Stayble Therapeutics AB offentliggör utfall i genomförd företrädesemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, HONGKONG, SCHWEIZ, SINGAPORE, RYSSLAND, BELARUS ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGSÅTGÄRDER ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER VAD SOM KRÄVS ENLIGT SVENSK LAG. VÄNLIGEN SE ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Teckningsperioden i Stayble Therapeutics AB:s (”Stayble” eller ”Bolaget”) företrädesemission av aktier, i vilken även allmänheten gavs möjlighet att teckna, avslutades den 12 april 2023. Företrädesemissionen tecknades till totalt cirka 90 procent, inklusive tecknings- och garantiåtaganden. Stayble tillförs således cirka 31,7 MSEK före emissionskostnader. Formellt beslut om tilldelning samt utskick av avräkningsnotor är beräknade att ske omkring den 14 april 2023.

”Jag vill tacka alla som valde att delta i företrädesemissionen. Vi har kunnat säkerställa finansiering för våra pågående och planerade kliniska studier samt för att förbereda bolaget för framgångsrikt partnerskap. En stor global marknad med miljoner patienter som behöver hjälp med sina kroniska smärtor orsakade av diskdegeneration och diskbråck väntar på oss,” säger Staybles VD Andreas Gerward.

 

Tilldelning, teckning och betalning

Företrädesemissionen tecknades till totalt cirka 14,2 MSEK, inklusive teckningsförbindelser om cirka 6 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 40,5 procent. Därutöver har garantiåtaganden om totalt cirka 17,4 MSEK aktiverats. Total teckningsgrad (inklusive garantiåtagande) uppgår därmed till cirka 90 procent, vilket innebär att Stayble tillförs cirka 31,7 MSEK före emissionskostnader. Emissionskostnaderna uppgår till cirka 6,8 MSEK (varav cirka 3,5 MSEK avser garantiersättning förutsatt att samtliga garanter väljer att erhålla kontant ersättning).

 

Genom företrädesemissionen nyemitteras således totalt 17 791 351 aktier. Totalt 7 469 810 aktier (motsvarande cirka 13,3 MSEK) tecknades med stöd av teckningsrätter. Beslut om tilldelning av aktier beräknas formellt ske den 14 april 2023 i enlighet med de tilldelningsprinciper som beskrivits i det prospekt som offentliggjordes av Bolaget den 17 mars 2023.  De tecknare som tilldelas aktier utan företrädesrätt kommer att erhålla avräkningsnotor, vilka är planerade att skickas omkring den 14 april 2023. Tilldelade aktier utan företrädesrätt ska betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan.

 

Ersättning för garantiåtaganden

För utställda bottengarantier utgår premieersättning om tolv (12) procent av det garanterade beloppet i form av kontanter eller femton (15) procent av det garanterade beloppet i form av aktier. För utställda toppgarantier (inkluderar ej erhållen vederlagsfri toppgaranti) utgår premieersättning om femton (15) procent av det garanterade beloppet i form av kontanter eller tjugo (20) procent av det garanterade beloppet i form av aktier. För det fall garantiåtagare väljer ersättning i form av aktier ska dessa erläggas i form av en riktad kvittningsemission. Teckningskursen för eventuella aktier som emitteras som garantiersättning är fastställd till 1,78 SEK per aktie, vilket motsvarar den fastställda teckningskursen i den genomförda företrädesemissionen.

 

Eventuellt beslut om en riktad kvittningsemission till garanterna kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande.

 

Antal aktier och aktiekapital

När företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer antalet aktier i Stayble att ha ökat med 17 791 351 aktier, från 13 846 924 aktier till 31 638 275 aktier. Bolagets aktiekapital kommer vid registrering att ha ökat med 2 312 875,63 SEK, från 1 800 100,12 SEK till 4 112 975,75 SEK.

 

Handel med betald tecknad aktie (BTA)

Handel med BTA pågår på Nasdaq First North Growth Market fram till dess att företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket. Denna registrering är beräknad att ske omkring den 4 maj 2023. Därefter kommer BTA att omvandlas till aktier.

 

Rådgivare

I samband med Företrädesemissionen har Stayble anlitat Sedermera Corporate Finance AB som finansiell rådgivare, Markets & Corporate Law Nordic AB som legal rådgivare, samt Nordic Issuing AB som emissionsinstitut. Shark Communication AB har bistått Bolaget med rådgivning avseende kommunikation.

 

För mer information

För mer information om företrädesemissionen, vänligen kontakta:

Sedermera Corporate Finance AB

Telefon: +46 40 615 14 10

E-post: info@sedermera.se

www.sedermera.se

 

För mer information om Stayble, vänligen kontakta:

Andreas Gerward, VD Stayble Therapeutics AB

Telefon: +46 730 808 397

E-post: andreas.gerward@stayble.se

www.staybletherapeutics.se

 

Denna information är sådan information som Stayble Therapeutics AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 april 2023.

 

Om Stayble Therapeutics AB

Stayble är ett kliniskt läkemedelsbolag som utvecklar injektionsbehandlingen STA363 mot degenerativ disksjukdom (DDD) och kroniskt diskbråck (LDH). Staybles vision är att kunna erbjuda patienter en enkel och effektiv behandling som angriper den underliggande orsaken till patientens kroniska smärta och ger varaktig smärtlindring och ökad fysisk funktion. Behandlingen riktar sig till patienter som inte blir hjälpta av sjukgymnastik och smärtstillande preparat och är en singelinjektion som beräknas kvarstå hela livet och kräver minimal rehabilitering. Bolaget har nu fokus på den fortsatta kliniska utvecklingen och genomför just nu en klinisk fas 2b-studie inom DDD och en fas Ib-studie inom LDH.

 

Bolagets Certified Adviser är Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB.

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter, betalda tecknade aktier (”BTA”), teckningsoptioner, nyemitterade aktier eller andra värdepapper i Stayble. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier kommer endast att ske genom det EU-tillväxtprospekt som offentliggjordes den 17 mars 2023.

 

Varken aktier, teckningsrätter, BTA, teckningsoptioner, nyemitterade aktier eller andra värdepapper har rekommenderats eller godkänts av någon amerikansk federal eller delstatlig värdepappersmyndighet eller tillsynsmyndighet. Inga aktier, teckningsrätter, BTA, teckningsoptioner, nyemitterade aktier eller andra värdepapper har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess senaste lydelse, eller enligt annan tillämplig lag i USA, i Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Singapore, Ryssland, Belarus eller i något annat land där företrädesemissionen eller distribution av pressmeddelandet strider mot tillämpliga lagar eller regler eller förutsätter att ytterligare prospekt upprättas, registreras eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt. Pressmeddelandet, liksom prospektet och andra till företrädesemissionen hänförliga handlingar, får följaktligen inte distribueras till eller inom någon sådan jurisdiktion.

 

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Staybles aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”kommer”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

 

Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom. Stayble lämnar inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktad information, framtida händelser eller liknande omständigheter annat än vad som följer av tillämplig lagstiftning.