Stayble Therapeutics AB genomför riktad kvittningsemission till garanter i samband med den avslutade företrädesemissionen

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, HONGKONG, SCHWEIZ, SINGAPORE, RYSSLAND, BELARUS ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGSÅTGÄRDER ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER VAD SOM KRÄVS ENLIGT SVENSK LAG. VÄNLIGEN SE ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Stayble Therapeutics AB (”Stayble” eller ”Bolaget”) har slutfört den företrädesemission av aktier, som beslutades av styrelsen den 22 februari 2023 och godkändes av extra bolagsstämma den 16 mars 2023 (”Företrädesemissionen”). I samband med detta genomförs en riktad kvittningsemission av aktier till de garanter som valt att erhålla garantiersättning i form av nyemitterade aktier i Bolaget (”Ersättningsemissionen”), i enlighet med de garantiavtal som ingåtts som en del av Företrädesemissionen och som tidigare kommunicerats. Teckningskursen i Ersättningsemissionen är fastställd till 1,78 SEK per aktie (vilket motsvarar den fastställda teckningskursen i den genomförda Företrädesemissionen) och betalning sker genom kvittning av garantens fordran på garantiersättning.

Som tidigare kommunicerats i samband med Företrädesemissionen hade garanterna, i enlighet med ingångna garantiavtal, möjlighet att välja ersättning i form av kontant ersättning eller i form av aktier i Bolaget. Totalt har tre garanter, Daniel Frändberg, UBB Consulting AB och Niklas Engman AB, valt att erhålla garantiersättning i form av aktier. Med anledning av detta har styrelsen, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 1 juni 2022, beslutat om Ersättningsemissionen, vilken omfattar totalt 82 628 nyemitterade aktier i Bolaget.

 

Syftet med Ersättningsemissionen och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att uppfylla Bolagets åtaganden gentemot garanterna till följd av ingångna garantiavtal. Därtill anser Staybles styrelse att det är till fördel för Bolagets finansiella ställning att tillvarata möjligheten att delvis betala garantiersättningen i form av aktier i stället för genom kontant utbetalning.

 

Betalning ska ske genom kvittning av fordran mot Bolaget, som utgörs av respektive garants garantiersättning. Teckningskursen har, genom avtal med garantiåtagarna, fastställts till 1,78 SEK per aktie, vilket motsvarar teckningskursen i den genomförda Företrädesemissionen. För utställda bottengarantier utgår kontant ersättning om 12 procent av garanterat belopp, alternativt en valbar ersättning om 15 procent i form av aktier. För utställda toppgarantier utgår kontant ersättning om 15 procent av garanterat belopp, alternativt en valbar ersättning om 20 procent i form av aktier. Garantiersättningens marknadsmässighet bestämdes och säkerställdes i dialog med externa investerare och finansiell rådgivare under marknadssonderingen inför Företrädesemissionen. Beaktningar gjordes även till andra garantiersättningar på marknaden vid samma tidpunkt. Styrelsen bedömer även att teckningskursen är marknadsmässig med bakgrund av teckningskursen i Företrädesemissionen som inte blev fulltecknad av befintliga ägare eller allmänheten.

 

Genom Ersättningsemissionen ökar antalet aktier i Stayble med 82 628 aktier till totalt 31 720 903 aktier, samt ökar aktiekapitalet med totalt 10 741,64 SEK till totalt 4 123 717,39 SEK (beräknat på antalet utestående aktier i Bolaget efter slutlig registrering av Företrädesemissionen och Ersättningsemissionen hos Bolagsverket). Utspädningseffekten med anledning av Ersättningsemissionen uppgår till cirka 0,26 procent (beräknat på antalet utestående aktier i Bolaget efter slutlig registrering av Företrädesemissionen och Ersättningsemissionen hos Bolagsverket).

 

Rådgivare

I samband med Företrädesemissionen har Stayble anlitat Sedermera Corporate Finance AB som finansiell rådgivare, Markets & Corporate Law Nordic AB som legal rådgivare, samt Nordic Issuing AB som emissionsinstitut. Shark Communication AB har bistått Bolaget med rådgivning avseende kommunikation.

 

För mer information

Andreas Gerward, VD Stayble Therapeutics AB

Telefon: +46 730 808 397

E-post: andreas.gerward@stayble.se

www.staybletherapeutics.se

 

Om Stayble Therapeutics AB

Stayble är ett kliniskt läkemedelsbolag som utvecklar injektionsbehandlingen STA363 mot degenerativ disksjukdom (DDD) och kroniskt diskbråck (LDH). Staybles vision är att kunna erbjuda patienter en enkel och effektiv behandling som angriper den underliggande orsaken till patientens kroniska smärta och ger varaktig smärtlindring och ökad fysisk funktion. Behandlingen riktar sig till patienter som inte blir hjälpta av sjukgymnastik och smärtstillande preparat och är en singelinjektion som beräknas kvarstå hela livet och kräver minimal rehabilitering. Bolaget har nu fokus på den fortsatta kliniska utvecklingen och genomför just nu en klinisk fas 2b-studie inom DDD och en fas Ib-studie inom LDH.

 

Bolagets Certified Adviser är Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB.

 

 

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter, betalda tecknade aktier (”BTA”), teckningsoptioner, nyemitterade aktier eller andra värdepapper i Stayble. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier kommer endast att ske genom det EU-tillväxtprospekt som offentliggjordes den 17 mars 2023.

 

Varken aktier, teckningsrätter, BTA, teckningsoptioner, nyemitterade aktier eller andra värdepapper har rekommenderats eller godkänts av någon amerikansk federal eller delstatlig värdepappersmyndighet eller tillsynsmyndighet. Inga aktier, teckningsrätter, BTA, teckningsoptioner, nyemitterade aktier eller andra värdepapper har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess senaste lydelse, eller enligt annan tillämplig lag i USA, i Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Singapore, Ryssland, Belarus eller i något annat land där företrädesemissionen eller distribution av pressmeddelandet strider mot tillämpliga lagar eller regler eller förutsätter att ytterligare prospekt upprättas, registreras eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt. Pressmeddelandet, liksom prospektet och andra till företrädesemissionen hänförliga handlingar, får följaktligen inte distribueras till eller inom någon sådan jurisdiktion.

 

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Staybles aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”kommer”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

 

Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom. Stayble lämnar inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktad information, framtida händelser eller liknande omständigheter annat än vad som följer av tillämplig lagstiftning.