Stayble Therapeutics AB offentliggör kvartalsrapport för Q2 2021

Göteborg, 16 augusti 2021 – Stayble Therapeutics AB publicerar kvartalsrapport för andra kvartalet (april– juni) 2021

Sammanfattning

Stayble Therapeutics AB redovisade rörlesekostnader med 2 383 (6 395) KSEK under perioden april – juni 2021.

Väsentliga händelser under andra kvartalet (april – juni 2021)

 • I april meddelade bolaget att rekrytering av patienter till bolagets pågående Fas 2b-studie med läkemedelskandidaten STA363 går långsammare än planerat på grund av covid-19-pandemin och de strikta pandemireglerna med flertal 'lock-downs' i samtliga studieländer, Nederländerna, Spanien och Ryssland. Bolaget förväntas under rådande förutsättningar att kunna rapportera studieresultat under andra halvåret 2022, vilket är senare än tidigare kommunicerats.
 • I april meddelade bolaget förstärkning av sitt team genom rekrytering av Dr. Sara Richardson i rollen VP CMC and Regulatory Affairs. Dr. Richardson kommer i första hand att arbeta med bolagets fortsatta kliniska utveckling, speciellt med tillverkningsfrågor (CMC), regulatoriska frågeställningar och interaktioner med myndigheter. Richardson börjar sin anställning den 1 juli.
 • Under kvartalet har genomförts årsstämma där Ulf Björklund valdes till ny styrelseordförande och ersätter Catharina Bäärnhielm som avböjt omval. Vidare valdes Gudrun Anstrén och Gunnar Fernström till nya ledamöter och ersätter Patrik Sjöstrand som också avböjt omval.
 • Efter balansdagen har bolaget flyttat sin verksamhet per den 1/4 2021 till lokaler på Arvid Hedvalls Backe 4 i Göteborg.
   

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • Inga väsentliga händelser efter periodens slut har inträffat

Perioden 1 januari – 30 juni 2021

 • Rörelsens kostnader uppgick till 4 507 (11 438) KSEK
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -4 507 (-11 367) KSEK
 • Periodens resultat uppgick till -4 515 (-11 738) KSEK

Perioden 1 april – 30 juni 2021

 • Rörelsens kostnader uppgick till 2 383 (6 395) KSEK
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -2 383 (-6 324) KSEK
 • Periodens resultat uppgick till -2 456 (-6 334) KSEK

 

VD KOMMENTERAR

Under det andra kvartalet har vårt huvudfokus varit på ökad patientrekrytering i vår pågående fas 2b studie och fortsatta interaktioner med potentiella samarbetspartners. Vi har sett en positiv trend bland involverade studiekliniker och ser positivt på framtiden med minskad smittspridning och återöppnande av samhället. Intresset för Bolaget bland potentiella samarbetspartners är fortsatt stort och vi har pågående dialoger med ett flertal potentiella partners såväl som att vi kontinuerligt träffar nya intresserade partners.

Vi har även haft nöjet att välkomna vår nyrekrytering Dr. Sara Richardson i rollen Vice President CMC & Regulatory Affairs som börjat sin anställning första juli. Sara kommer att ha en viktig roll i produktutveckling och interaktioner med regulatoriska myndigheter.

Patientrekrytering pågår i alla studieländer i vår fas 2b-studie
Vi ser en ökad aktivitet och patientflöde på det nu ökade antal centra som kan bedriva verksamheten fritt från COVID-restriktioner. Detta är en god signal om att vi kommer att kunna öka takten ytterligare när samhället fortsätter öppnas upp. Under perioden har vi arbetat med att inkludera fler kliniker i samtliga studieländer för att kunna öka rekryteringskapaciteten. Vi har också byggt upp ett omfattande nätverk av kliniker som kommer att remittera patienter till de deltagande klinikerna. Utöver detta, arbetar vi med nya vägar för rekrytering, bland annat genom sociala media. Med hjälp av dessa åtgärder hoppas vi kunna accelerera arbetet under hösten.

Affärsutveckling och kommersialiseringsförberedelser
Vi fortsätter hålla en hög närvaro gentemot potentiella partners och har under andra kvartalet bland annat närvarat vid BIO US och kommer inom kort presentera vid LSX Nordic. Vi har noterat ett brett intresse från potentiella partners. Vi har pågående dialoger med flera potentiella globala så väl som regionala bolag. Det är uppenbart att nästkommande data angående klinisk effekt från fas 2b-studien med STA363 kommer att vara av stor betydelse.

Blickar framåt
Hösten 2021 kommer fortsatt att vara en mycket viktig period för Stayble där fokus på patientrekrytering och fortsatt relationsbyggande med potentiella partners är vår högsta prioritet. Med de stärkta resurser vi nu har kan teamet fokusera fullt på utvecklingen av Bolaget med målet att ta fram en ny behandling för patienter med ryggsmärta.

 

Göteborg den 16 augusti 2021

Andreas Gerward, VD

För ytterligare information

Andreas Gerward, VD Stayble Therapeutics AB
andreas.gerward@stayble.se

+46 730 808 397

Om Stayble Therapeutics AB

Stayble är ett kliniskt läkemedelsbolag som utvecklar injektionsbehandlingen STA363 mot kronisk diskrelaterad ryggsmärta. Behandlingen riktar sig till patienter som inte blir hjälpta av sjukgymnastik och smärtstillande preparat. Injektionen ges vid ett tillfälle och effekten beräknas kvarstå hela livet och kräva minimal rehabilitering. Bolaget har nu fokus på den fortsatta kliniska utvecklingen och genomför just nu en klinisk fas 2b-studie. Staybles vision är att utveckla STA363 som ny standardbehandling för patienter som lider av kronisk diskrelaterad ryggsmärta.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 1550 eller e-post ca@mangold.se.