Skola

IPOskolan kommer inom kort

 

Testa dina IPO-kunskaper

IPO-Memory

Prospekt
I samband med en IPO upprättas ett prospekt eller informationsmemorandum som beskriver bolaget och som innehåller finansiell information.

Teckningskurs
Är det fastställda priset på vad varje enskild aktie kostar. I vissa fall anges ett intervall (exempelvis 50-58 SEK), det slutliga priset avgörs då utifrån marknadens intresse.

Minsta teckning
Anges i antal aktier och innebär att för att få teckna i nyintroduktionen behöver anmälan uppgå till miniminivån eller mer. I fallet där teckningskursen är 50 SEK och minsta teckning 100 aktier ger ett lägsta teckningsbelopp om 5000 SEK.

Sista svarsdagen
Sista svarsdagen hittas ofta i början av prospektet och anger det datum och klockslag som anmälan senast ska vara inskickad. Viktigt att notera är att det anmälda kontot måste ha tillräcklig likvid.

Ansökan
Ansökan är bindande och går inte att ändra på efter sista svarsdagen. Om det anmälda kontot inte har tillräcklig likvid så stryks anmälan. Normalt bokas aktierna in på ditt konto dagarna efter sista svarsdagen.
Övertecknad
Om intresset för ett bolag är stort kan erbjudandet bli övertecknat eftersom antalet aktier som säljs ut till allmänheten är bestämt på förhand. Om antalet anmälningar överstiger erbjudandet blir IPO:n övertecknad och redovisas vanligtvis procentuellt.
Besked om tilldelning
Besked om tilldelning lämnas efter att emissionsinstitutet / rådgivarna har summerat antalet anmälningar och i samråd med bolaget eller genom lottning fördelat aktierna i erbjudandet. Normalt 1-3 dagar efter sista teckningsdag.
Prissättning
Kännetecken för en lyckad börsnotering är att aktien får en korrekt prissättning. Följande två värderingsmetoder används för att fastställa priset: DCF och relativvärdering.