Styrelsen i Scandinavian Astor Group AB (publ) har beslutat att utreda förutsättningarna för att genomföra en kontant nyemission av aktier om upp till 10% av utestående aktier

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, RYSSLAND, BELARUS ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE STRIDA MOT GÄLLANDE LAGSTIFTNING.

Styrelsen i Scandinavian Astor Group AB (publ) (“Astor Group” eller “Bolaget”) har beslutat att utreda förutsättningarna för att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, genomföra en kontant nyemission av aktier om upp till 10% av utestående aktier riktad till svenska privata externa investerare (“Nyemissionen”). Teckningskursen samt det totala antalet nya aktier i Nyemissionen kommer att fastställas genom ett accelererat bookbuilding-förfarande (“Riktade emissionen”) som kommer att genomföras av Bolaget. Den Riktade emissionen kommer att inledas omedelbart efter offentliggörandet av detta pressmeddelande. Prissättning och tilldelning av de nya aktierna förväntas äga rum innan handeln på Spotlight Stock Market inleds den 25 maj 2023. Styrelsen kan komma att besluta om att förlänga, förkorta eller när som helst avbryta den Riktade emissionen och således avstå från att genomföra Nyemissionen. Astor Group kommer meddela utfallet av Nyemissionen i ett efterföljande pressmeddelande efter avslutad Riktade emissionen. Nyemissionen genomförs för att stärka rörelsekapitalet och därmed skapa förutsättningar för ytterligare ökad tillväxt i Bolaget.

Styrelsen för Astor Group avser att besluta om Nyemissionen med avvikelse från befintliga aktieägares företrädesrätt och med stöd av bemyndigandet från årsstämman hållen den 11 maj 2023. Nyemissionen syftar till att stärka rörelsekapitalet och därmed skapa förutsättningar för ytterligare ökad tillväxt i Bolaget.

Teckningskursen och det totala antalet nyemitterade aktier i Nyemissionen kommer att fastställas genom Riktade emissionen, som kommer inledas omedelbart efter offentliggörande av detta pressmeddelande. Prissättning och tilldelning av de nyemitterade aktierna beräknas ske innan handeln på Spotlight Stock Market inleds den 25 maj 2023.

Tidpunkt för slutförande, prissättning och tilldelning i Riktade emissionen avgörs av Bolaget och Riktade emissionen kan komma att både förkortas eller förlängas och kan avbrytas när som helst. Bolaget kommer att offentliggöra utfallet av Nyemissionen i ett pressmeddelande så snart Riktade emissionen har slutförts.

Bolagets styrelse har gjort en samlad bedömning och noga övervägt möjligheten att ta in kapital genom en företrädesemission, men har konkluderat att en företrädesemission jämfört med en riktad emission (i) skulle ta betydligt längre tid att genomföra och därmed innebära en risk för genomförandet av kapitalanskaffningen och en ökad allmän marknadsriskexponering, (ii) skulle kräva betydande garantiåtaganden från ett emissionsgarantisyndikat givet den rådande volatiliteten på marknaden, vilket skulle medföra ytterligare kostnader och/eller ytterligare utspädning beroende på vilken typ av ersättning som betalas för sådana garantiåtaganden, (iii) sannolikt skulle behöva göras till en lägre teckningskurs givet de rabattnivåer för företrädesemissioner som genomförts på marknaden nyligen, och (iv) till skillnad från en företrädesemission förväntas Nyemissionen till viss del bredda aktieägarbasen och förse Bolaget med nya kapitalstarka ägare och strategiska investerare. Med hänsyn till ovanstående har Bolagets styrelse gjort bedömningen att en riktad emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är det mest förmånliga alternativet för Astor Group och ligger i samtliga aktieägares bästa intresse. Styrelsen gör därmed bedömningen att de ovan angivna skälen för att avvika från aktieägarnas företrädesrätt väger tyngre än huvudregeln att kontanta emissioner ska genomföras med företrädesrätt för aktieägarna.

Genom att teckningskursen i Nyemissionen kommer att fastställas genom bookbuilding-förfarande, är det styrelsens bedömning att teckningskursen kommer att återspegla aktuella marknadsförhållanden och efterfrågan och därigenom vara marknadsmässig.

Rådgivare

Nordicap Corporate Finance agerar finansiell rådgivare i samband med nyemissionen

Denna information är sådan information som Scandinavian Astor Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2023-05-24 18:10 CET.

Scandinavian Astor Group – Strength and security in all elements

För ytterligare information vänligen kontakta:

Scandinavian Astor Groups VD Odd Werin

e-post: odd.werin@astorgroup.se

Om Scandinavian Astor Group AB (publ)
Scandinavian Astor Group är verksamma inom försvarsindustrin. Bolaget är en leverantör av produkter, tjänster och tillhörande tekniska lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet samt produkter för industrier. Produktportföljen består exempelvis av radarstörningssystem och kompositkomponenter och erbjuds till myndigheter och företag inom flyg-, fordons- och försvarsindustrin. Bolaget bedriver sin verksamhet i Sverige. För mer information om Astor Groups verksamhet, besök: www.astorgroup.se.