Slutligt utfall i Greater Thans företrädesemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN STAT ELLER JURISDIKTION I VILKEN SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARE OLAGLIG ELLER INNEBÄRA KRAV PÅ ANDRA ÅTGÄRDER ÄN VAD SOM FÖLJER AV SVENSK LAG.

Det slutliga utfallet i företrädesemissionen i Greater Than AB (publ) (”Greater Than” eller ”Bolaget”) visar att Bolaget efter utnyttjande av emissionsgarantin kommer tillföras cirka 25 miljoner kronor före transaktionskostnader.

Greater Than kommer genom företrädesemissionen att tillföras cirka 25 miljoner kronor, motsvarande en teckningsgrad om 100 procent, före transaktionskostnader. Företrädesemissionen ökar Greater Thans aktiekapital med 67 416 kronor, från 943 824,40 kronor till 1 011 240,40 kronor, genom nyemission av totalt 674 160 aktier. Antalet aktier i Greater Than kommer efter företrädesemissionen att uppgå till 10 112 404.

Den slutgiltiga sammanräkningen av resultatet i företrädesemissionen i Greater Than visar att 317 718 aktier, motsvarande cirka 47,1 procent av de erbjudna aktierna, har tecknats med stöd av teckningsrätter. 8 240 aktier, motsvarande cirka 1,2 procent av de erbjudna aktierna har tecknats utan stöd av teckningsrätter. Återstående 348 202 aktier har tilldelats Keel Capital i egenskap av emissionsgarant. Tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter har skett i enlighet med de tilldelningsprinciper som beskrivs i informationsbroschyren. Meddelande om tilldelning av aktier kommer att ske genom utskick av avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare kommer att erhålla besked om tilldelning i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare. Meddelande om tilldelning utgår endast till de som erhållit tilldelning.

De nya aktier som tecknats med stöd av teckningsrätter förväntas registreras hos Bolagsverket den 24 januari 2019 och de nya aktierna som tecknats utan stöd av teckningsrätter beräknas registreras hos Bolagsverket omkring den 4 februari 2019. Sista dagen för handel med betalda och tecknade aktier (”BTA”) beräknas infalla omkring den 30 januari 2019. De nya aktierna beräknas bli föremål för handel på Nasdaq First North omkring den 5 februari 2019.

För mer information, vänligen kontakta:
Liselott Johansson (VD)
Tel: +46 70 654 20 58 
Email: liselott.johansson@greaterthan.eu

Om Greater Than AB
Greater Than är ett IT-bolag som har utvecklat en bilförsäkringslösning baserad på AI som möjliggör individuell prissättning framför traditionellt genomsnittliga priser. Teknikplattformen Enerfy® är en nyckelfärdig lösning som erbjuds till försäkringsbolag som vill digitalisera för att minska skadekostnader. Greater Than har huvudkontor i Stockholm och är noterat på Nasdaq First North. Mangold Fondkommission (info@mangold.se) är Greater Thans Certified Adviser (info@mangold.se). För mer information, besök: www.greaterthan.eu

Denna information är sådan information som Greater Than är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 15:30 CET den 24 januari 2019.

VIKTIG INFORMATION

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva värdepapper i Greater Than. En informationsbroschyr avseende företrädesemissionen som beskrivs i detta pressmeddelande har upprättats och finns tillgängligt bland annat på Greater Thans hemsida.

Detta pressmeddelande utgör inte, helt eller delvis, ett erbjudande eller en inbjudan att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som refereras till häri får inte säljas i USA utan registrering, eller i enlighet med ett tillämpligt undantag från registrering, enligt U.S. Securities Act från 1933, i dess aktuella lydelse. Greater Than har inte för avsikt att registrera någon del av erbjudandet av värdepapperna i USA eller att genomföra ett allmänt erbjudande av värdepapperna i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där offentliggörande, publicering eller distribution av informationen inte skulle vara förenlig med tillämpliga lagar eller föreskrifter.