Styrelsen i Diamyd Medical beslutar om en företrädesemission om cirka 243 MSEK

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE OM, ELLER INBJUDAN TILL, ATT FÖRVÄRVA ELLER TECKNA NÅGRA VÄRDEPAPPER I DIAMYD MEDICAL AB I NÅGON JURISDIKTION. SE ÄVEN AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN.

Styrelsen för Diamyd Medical AB (publ) (“Diamyd Medical” eller “Bolaget“) har idag, förutsatt godkännande från extra bolagsstämma, fattat beslut om en företrädesemission av högst 28 594 104 units, motsvarande cirka 243 MSEK (“Företrädesemissionen”). Teckningskursen i Företrädesemissionen har fastställts till 8,50 SEK per unit. Varje unit innehåller en (1) aktie, av antingen serie A eller B, en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO3 för motsvarande aktieserie samt en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO4 för motsvarande aktieserie. Den som på avstämningsdagen är införd i aktieboken som aktieägare i Diamyd Medical har för varje tre (3) befintliga A- respektive B-aktier, rätt att teckna en (1) ny unit i Företrädesemissionen av samma serie. Grundare och styrelseledamot, Anders Essen-Möller, har åtagit sig att teckna units motsvarande 7 MSEK och cirka 2,9 procent av Företrädesemissionen. Kallelse till extra bolagsstämma kommer publiceras i ett separat pressmeddelande den 21 september 2023 och den extra bolagsstämman planeras att äga rum den 10 oktober 2023.

– Emissionen inklusive teckningsoptioner, som följer på den kapitalanskaffning vi gjorde innan sommaren, ger oss möjlighet att förverkliga alla värden som finns i Diamyd Medical, säger Ulf Hannelius, vd för Diamyd Medical. Med start nu också i USA har vi har tagit ett avgörande steg framåt med den registreringsgrundande precisionsmedicinska fas 3-studien DIAGNODE-3. Stort fokus ligger på patientrekrytering och färdigställande av vår tillverkningsfacilitet i Umeå samtidigt som vi inväntar resultat från pågående boosterstudie och start av preventionsstudie med Diamyd. I enlighet med bolagets vision att bota typ 1-diabetes och våra insikter inom precisionsmedicin kommer vi nu även att utvärdera en breddning vår antigen-specifika teknologiplattform för att kunna hjälpa samtliga som drabbas av sjukdomen.

Huvudsakliga villkor för Företrädesemissionen
Styrelsen i Diamyd Medical har idag fattat beslut om Företrädesemissionen samt beslutat att kalla till extra bolagsstämma för dennes efterföljande godkännande av styrelsens beslut om Företrädesemissionen. Företrädesemissionen genomförs på följande huvudsakliga villkor:

 • Företrädesemissionen omfattar högst 28 594 104 units, motsvarande en emissionslikvid om cirka 243 MSEK före avdrag för relaterade emissionskostnader.
 • Den som på avstämningsdagen den 13 oktober 2023 är införd i aktieboken som aktieägare i Diamyd Medical kommer att för varje en (1) innehavd A- respektive B-aktie, erhålla en (1) uniträtt av samma serie. Tre (3) uniträtter ger härvid rätt att teckna en (1) ny unit av motsvarande aktieserie, innebärande en teckningsrelation om 1:3.
 • Varje unit innehåller en (1) aktie, av antingen serie A eller B, en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO3 för motsvarande aktieserie samt en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO4 för motsvarande aktieserie.
 • Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår till 8,50 SEK per unit, motsvarande en rabatt om cirka 9,6 procent jämfört med den teoretiska kursen efter avskiljandet av uniträtter (TERP), baserat på det volymvägda genomsnittspriset (VWAP) för B-aktien den 20 september 2023 på Nasdaq First North Growth Market.
 • Sista dagen för handel i Diamyd Medicals B-aktier inklusive rätt att erhålla uniträtter i Företrädesemissionen är den 11 oktober 2023. B-aktierna handlas exklusive rätt att erhålla uniträtter i Företrädesemissionen från och med den 12 oktober 2023.
 • Avstämningsdagen för Företrädesemissionen är den 13 oktober 2023.
 • Teckningsperioden i Företrädesemissionen är den 17 oktober 2023 – 31 oktober 2023.
 • Handel i uniträtter (UR B) kommer att äga rum på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 17 oktober 2023 till och med den 26 oktober 2023 och handel i BTU (BTU B) kommer att äga rum på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 17 oktober 2023 till och med den 20 november 2023. Ingen handel kommer att ske i varken uniträtter eller BTU av serie A.
 • Teckningsoptioner av serie TO3B och TO4B förväntas tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market i nära samband med att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket och BTU växlats till stamaktier och teckningsoptioner.
 • De fullständiga villkoren för Företrädesemissionen samt ytterligare information om Bolaget kommer att redovisas i det EU-tillväxtprospekt som beräknas offentliggöras och publiceras på Bolagets hemsida den 16 oktober 2023 (”Prospektet”).
 • Företrädesemissionen är föremål för bolagsstämmans godkännande. Styrelsen har beslutat att kalla till en extra bolagsstämma den 10 oktober 2023. Kallelse kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande.

