Stayble Therapeutics AB offentliggör prospekt med anledning av företrädesemissionen

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, HONGKONG, SCHWEIZ, SINGAPORE, RYSSLAND, BELARUS ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGSÅTGÄRDER ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER VAD SOM KRÄVS ENLIGT SVENSK LAG. VÄNLIGEN SE ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Styrelsen för Stayble Therapeutics AB (”Stayble” eller ”Bolaget”) offentliggör idag, den 17 mars 2023, prospekt med anledning av Bolagets kommande företrädesemission av aktier, vars teckningsperiod inleds fredagen den 24 mars 2023 (”Företrädesemissionen”). Prospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen och kommer att finnas tillgängligt på Finansinspektionens (www.fi.se) webbplats. Prospektet hålls från och med idag även tillgängligt på Bolagets (www.staybletherapeutics.com), Sedermera Corporate Finance AB:s (www.sedermera.se) och Nordic Issuing AB:s (www.nordic-issuing.se) respektive hemsidor.

Stayble offentliggjorde den 22 februari 2023 styrelsens beslut om att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Styrelsens beslut godkändes av extra bolagsstämma den 16 mars 2023. Prospektet, innehållandes fullständiga villkor och anvisningar, har idag, den 17 mars 2023, godkänts och registrerats av Finansinspektionen och kommer att publiceras på Finansinspektionens (www.fi.se) webbplats. Prospektet finns även tillgängligt på Bolagets (www.staybletherapeutics.com), Sedermera Corporate Finance AB:s (www.sedermera.se) och Nordic Issuing AB:s (www.nordic-issuing.se) respektive hemsidor.

 

En sammanfattande teaser kommer att publiceras på Bolagets, Sedermera Corporate Finance AB:s och Nordic Issuing AB:s respektive hemsidor senast i samband med att teckningsperioden inleds.

 

Informationen finns också tillgänglig på Staybles webbsida för Företrädesemissionen: https://staybletherapeutics.com/sv/wp-content/uploads/sites/3/2023/03/StaybleTherapeutics_EU-tillvaxtprospekt_2023.pdf 

 

Tidplan för Företrädesemissionen

 • Sista dag för handel i aktier inklusive rätt att erhålla teckningsrätter: 17 mars 2023
 • Första dag för handel exklusive rätt att erhålla teckningsrätter:  20 mars 2023
 • Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen: 21 mars 2023
 • Handel med teckningsrätter:  24 mars 2023–5 april 2023
 • Teckningsperiod: 24 mars 2023–12 april 2023
 • Offentliggörande av slutgiltigt utfall i Företrädesemissionen: Omkring den 13–17 april 2023
 • Handel med BTA (betald tecknad aktie): Från och med den 24 mars 2023 till dess att Bolagsverket har registrerat Företrädesemissionen. Sista dag för handel i BTA kommer att meddelas genom ett separat pressmeddelande efter Företrädesemissionens genomförande.

 

Erbjudandet I sammandrag

 • Teckningskurs: 1,78 SEK per aktie.
 • Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 19 781 320 nyemitterade aktier. Bolaget kan tillföras en emissionslikvid om högst cirka 35,2 MSEK före emissionskostnader.
 • Företrädesrätt till teckning: För varje aktie som innehas på avstämningsdagen den 21 mars 2023 erhålls en (1) teckningsrätt. Sju (7) sådana teckningsrätter berättigar till teckning av tio (10) nyemitterade aktier.
 • Teckning och betalning: Teckning av aktier sker under teckningsperioden i enlighet med ”Villkor för Erbjudandet” i prospektet. Observera att teckningsrätter som aktieägaren inte avser att utnyttja måste säljas senast den 5 april 2023 för att inte förfalla utan värde.
 • Antal aktier innan Företrädesemissionen: 13 846 924
 • Utspädning: De befintliga aktieägare som väljer att inte utnyttja sina teckningsrätter till att teckna nya aktier kommer att vidkännas en maximal utspädning av cirka 58,8 procent av rösterna och kapitalet i Bolaget.
 • Tecknings- och garantiåtaganden: Stayble har erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden om upp till cirka 28,2 MSEK (motsvarande upp till 80 procent av emissionsvolymen).
 • Handelsplats: Nasdaq First North Growth Market.

Rådgivare

I samband med Företrädesemissionen har Stayble anlitat Sedermera Corporate Finance AB som finansiell rådgivare, Markets & Corporate Law Nordic AB som legal rådgivare, samt Nordic Issuing AB som emissionsinstitut. Shark Communication AB har bistått Bolaget med rådgivning avseende kommunikation.

 

För mer information

För mer information om Företrädesemissionen, vänligen kontakta:

Sedermera Corporate Finance AB

Telefon: +46 40 615 14 10

E-post: info@sedermera.se

www.sedermera.se

 

 

För mer information om Stayble, vänligen kontakta:

Andreas Gerward, VD Stayble Therapeutics AB

E-post: andreas.gerward@stayble.se

Telefon: +46 730 808 397

 

Om Stayble Therapeutics AB

Stayble är ett kliniskt läkemedelsbolag som utvecklar injektionsbehandlingen STA363 mot degenerativ disksjukdom (DDD) och kroniskt diskbråck (LDH). Staybles vision är att kunna erbjuda patienter en enkel och effektiv behandling som angriper den underliggande orsaken till patientens kroniska smärta och ger varaktig smärtlindring och ökad fysisk funktion. Behandlingen riktar sig till patienter som inte blir hjälpta av sjukgymnastik och smärtstillande preparat och är en singelinjektion som beräknas kvarstå hela livet och kräver minimal rehabilitering. Bolaget har nu fokus på den fortsatta kliniska utvecklingen och genomför just nu en klinisk fas 2b-studie inom DDD och en fas Ib-studie inom LDH.

 

Bolagets Certified Adviser är Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB.

 

 

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter, betalda tecknade aktier (”BTA”), teckningsoptioner, nyemitterade aktier eller andra värdepapper i Stayble. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier kommer endast att ske genom det EU-tillväxtprospekt som offentliggjordes den 17 mars 2023.

 

Varken aktier, teckningsrätter, BTA, teckningsoptioner, nyemitterade aktier eller andra värdepapper har rekommenderats eller godkänts av någon amerikansk federal eller delstatlig värdepappersmyndighet eller tillsynsmyndighet. Inga aktier, teckningsrätter, BTA, teckningsoptioner, nyemitterade aktier eller andra värdepapper har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess senaste lydelse, eller enligt annan tillämplig lag i USA, i Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Singapore, Ryssland, Belarus eller i något annat land där Företrädesemissionen eller distribution av pressmeddelandet strider mot tillämpliga lagar eller regler eller förutsätter att ytterligare prospekt upprättas, registreras eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt. Pressmeddelandet, liksom prospektet och andra till Företrädesemissionen hänförliga handlingar, får följaktligen inte distribueras till eller inom någon sådan jurisdiktion.

 

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Staybles aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”kommer”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

 

Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom. Stayble lämnar inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktad information, framtida händelser eller liknande omständigheter annat än vad som följer av tillämplig lagstiftning.