Spago Nanomedical AB tillförs 30,2 MSEK

Spago Nanomedical AB (publ) tillförs ca 30,2 MSEK före emissionskostnader genom lösen av teckningsoptioner av serie TO9.

Totalt tecknades 3 551 820 aktier inom ramen för programmet som var del av de units som gavs ut vid bolagets företrädesemission i oktober 2017. Nyttjandegraden uppgick därmed till 77,4 procent.

Teckningskursen var 8,50 SEK vilket innebär att Spago Nanomedical tillförs totalt 30 190 470 SEK före emissionskostnader som beräknas till cirka 1,2 MSEK.

Det totala antalet utestående aktier i Spago Nanomedical ökar till 20 268 303 till följd av inlösen och aktiekapitalet ökar med 3 551 820 SEK till 20 268 303 kronor.

Automatisk omvandling av nytecknade aktier (”Interimsaktier”) kommer att ske så snart registrering av emissionen har skett hos Bolagsverket, vilket beräknas ske under vecka 15. Omvandling sker utan vidare avisering till innehavaren.

Redeye AB agerade finansiell rådgivare till Spago Nanomedical i samband med företrädesemissionen som slutfördes i oktober 2017 och i vilken teckningsoptionerna av serie TO9 emitterades.

För ytterligare information, kontakta Mats Hansen, VD Spago Nanomedical AB, på 046 81188 eller mats.hansen@spagonanomedical.se.

Spago Nanomedical (Spotlight Stock Market, Stockholm: SPAG) utvecklar nanomaterial för diagnostik och behandling av cancer. Bolagets utveckling är primärt inriktat på det cancerselektiva MR-kontrastmedlet SpagoPix samt projektet Tumorad® för radionuklidterapi mot cancer. Bolagets affärsmodell bygger på att utveckla projekt från explorativ till regulatorisk preklinisk- eller tidig klinisk fas för att sedan utlicensiera eller ingå partnerskap för den vidare utvecklingen av projekten till marknad. Spago Nanomedical ämnar kontinuerligt utöka patentskyddet för projekten och samarbetar för detta ändamål med etablerade och välrenommerade patentbyråer.

SpagoPix är ett kontrastmedel baserat på nanopartiklar och mangan som kan ge möjlighet till förbättrad cancerdiagnostik med magnetisk resonanstomografi (MR). Projektet är i klinisk fas för MR-diagnostik av bröstcancer, en sjukdom som årligen drabbar ca. 2,1 miljoner personer och där MR har en viktig roll för diagnos och uppföljning men lider av brist på precision eftersom det saknas tumörselektiva kontrastmedel. Genom att erbjuda hög precision och mycket god MR-förstärkning av tumörer och metastaser kan SpagoPix öka möjligheterna till korrekt diagnos och effektivare cancersjukvård.

Tumorad® är en ny typ av radionuklidterapi baserad på bolagets nanopartiklar och en terapeutisk radioaktiv isotop för tumörselektiv strålbehandling av cancer. Tillgång till nya terapier är en nyckel till effektiv behandling av många cancerformer. Tumorad®har potential att behandla aggressiva och svårtillgängliga tumörer, ensamt eller i synergi med andra typer av terapier.

För mer info, se www.spagonanomedical.se.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Spago Nanomedical AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 27 mars 2019.