Bakgrund och motiv
Diamyd® är en antigenspecifik immunoterapi för individer som bär på en gemensam riskgen som kallas för HLA DR3-DQ2. Genen bärs av upp till 40 procent av de miljontals individer i världen som är i riskzonen för, eller har diagnostiserats med, autoimmun diabetes. Genom att ingripa tidigt i sjukdomsförloppet och bevara så mycket som möjligt av den egna insulinproduktionen kan komplikationerna av autoimmun diabetes motverkas som bland annat omfattar hjärt-kärlsjukdom, retinopati (en ögonsjukdom som kan leda till blindhet), neuropati (en nervsjukdom som kan leda till amputationsbehov och smärta) och nefropati (en njursjukdom som kan leda till njursvikt), minskas avsevärt. Här har Diamyd Medical ett brett fokus på förebyggande medicin genom den registreringsgrundande precisionsmedicinska fas 3-studien DIAGNODE-3 samt den kommande och nyligen godkända preventionsstudien DiaPrecise. FDA godkände i november 2022 studiestarten för DIAGNODE-3 i USA och nyligen initierades den första kliniken i USA. Ett tiotal amerikanska kliniker kommer att adderas till de cirka 50 kliniker som redan aktiverats i åtta europeiska länder.

Styrelsen för Diamyd Medical erbjuder nu aktieägare att delta i Företrädesemissionen som kommer att bidra med rörelsekapital för att genomföra studierna inom önskad tidsram. Bolagets rörelsekapitalbehov för de kommande tolv månaderna (till oktober 2024) beräknas uppgå till cirka 80 MSEK utöver likvida medel om cirka 125 MSEK enligt nuvarande plan. I syfte att kapitalisera Bolaget med rörelsekapital och skapa förutsättningar för att säkerställa fullföljande av Bolagets affärsplan och strategi beslutade styrelsen den 20 september 2023 om att genomföra Företrädesemissionen.

Emissionslikvidens användning
Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget en initial emissionslikvid om cirka 243 MSEK före avdrag för emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 12 MSEK. Skulle styrelsen besluta om en utökningsemission tillförs Bolaget vid fullt utnyttjande ytterligare 20 MSEK, netto 19,2 MSEK efter emissionskostnader. Likaledes skulle samtliga teckningsoptioner vid fullt utnyttjande, förutsatt full teckning i Företrädesemissionen och att utökningsemissionen genomförs till högsta möjliga belopp, generera ett tillskott om cirka 418 MSEK, det vill säga cirka 401 MSEK efter avdrag för relaterade emissionskostnader. Samtliga likvider avses disponeras för följande ändamål angivna i prioritetsordning:

