Swedish Stirling beslutar om företrädesemission om cirka 200 MSEK och offentliggör villkor

Styrelsen för Swedish Stirling AB (publ) (”Swedish Stirling” eller ”Bolaget”) offentliggjorde den 9 november 2022 avsikten att genomföra en nyemission av stamaktier om cirka 200 MSEK före transaktionskostnader med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”) för att finansiera serieproduktion och kommersiell utrullning av PWR BLOK. Styrelsen har idag, med stöd av bemyndigande från den extra bolagsstämman som hölls den 28 november 2022, beslutat om Företrädesemissionen, inklusive slutliga villkor.

Sammanfattning av Företrädesemissionen

 • De som är registrerade som aktieägare i Swedish Stirling på avstämningsdagen den 6 december 2022 kommer att erhålla en (1) teckningsrätt för varje stamaktie som innehas. Åtta (8) teckningsrätter berättigar till teckning av elva (11) nya stamaktier, dvs. en teckningsrelation om 11:8.
 • Teckningskursen har fastställts till 1,13 SEK per ny stamaktie, vilket innebär att Swedish Stirling kommer att tillföras en bruttolikvid om cirka 200 MSEK före transaktionskostnader, förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas. Nettolikviden från Företrädesemissionen om högst cirka 173 MSEK kommer huvudsakligen användas för att finansiera serieproduktion och kommersiell utrullning av PWR BLOK.
 • Teckningsperioden löper från och med den 7 december 2022 till och med den 21 december 2022.
 • Sista dag för handel i Swedish Stirlings aktier inklusive rätt att delta i Företrädesemissionen är den 2 december 2022.
 • Handel med teckningsrätter äger rum under perioden från och med den 7 december 2022 till och med den 16 december 2022.
 • Ett antal befintliga aktieägare, styrelseordförande och största aktieägare Sven Sahle (genom Dagny OÜ), East Guardian SPC, Miura Holding Ltd, Ahlström Capital (genom AC Cleantech Management Oy) och Alexander af Jochnick tillsammans med styrelsemedlemmarna Gunilla Spongh och Erik Wigertz, har åtagit sig att teckna aktier motsvarande cirka 30 procent av Företrädesemissionen. Därtill har ett antal externa investerare ingått garantiåtaganden motsvarande cirka 50 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen omfattas därmed till cirka 80 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden, motsvarande totalt cirka 160 MSEK.

 

Bakgrund och motiv i sammandrag

Swedish Stirling är ett svenskt miljöteknikföretag som grundades 2008 för att vidareutveckla stirlingteknologins förmåga att omvandla värmeenergi till elektricitet. Bolagets grundteknologi är baserad på Saab Kockums AB:s stirlingmotor för ubåtar. Genom att anpassa och vidareutveckla teknologin har Swedish Stirling konstruerat en stirlingmotor med stor effekt och hög verkningsgrad. Bolagets produkt, PWR BLOK, är en egenutvecklad lösning för att återvinna energi ur industriella restgaser och restvärme och omvandla dessa till 100 procent koldioxidneutral elektricitet med hög effektivitet.

 

För att möjliggöra fortsatt tillväxt och för att kunna fortsätta exekvera på den kommersiella utrullningen av PWR BLOK, vilket, bland annat, inkluderar investeringar i verktyg och komponenter för att möjliggöra serieproduktion samt rörelsekapital för produktionen av PWR BLOK och för att stärka organisationen med expertis inom relevanta områden, har Bolagets styrelse beslutat att genomföra Företrädesemissionen. Om Företrädesemissionen fulltecknas tillförs Swedish Stirling en bruttolikvid om cirka 200 MSEK före transaktionskostnader. Nettolikviden om högst cirka 173 MSEK från Företrädesemissionen avses huvudsakligen finansiera serieproduktion och den kommersiella utrullningen av PWR BLOK. Nettolikviden avses även finansiera återbetalning av befintligt lån till familjen af Jochnick om 10 MSEK, produktutveckling samt rörelsekapital.

