Styrelsen i ECOMB AB (publ) beslutar om en företrädesemission av aktier om cirka 9,2 MSEK, villkorat av stämmans efterföljande godkännande

 

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, HONGKONG, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, SCHWEIZ, SINGAPORE, JAPAN, RYSSLAND, BELARUS ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER LIKNANDE ÅTGÄRDER.

 

Styrelsen för ECOMB AB (publ) (”ECOMB” eller ”Bolaget”) har idag den 3 maj 2024, villkorat av godkännande vid årsstämma den 4 juni 2024, beslutat om en företrädesemission av aktier om cirka 9,2 MSEK (”Företrädesemissionen” eller ”Erbjudandet”). Syftet med Företrädesemissionen är att möjliggöra nya resurser och satsningar inom det nya patenterade konceptet Ecotube Zero, stärka kassan för finansiering av nya projekt och öka satsningar i dotterbolaget Ocean Recycle för syresättning och reduktion av PFAS från övergödda sjöar och hav. Vid fullteckning av Företrädesemissionen kommer Bolaget tillföras högst cirka 9,2 MSEK, före emissionskostnader. Kallelse till årsstämman offentliggörs i separat pressmeddelande.

 

Sammanfattning

 • Den som på avstämningsdagen den 7 juni 2024 är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken som aktieägare i Bolaget erhåller två (2) teckningsrätter för varje innehavd aktie i Bolaget. En (1) teckningsrätt ger innehavaren rätt att teckna en (1) aktie.
 • Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår till 0,12 SEK per aktie.
 • Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 9,2 MSEK, före emissionskostnader. Emissionskostnader i samband med Företrädesemissionen beräknas uppgå till cirka 0,7 MSEK.
 • Teckningsperioden för Företrädesemissionen kommer att löpa från och med den 11 juni 2024 till och med den 25 juni 2024.
 • Företrädesemissionen är villkorad av godkännande vid årsstämman, samt förutsätter ändring av bolagsordning i avseende på begränsningarna för maximalt antal aktier och aktiekapital, vilket föreslås beslutas vid årsstämman den 4 juni 2024.

 

Bakgrund och motiv för Företrädesemissionen

Bolaget befinner sig nu i en expansiv fas, där marknaden för bolagets produkter utvecklas i positiv riktning. Den globala omställningen inom miljö- och energiområdet, där negativa effekter av pågående klimatförändringar måste minimeras, kräver nya hållbara produkter och tekniska lösningar där bolaget ligger i framkant med sina innovationer. Ecotube Zero, en ny variant av vår etablerade huvudprodukt Ecotube, där skorstenar kommer kunna stängas ner, är särskilt intressant när det gäller att eliminera utsläppen av växthusgaser. Användning av emissionslikvid från Företrädesemissionen planeras fördelas enligt följande prioritetsordning:

 • Nya resurser och satsningar inom det nya patenterade konceptet Ecotube Zero
 • Stärkt kassa för finansiering av nya projekt
 • Ökade satsningar i dotterbolaget Ocean Recycle för syresättning och reduktion av PFAS från övergödda sjöar och hav  

Villkor för Företrädesemissionen

Styrelsen i ECOMB har idag den 3 maj 2024, villkorat av godkännande från årsstämma den 4 juni 2024, beslutat om Företrädesemissionen, i enlighet med följande villkor:

 • Den som på avstämningsdagen den 7 juni 2024 är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken som aktieägare i ECOMB erhåller två (2) teckningsrätter för varje innehavd aktie i Bolaget. En (1) teckningsrätt ger rätten att teckna en (1) aktie i Företrädesemissionen.
 • Teckningskursen är 0,12 SEK per aktie.
 • Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 9,2 MSEK, före emissionskostnader. Emissionskostnader i samband med Företrädesemissionen beräknas uppgå till cirka 0,7 MSEK.
 • Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter i Företrädesemissionen är den 4 juni 2024. Första dag för handel exklusive rätt att erhålla teckningsrätter i Företrädesemissionen är den 5 juni 2024.
 • Teckningsperioden för teckning av aktier i Företrädesemissionen kommer att löpa från och med den 11 juni 2024 till och med den 25 juni 2024.
 • Företrädesemissionen innebär en emission av högst 76 845 604 aktier.
 • För det fall samtliga aktier inte tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter, varvid tilldelning ska ske enligt följande: I första hand ska tilldelning ske till de som även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare i Bolaget på avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning av aktier och, i mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska tilldelning ske till andra som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, i förhållande till det antal aktier som var och en anmält för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Kallelse till årsstämman kommer offentliggöras genom separat pressmeddelande.