 • Cirka 70 procent ska användas för den kliniska utvecklingen av Diamyd®, främst för DIAGNODE-3.
 • Cirka 15 procent ska användas för att fortsätta utvecklingen av anläggningen i Umeå för tillverkning av GAD65.
 • Cirka 10 procent ska användas för allmän administration och övrigt.
 • Cirka 5 procent kan komma att användas för att bredda Bolagets antigen-specifika immunoterapiplattform.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

11 oktober 2023 Sista dagen för handel i B-aktien inklusive rätt till uniträtter
12 oktober 2023 Första dagen för handel i B-aktien exklusive rätt till uniträtter
13 oktober 2023 Avstämningsdag för Företrädesemissionen
16 oktober 2023 Beräknad dag för offentliggörande av Prospekt
17 oktober 2023 – 31 oktober 2023            Teckningsperiod
17 oktober 2023 – 26 oktober 2023 Handel i uniträtter (UR B)
17 oktober 2023 – 20 november 2023 Handel i betalda tecknade units (BTU B)
31 oktober 2023 Beräknad dag för offentliggörande av preliminärt utfall
1 november 2023 Beräknad dag för offentliggörande av slutgiltigt utfall

Ovan preliminär tidplan förutsätter att Prospektet godkänns och kan offentliggöras vid beräknad tidpunkt 16 oktober 2023.

Teckningsförbindelser
Styrelseledamot och grundare Anders Essen-Möller har åtagit sig att teckna units i Företrädesemissionen för 7 MSEK, motsvarande cirka 2,9 procent av Företrädesemissionen. Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsförbindelser. Teckningsförbindelserna är ej heller säkerställda genom pantsättning, spärrmedel eller liknande arrangemang.

Teckningskurs och teckningstid för teckningsoptioner av serie TO3
Två (2) teckningsoptioner av serie TO3 berättigar till teckning av en (1) ny aktie av motsvarande aktieserie i Bolaget under perioden 2 september 2024 – 30 september 2024 till en teckningskurs om 11,00 SEK.

Teckningskurs och teckningstid för teckningsoptioner av serie TO4
Två (2) teckningsoptioner av serie TO4 berättigar till teckning av en (1) ny aktie av motsvarande aktieserie i Bolaget under perioden 3 mars 2025 – 31 mars 2025 till en teckningskurs om 16,00 SEK.

Utökningsemission
Under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas kan styrelsen i Diamyd Medical komma att fatta beslut om en utökning av emissionen om högst 2 352 941 units innehållandes B-aktier motsvarande en emissionslikvid om ytterligare högst cirka 20 MSEK. Tilldelning i utökningsemissionen sker diskretionärt av styrelsen och är primärt riktad till befintliga aktieägare och strategiska investerare som har tecknat units i Företrädesemissionen men ej erhållit full tilldelning, Utökningsemissionen kan således komma att öka den totala emissionslikviden i Företrädesemissionen till cirka 263 miljoner kronor före relaterade emissionskostnader.

Aktier och aktiekapital
Under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas kommer Diamyd Medicals aktiekapital att initialt öka med 2 900 050,0487 SEK från 8 700 150,3488 SEK till 11 600 200,3975 SEK och antalet aktier med 28 594 104 från 85 782 314 aktier till 114 376 418 aktier, innebärande att antalet A-aktier efter en fulltecknad Företrädesemission skulle uppgå till 3 408 297 och antalet B-aktier uppgå till 110 968 121.

Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kommer därmed att vidkännas en utspädningseffekt motsvarande maximalt cirka 25 procent av antalet aktier och röster, beräknat på nya aktier dividerat med totalt antal utestående aktier efter Företrädesemissionen, men har möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för utspädningseffekten genom att sälja sina erhållna uniträtter av serie B.