 

Villkor för Företrädesemissionen

De som är registrerade som aktieägare i Swedish Stirling, i den av Euroclear Sweden förda aktieboken, på avstämningsdagen den 6 december 2022 kommer att erhålla en (1) teckningsrätt för varje innehavd stamaktie. Åtta (8) teckningsrätter berättigar till teckning av elva (11) nya stamaktier. I den mån nya stamaktier inte tecknas med stöd av teckningsrätter kommer dessa tilldelas aktieägare och andra investerare som har anmält sig för teckning av stamaktier utan stöd av teckningsrätter. Eventuella återstående stamaktier kommer tilldelas de externa investerare som har ingått garantiåtaganden med Bolaget upp till respektive garanterat belopp. Som bekräftelse på tilldelningen av nya stamaktier tecknade utan stöd av teckningsrätter, kommer en avräkningsnota sändas ut till respektive tecknare omkring den 23 december 2022. Inget meddelande kommer sändas ut till tecknare som inte erhållit tilldelning.

 

Förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas kommer aktiekapitalet öka med högst 1 765 764,66 SEK genom emission av högst 176 576 466 nya stamaktier. Teckningskursen har fastställts till 1,13 SEK per ny stamaktie. Förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas kommer Swedish Stirling följaktligen tillföras en bruttolikvid om cirka 200 MSEK före transaktionskostnader.

 

Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen är den 6 december 2022. Aktierna handlas inklusive rätt att erhålla teckningsrätter till och med den 2 december 2022 och första dag för handel i aktierna exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 5 december 2022. Teckningsperioden löper från och med den 7 december 2022 till och med den 21 december 2022. Handel i teckningsrätter sker på Nasdaq First North Premier Growth Market från och med den 7 december 2022 till och med den 16 december 2022. Swedish Stirlings styrelse har rätt att förlänga teckningsperioden, vilket i sådant fall kommer offentliggöras genom ett pressmeddelande senast den 21 december 2022.

 

Befintliga aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kommer få sin ägarandel utspädd med totalt 176 576 466 nya stamaktier, motsvarande cirka 58 procent av det totala antalet aktier efter Företrädesemissionen, förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas, men har möjlighet att bli ekonomiskt kompenserade för utspädningen genom att sälja sina teckningsrätter. Ej utnyttjade teckningsrätter måste säljas senast den 16 december 2022 för att inte förfalla utan värde.

 

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden

Ett antal befintliga aktieägare, styrelseordförande och största aktieägare Sven Sahle (genom Dagny OÜ), East Guardian SPC, Miura Holding Ltd, Ahlström Capital (genom AC Cleantech Management Oy) och Alexander af Jochnick samt styrelsemedlemmarna Gunilla Spongh och Erik Wigertz, har åtagit sig att teckna aktier i Företrädesemissionen uppgående till cirka 59 MSEK, motsvarande cirka 30 procent av Företrädesemissionen. Vidare har ett antal externa investerare ingått garantiåtaganden om cirka 101 MSEK, motsvarande cirka 50 procent av Företrädesemissionen. Sammanfattningsvis uppgår teckningsförbindelser och garantiåtaganden till cirka 160 MSEK, motsvarande cirka 80 procent av Företrädesemissionen.

 

En garantiersättning kommer utgå till de parter som ingått garantiåtaganden, baserat på nuvarande marknadsförhållanden, om 14 procent av det garanterade beloppet. Ingen ersättning kommer utgå för teckningsförbindelser från befintliga aktieägare. Varken teckningsförbindelser eller garantiåtaganden är säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsatta tillgångar eller liknande.

 

Ytterligare information om de parter som har ingått teckningsförbindelser och garantiåtaganden kommer offentliggöras i det prospekt som kommer publiceras i samband med Företrädesemissionen.