 

Förändring av antal aktier och aktiekapital samt utspädning

Vid fullteckning i Företrädesemissionen ökar Bolagets aktiekapital med 7 684 560,40 SEK genom emission av högst 76 845 604 aktier.

 

Vid fullteckning i Företrädesemissionen uppgår antal aktier i Bolaget till 115 268 406 och aktiekapitalet till 11 526 840,60 SEK.

 

Aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen drabbas av en utspädning om cirka 66,67 procent för det fall Företrädesemissionen fulltecknas (beräknat på det totala maximala antalet utestående aktier efter Företrädesemissionen). Dessa aktieägare har möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för utspädningseffekten genom att sälja de erhållna teckningsrätterna.

 

Informationsmemorandum

Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt information om teckning samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av det informationsmemorandum som kommer att offentliggöras av Bolaget den 7 juni 2024 inför inledandet av teckningsperioden den 11 juni 2024.

 

Preliminär tidplan

4 juni 2024

Årsstämma

4 juni 2024

Sista dag för handel i Bolagets aktier inklusive rätt att erhålla teckningsrätter

5 juni 2024

Första dag för handel i Bolagets aktier utan rätt att erhålla teckningsrätter

7 juni 2024

Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter i Företrädesemissionen

7 juni 2024

Beräknad dag för offentliggörande av informationsmemorandum.

11 juni 2024 – 19 juni 2024

Handel med teckningsrätter på Spotlight Stock Market

11 juni 2024 – 25 juni 2024

Teckningsperiod

11 juni 2024 – vecka 29 2024

Handel med BTA

27 juni 2024

Beräknad dag för offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen

8 juli 2024

Beräknad dag för registrering av Företrädesemissionen hos Bolagsverket

 

 

Årsstämma

Styrelsens beslut om Företrädesemissionen är villkorat av godkännande vid årsstämma den 4 juni 2024 och beslutet om Företrädesemission förutsätter och är villkorat av att gränserna för aktiekapital och antal aktier i bolagsordningen ändras i enlighet med styrelsens förslag till årsstämman. Kallelse till årsstämman offentliggörs genom separat pressmeddelande.

 

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiella rådgivare och Advokatfirman Delphi är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.

 

Denna information är information som ECOMB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 maj 2024 kl. 08:55 CEST

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ulf Hagström, VD, ECOMB AB (publ)

+46 70 606 63 33
ulf@ecomb.se

 

Om ECOMB

ECOMB AB (publ) är verksamma inom energi- och miljösektorn och är noterat på Spotlight stock market. ECOMB:s kärnverksamhet är att sälja och leverera tekniska lösningar, samt det egna Ecotube-systemet, för att förbättra prestanda och minska utsläpp, t.ex. kväveoxider (NOx), från fastbränsleeldade pannor inom fjärrvärme och industrisektorn på den internationella marknaden. I dotterbolaget ECOMB Ocean Recycle AB kan övergödda sjöar och döda bottnar syresättas med en egenutvecklad mobil teknologi.

 

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller en inbjudan avseende ett erbjudande att förvärva eller teckna värdepapper som emitterats av Bolaget i någon jurisdiktion där sådant erbjudande eller sådan inbjudan skulle vara olaglig.

 

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte godkänts eller granskats av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion.

 

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA, och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven i Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Kanada, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Sydafrika, Sydkorea, Schweiz, Singapore, Japan, Ryssland, Belarus eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

 

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”kvalificerade investerare” som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”professionella investerare” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

 

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i nya aktier. Detta pressmeddelande utgör inte en inbjudan att garantera, teckna eller på annat sätt förvärva eller överlåta värdepapper i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende Företrädesemissionen. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta pressmeddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat. Varken innehållet på Bolagets webbplats eller annan webbplats som är tillgänglig genom hyperlänkar på Bolagets webbplats är inkorporerade i eller utgör del av detta pressmeddelande.

 

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”förutsätter”, ”bör”, ”skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Spotlight Stock Markets regelverk.