SolidX AB överträffade Affärsvärldens huvudscenario

Inför börsnoteringen på Spotlight Stock Market i november 2022 genomförde Affärsvärlden en IPO-analys av SolidX. Affärsvärlden presenterade ett huvudscenario där SolidX:s omsättning, rörelsemarginal samt vinst per aktie estimerades vid slutet av räkenskapsåret 2021/2022. När SolidX stängde böckerna och presenterade resultatet för hela räkenskapsåret kunde SolidX konstatera att bolaget hade överträffat Affärsvärldens huvudscenario.

Inledningen av 2022 har varit en spännande period för SolidX. Vi har sett en fortsatt stabil tillväxttakt som bevisar att vår affärsmodell är lönsam. Vår målsättning var att koncernen skulle nå en omsättning om 55 MSEK för hela räkenskapsåret, vilket överpresterades med att uppnå en omsättning på cirka 64 MSEK. Dessutom är det glädjande att vi kunde överträffa det huvudscenariot som Affärsvärlden estimerade inför vår notering på Spotlight Stock Market,” kommenterar VD Filip Alexanderson.

SolidX avrundade räkenskapsåret 2021/2022 med ett rekordbra fjärde kvartal. Dessutom överträffade bolaget samtliga målsättningar och redovisade en omsättning på 64 MSEK under räkenskapsåret, en tillväxt om 100% i jämförelse med året dessförinnan.  

I samband med offentliggörandet av bokslutskommunikén kunde SolidX blicka tillbaka och jämföra resultatet mot vad Affärsvärldens estimerade i sitt huvudscenario. Resultat visade att SolidX överträffade majoriteten av nyckeltalen som inkluderades i Affärsvärldens analys. Främst överträffade SolidX dels tillväxtmålet som uppgick till 100% jämfört med det estimerade 88%, dels vinst per aktie som uppgick till 0,16 kronor i jämförelse med 0,14 kronor.

För mer information om SolidX, vänligen kontakta:
Filip Alexanderson, VD
Telefon: +46 (0) 70- 621 53 27
E-post: filip.a@solidx.se   

Om SolidX

Om SolidX AB är ett konsultbolag, bildat 2001, med fokus på IT och digitalisering och verkar som kompetens- och resursförstärkning hos SolidX kunder. SolidX ingår i en koncern och har i dagsläget ett dotterbolag, Sekel AB. Genom att erbjuda sina konsulter mer fördelaktiga villkor än andra konkurrerande konsultbolag, har SolidX skapat en verksamhet som omfattas av en stadig tillväxttakt, låg personalomsättning och en bred kundbas. SolidX:s koncept och vision innefattar att vara den bästa arbetsgivaren och det självklara valet för konsulter. Detta innebär att vara en nytänkande arbetsgivare som ger mer åt den enskilda konsulten, med utgångspunkt i konsulternas egna önskemål och idéer. Visionen är att erbjuda konsulterna obegränsad kompetensutveckling, frihet och flexibilitet, en attraktiv lönemodell och full transparens.