Statusrapport avseende kapitalbehov

Bakgrund och tidigare statusuppdatering kring kapitalbehov

Bolaget har tidigare meddelat statusrapporter kring kapitalbehov. I meddelande den 24 november avsåg styrelsen att fatta beslut om en riktad emission av aktier med en emissionslikvid om högst 5 miljoner kronor för att finansiera verksamheten intill utgången av kvartal 1 nästa år 2018. Kallelse till den extra bolagsstämman utgavs den 28 november 2017 för att avhålla extra stämma den 15 december 2017. I påföljande pressmeddelande av den 15 december kring kapitalbehov meddelades att denna riktade emission tecknats till ett belopp om 2,1 miljoner kronor. Styrelsen gjorde vid detta tillfälle bedömningen att bolaget hade likviditet att bedriva verksamheten intill utgången av januari månad 2018.

Styrelsen har i dessa tidigare meddelande aviserat att en möjlighet att finansiera verksamheten var att genomföra en försäljning av fastigheten i Jönköping. Denna möjlighet har nogsamt analyserats och styrelsen har gjort bedömningen att en sådan affär inte gynnar Bolaget. Efter lösen av befintliga lån, där långivarna innehar pantbrev, skulle transaktionen ge alltför lågt överskott. Därtill hade Bolaget belastats med en högre löpande kostnad i form av ett hyreskontrakt med lång löptid.

Styrelsen har, som också tidigare meddelats, utrett alternativ till finansiering, men efter intensivt arbete funnit den enda realistiska möjligheten vara en riktad emission.

Plan för finansiering

Bolaget har idag, den 29 januari 2018, meddelat att styrelsen fattat beslut om att, inom ramen för bemyndigandet från den ordinarie årsstämman den 10 maj 2017, genomföra en riktad nyemission av aktier. Emissionen beräknas inbringa 2,7 – 3,6 MSEK, beroende på när teckning och betalning sker. Antalet nyemitterade aktier får inte överstiga 8 897 960 B-aktier. Bolaget har erhållit muntliga löften från vidtalade investerare och betraktar emissionen som fulltecknad.

Med detta kapitaltillskott och med nuvarande bedömning av utvecklingen av försäljningstillväxten bedömer styrelsen att Bolaget har likviditet att bedriva verksamheten minst 6 månader framöver. Styrelsen kan inte idag garantera att Bolaget har tillräcklig finansiering för att bedriva verksamheten för en period om 12 månader.

Recyctec och produkten EarthCare

Recyctec har utvecklat en metod för att återvinna etylen- och propylenglykol. Genom metoden kan ett kretslopp av en ändlig resurs skapas. EarthCare är en återanvänd och förädlad glykol som säljs under eget varumärke i egen regi och via samarbetspartners av Recyctec. Från en tidigare använd glykol är den renad på anläggningen i Jönköping och återställd till sitt ursprungliga skick.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Niklas Ekman, VD                                 Carl Knutsson, CFO
E-post: niklas.ekman@recyctec.se   E-post: carl.knutsson@recyctec.se
Tel: 0731 – 47 72 80                            Tel: 0708 – 55 79 12

Denna information är sådan information som Recyctec Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 januari 2018.

Recyctec-img