Om styrelsen i Diamyd Medical vid fulltecknad Företrädesemission fattar beslut om utökningsemissionen och den utnyttjas till högsta möjliga belopp kommer antalet aktier jämfört med ovan öka till 116 729 359, varav 3 408 297 är A-aktier och 113 321 062 är B-aktier, och aktiekapitalet öka till 11 838 838,6378 SEK. Aktieägare skulle vidkännas en utspädningseffekt om ytterligare högst cirka 2 procent av antalet aktier. Aktieägare som väljer att inte teckna i Företrädesemissionen kan därmed som högst vidkännas en utspädningseffekt motsvarande cirka 27 procent av antalet aktier och cirka 26,6 procent av det totala antalet röster.

Vid fullt utnyttjande av båda teckningsoptionerna (förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas) skulle det innebära en ytterligare utspädning om cirka 20 procent av antalet aktier och cirka 20 procent av rösterna. Utspädningen av ett fullt utnyttjande av båda teckningsoptionerna efter en beslutad och fullt tecknad utökningsemissionen (likaså efter fullt tecknad företrädesemission) skulle innebära en utspädning om cirka 21 procent av antalet aktier och cirka 21 procent av antalet röster.

Prospekt
Ett EU-tillväxtprospekt innehållande fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen kommer att offentliggöras och tillgängliggöras innan teckningsperioden inleds på Diamyd Medicals hemsida, www.diamyd.com, på Aqurat Fondkommission AB hemsida, www.aqurat.se, samt på G&W Fondkommissions hemsida, www.gwkapital.se.

Rådgivare
G&W Fondkommission agerar finansiell rådgivare till Diamyd Medical i samband med Företrädesemissionen. Advokatfirman Delphi är legal rådgivare till Bolaget och Aqurat Fondkommission AB är emissionsinstitut.

Om Diamyd Medical
Diamyd Medical utvecklar läkemedel med precisionsmedicinsk inriktning mot typ 1-diabetes. Diamyd® är en antigenspecifik immunoterapi för bevarande av kroppens insulinproduktion. DIAGNODE-3, en bekräftande fas III-studie rekryterar nu aktivt patienter med nydebuterad typ 1-diabetes i åtta europeiska länder och har startat i USA. En större metastudie samt bolagets europeiska fas IIb-studie DIAGNODE-2, där Diamyd® administrerats direkt i lymfkörtel i barn och unga vuxna med nydiagnostiserad typ 1-diabetes har visat statistisk signifikant effekt i en stor genetiskt fördefinierad patientgrupp i att bevara egen insulinproduktion vid 15 månader. En anläggning inrättas i Umeå för tillverkning av rekombinant GAD65, den aktiva ingrediensen i Diamyd®. Diamyd Medical utvecklar även det GABA-baserade prövningsläkemedlet Remygen® för att återskapa kroppens insulinproduktion samt som ett läkemedel för att förebygga kraftigt sänkt blodsocker. Diamyd Medical är en av huvudägarna i stamcellsbolaget NextCell Pharma AB och i artificiell intelligensföretaget MainlyAI AB.

Diamyd Medicals B-aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet DMYD B. FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser.

För ytterligare information, kontakta:
Ulf Hannelius, vd
Tel: +46 736 35 42 41
E-post:
ulf.hannelius@diamyd.com

Diamyd Medical AB (publ)
Box 7349, SE-103 90 Stockholm, Sverige. Tel: +46 8 661 00 26
E-post:
info@diamyd.com Org. nr: 556242–3797 Hemsida: https://www.diamyd.com

Denna information är sådan information som Diamyd Medical är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 september 2023 kl 18.45 CET.

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande innehåller eller utgör inte ett erbjudande om att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med units, uniträtter eller andra värdepapper i Diamyd Medical. Informationen i detta meddelande är endast avsedd som underlag och gör inte anspråk på att vara fullständig eller komplett. Ingen person får för något ändamål förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet, rimlighet eller fullständighet.

Detta pressmeddelande utgör inte ett prospekt enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillhörande delegerade förordningar och genomförandeförordningar, ”Prospektförordningen”). Investerare bör inte investera i de värdepapper som beskrivs i detta pressmeddelande med stöd av annat än informationen i EU-tillväxtprospektet. En inbjudan att teckna aktier i Diamyd Medicals görs endast genom det EU-tillväxtprospekt som Diamyd Medical planerar att offentliggöra omkring den 16 oktober 2023.