 

Lock-up åtagande

Bolaget har åtagit sig gentemot ABG Sundal Collier och Bryan, Garnier & Co, med sedvanliga undantag, att inte emittera ytterligare aktier eller andra aktierelaterade instrument under en period om 90 dagar efter offentliggörandet av det slutliga utfallet i Företrädesemissionen.

 

Prospekt

Fullständig information gällande Företrädesemissionen och information om Bolaget kommer inkluderas i prospektet som förväntas publiceras omkring den 5 december 2022.

 

Preliminär och indikativ tidplan för Företrädesemissionen

 • 2 december 2022: Sista dag för handel inklusive rätt att delta i Företrädesemissionen med företrädesrätt
 • 5 december 2022: Publicering av prospekt
 • 5 december 2022: Första dag för handel exklusive rätt att delta i Företrädesemissionen med företrädesrätt
 • 6 december 2022: Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen
 • 7 december–21 december 2022: Teckningsperiod
 • 7 december–16 december 2022: Handel i teckningsrätter
 • 22 december 2022: Offentliggörande av preliminärt utfall i Företrädesemissionen
 • 23 december 2022: Offentliggörande av slutligt utfall i Företrädesemissionen

 

Rådgivare

ABG Sundal Collier AB och Bryan, Garnier & Co agerar finansiella rådgivare och Joint Bookrunners och Mannheimer Swartling Advokatbyrå agerar legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen.

Denna information är sådan information som Swedish Stirling AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 november 2022 kl. 21:00 CET.

 

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Sven Ljungberg, Kommunikationschef, 031-385 88 30, ir@swedishstirling.com

Om Swedish Stirling AB

Swedish Stirling är ett svenskt miljöteknikföretag som grundades 2008 för att vidareutveckla stirlingteknologins enastående förmåga att omvandla värmeenergi till elektricitet. Bolagets senaste produkt, PWR BLOK, är en unik egenutvecklad lösning för att återvinna energi ur industriella restgaser och värme, och omvandla denna till 100 procent koldioxidneutral elektricitet med hög effektivitet. Bolagets vision är att etablera stirlingteknologin som det bästa alternativet för lokal och hållbar produktion av elektricitet. Swedish Stirling AB är listat på Nasdaq First North Premier och FNCA Sweden AB är utsedd Certified Adviser, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se. Läs mer på www.swedishstirling.com

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, WITHIN OR TO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, HONG KONG, JAPAN, NEW ZEALAND, SINGAPORE, SOUTH AFRICA OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE THE RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION OF THIS PRESS RELEASE WOULD BE ILLEGAL, BE SUBJECT TO LEGAL RESTRICTIONS OR WOULD REQUIRE REGISTRATION OR OTHER ACTIONS. PLEASE SEE "IMPORTANT INFORMATION" AT THE END OF THE PRESS RELEASE.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller USA (innefattande dess territorier och besittningar, varje stat i USA samt District of Columbia) eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande utgör inte ett prospekt enligt förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte godkänts av någon tillsynsmyndighet i någon jurisdiktion.

I Storbritannien distribueras och riktas detta pressmeddelande, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta pressmeddelande är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”kvalificerade investerare” som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”professionella investerare” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara kopplade till en investering i värdepapper. Ett investeringsbeslut att förvärva eller teckna nya värdepapper i Företrädesemissionen får endast fattas baserat på prospektet som kommer att publiceras i samband med Företrädesemissionen.

Detta pressmeddelande utgör inte en inbjudan att garantera, teckna eller på annat sätt förvärva eller överlåta värdepapper i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende Företrädesemissionen. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta pressmeddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat. Varken innehållet på Bolagets webbplats eller annan webbplats som är tillgänglig genom hyperlänkar på Bolagets webbplats är inkorporerade i eller utgör del av detta pressmeddelande.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Swedish Stirlings aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”kommer”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.