överstiger erbjudandet blir IPO:n övertecknad och redovisas vanligtvis procentuellt.
Besked om tilldelning
Besked om tilldelning lämnas efter att emissionsinstitutet / rådgivarna har summerat antalet anmälningar och i samråd med bolaget eller genom lottning fördelat aktierna i erbjudandet. Normalt 1-3 dagar efter sista teckningsdag.
Prissättning
Kännetecken för en lyckad börsnotering är att aktien får en korrekt prissättning. Följande två värderingsmetoder används för att fastställa priset: DCF och relativvärdering.