Detta pressmeddelande eller informationen i detta pressmeddelande får inte, helt eller delvis, offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till Australien, Belarus, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika, Schweiz eller USA eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner eller där sådan åtgärd skulle kräva ytterligare prospekt, registreringar eller andra åtgärder utöver vad som krävs enligt svensk lag. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller offentliggöras på ett sätt som strider mot sådana restriktioner eller skulle medföra sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga uniträtter, BTU (betalda tecknade units) eller nya aktier och teckningsoptioner har registrerats, eller kommer att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och inga uniträtter, betalda tecknade units (BTU) eller nya aktier och teckningsoptioner får erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, beviljas, säljas, återförsäljas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act. Vidare har de värdepapper som nämns i detta pressmeddelande inte registrerats och kommer inte att registreras enligt tillämplig värdepapperslagstiftning i Australien, Belarus, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika eller Schweiz och får, med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas till eller inom, eller för en persons räkning eller till förmån för en person som är folkbokförd, bosatt eller befinner sig i, dessa länder eller någon annan jurisdiktion där offentliggörandet, distributionen eller publiceringen skulle vara olaglig eller kräva registrering eller någon annan åtgärd. Bolaget har inte lämnat något erbjudande att förvärva de värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande till allmänheten i något land förutom i Sverige.

I EES-medlemsstaterna, förutom Sverige, (varje sådan EES-medlemsstat en ”Relevant Stat”), är detta pressmeddelande och informationen som finns häri endast avsett för och riktad till kvalificerade investerare såsom definierat i Prospektförordningen. Värdepapperen som omnämns i detta pressmeddelande avses inte att erbjudas till allmänheten i någon Relevant Stat och är endast tillgängliga för kvalificerade investerare förutom i enlighet med ett undantag i Prospektförordningen. Personer i en Relevant Stat som inte är kvalificerade investerare ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller förlita sig på det.

I Förenade kungariket distribueras och riktas detta pressmeddelande, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”qualified investors” (i den mening som avses i Förenade kungarikets version av EU:s prospektförordning (2017/1129/EU) som ingår i Förenade kungarikets lagstiftning i kraft av European Union (Withdrawal) Act 2018) som (i) har yrkeserfarenhet i frågor som rör investeringar som omfattas av artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (i dess ändrade lydelse, ”Förordningen”), ii) är personer som omfattas av artikel 49.2 a-d (”high net worth companies, unincorporated associations etc.”) i Förordningen, iii) befinner sig utanför Förenade kungariket, eller iv) är personer till vilka en inbjudan eller uppmaning att delta i investeringsverksamhet (i den mening som avses i avsnitt 21 i Financial Services and Markets Act 2000) i samband med utfärdande eller försäljning av värdepapper på annat sätt lagligen kan meddelas eller låta meddela (alla dessa personer kallas tillsammans för ”relevanta personer”). Detta pressmeddelande riktar sig endast till relevanta personer och får inte användas av personer som inte är relevanta personer. Varje investering eller investeringsverksamhet som detta meddelande avser är endast tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras tillsammans med relevanta personer.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som är baserade på osäkerhet, eftersom de avser händelser och beror på omständigheter som kommer att inträffa i framtiden och som, på grund av sin karaktär, kan ha en inverkan på Diamyd Medicals resultat och finansiella ställning. Sådana framåtriktade uttalanden återspeglar Diamyd Medicals nuvarande förväntningar och är baserade på den information som för närvarande är tillgänglig. Diamyd Medical kan inte ge några garantier för att sådana framåtriktade uttalanden kommer att visa sig vara korrekta. Det finns ett antal faktorer som kan leda till att de faktiska resultaten och utvecklingen skiljer sig väsentligt från vad som uttrycks eller antyds i dessa framåtriktade uttalanden.